สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
            22.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน  
                    22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ  ดาวน์โหลด 
                    22.1.2 โครงการ  ดาวน์โหลด
            22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  ดาวน์โหลด
            22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด
            22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”   ดาวน์โหลด
            22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม   ดาวน์โหลด
view