สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
EB 23  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”  
            23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 ดาวน์โหลด 
            23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …  ดาวน์โหลด
            23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …  ดาวน์โหลด
            23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง  ดาวน์โหลด
view