สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB20  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        - บันทึกข้อความการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่

        - หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงITA63

        - หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลอุบลรัตน์

        - รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

        - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

        - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                       ต่อ (EB21...)

view