สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB25 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

       มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (เอกสารเพิ่มเติม)

         - กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ   (เอกสารเพิ่มเติม)

         รายงานประชุม   (เอกสารเพิ่มเติม)

         หนังสือแจ้งเวียน  (เอกสารเพิ่มเติม)

         - บันทึกการรับทราบรายงานผลการกำกับ   (เอกสารเพิ่มเติม)

         - คู่มือการควบคุมระบบมาตรฐานเอกสารคุณภาพ   (เอกสารเพิ่มเติม)

         - แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซด์   (เอกสารเพิ่มเติม)

                                                                                                                                                          ต่อ (EB26...)

view