สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  MOIT2  1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

          1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ดาวน์โหลด

          1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด

          1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

          1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าว

                    สารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

          1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วย

                   งาน ดาวน์โหลด

          1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของ

                   หน่วยงาน  ดาวน์โหลด

          2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH   ดาวน์โหลด

          3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

          4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด

          5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

          6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด

          7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด

          8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

                (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)  ดาวน์โหลด

         10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

                 ประจำปีของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

         11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ดาวน์โหลด

         12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลด

         13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

         14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

                 พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)  ดาวน์โหลด

        15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ดาวน์โหลด

        16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลด

 MOIT 2 17  ข้อมูลการจัดซื้อประกอบด้วย

            17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด

            17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด

            17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  ดาวน์โหลด

            17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

                      พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                      ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

           17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)   ดาวน์โหลด

    

   

view