สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล   

         โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีพื้นที่ 12 ไร่  2 งาน  ตั้งอยู่เลขที่  175 หมู่ 2  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เปิดให้บริการ (10 เตียง)  วันที่ 5 กันยายน  2526 เนื่องจากมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น ทำให้จำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ นอน 1 – 2   คน / เตียง พระภิกษุที่อาพาธไม่มีความสะดวกตามฐานะ ในปี 2530 ประชาชนจึงจัดทำผ้าป่าสามัคคี  ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ  จำนวน  1  อาคาร  ( 5  ห้อง)  ต่อมาในเดือนกันยายน  2535  ได้ขยายโครงสร้างเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง  เปิดให้บริการใน แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์  จึงบริจาคที่ดินในเขตรับผิดชอบให้ (หลังตลาดสด)  จำนวน  1  แปลง  มีพื้นที่ 15  ไร่  เพื่อก่อสร้างบ้านพัก รวมเป็นพื้นที่  2  แปลง  ซึ่งอยู่คนละจุด จำนวนพื้นที่ 27 ไร่  2 งาน มีอาคารให้บริการในพื้นที่โรงพยาบาลจำนวน 6 หลัง ดังนี้

1. อาคารส่วนหน้า   ประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอก งานชันสูตร ฝ่ายทันตสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและห้องสมุด (ห้องประชุม 2.)

2. อาคารส่วนกลาง (10  เตียงเดิม)  ประกอบด้วยงานห้องคลอด งานผ่าตัด ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายสุขาภิบาลและควบคุมโรค งานรังสี ร้านค้าสหกรณ์ ห้องประชุม 1.

3.   อาคารผู้ป่วยใน  ประกอบด้วยงานผู้ป่วยใน แยกฝั่งหญิง - ฝั่งชาย ห้องพิเศษจำนวน  8  ห้อง

4.   อาคารสงฆ์อาพาธ   ประกอบด้วยห้องนอน จำนวน  5  ห้อง ห้องให้คำปรึกษาในคลินิกนิรนาม

5.   อาคารส่วนหลัง    ประกอบด้วยงานโรงครัว หน่วยจ่ายกลาง และ Stock  เก็บวัสดุครุภัณฑ์  

6.  อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ในปี 2553  ได้ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย จำนวนเพิ่มขึ้นอีก 1  หลัง

 

ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)

                จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต                  60         เตียง

                จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)       70         เตียง

ระดับของการให้บริการ   เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

  

ลักษณะองค์กร 

   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขนาด F2 ขนาด 30 เตียง ยกระดับเป็น 60 เตียงในเดือน กรฏาคม2562  อัตราครองเตียง 104.84% (2561) 135% (2562 ) เป็นโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภออุบลรัตน์ และในเขตพื้นที่รอบต่ออำเภอบ้านฝาง จำนวน  2  หมู่บ้าน  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน  1  หมู่บ้าน มีโครงสร้างการบริหารที่ประกอบด้วย 10  หน่วยงาน  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  เป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับ เป็นสถานที่ฝึกเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่อุบลรัตน์  มีคลินิกเอกชนตั้งอยู่ในพื้นที่  จำนวน  1  แห่ง  

บริการหลัก 

- โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกสาขา แบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ/ปฏิบัติงานตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชากรในพื้นที่และตอบสนองนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข
- ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งระดับสูงและระดับต่ำกว่า และเครือข่ายในพื้นที่
- เป็นสถาบันผลิตแพทย์ Inservice training / สถาบันหลัก/สมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา (Postgraduate/Insercive Trainning Family Medicine ) สถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาสาขาต่างๆ

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

1. ผลิตบุคลากรสาธารณสุขชุมชน มีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว,พยาบาลชุมชนและนักบริบาลชุมชน
2. ระบบเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
3. ผ่านการรับรองคุณภาพ (Re-accreditation 5 ครั้ง)
4. เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ 5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา ให้ความไว้วางใจในการบริการโรงพยาบาล
6 ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรชัดเจนในเรื่องของการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้หลักEQEAA (Equity, Quality, Efficiency, Accountability, Accessibility) ในการบริหารงานขององค์กร
7 มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอำนาจ และสร้าง/พัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง
8 ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ที่มีบุคลากรของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก
9 เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นview