สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน

    บันทึกข้อความมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่

     - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

     - หลักฐานแจ้งเวียน

     - บันทึกรายงานสรุปการป้องกันการรับสินบน

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                                ต่อ (EB18...)

view