สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB21  มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

       - บันทึกข้อความการจัดการความเสี่ยงและขออนุญาตเผยแพร่

         - กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         - หลักฐานแจ้งเวียน

         - บันทึกรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                         ต่อ (EB22...)

        

    

view