สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

      2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด

             ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด

             ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด

     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลด

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

view