สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน

      คำสั่งมอบหมายงาน

       - บันทึกมาตรการ กลไกรับเรื่องร้องเรียนและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

       - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

       - คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

       - ผังขั้นตอนการร้องเรียน

       - แบบฟอร์มหนังสือรายงานผลการร้องเรียน

       - การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

       - บันทึกข้อความรับทราบติดตามผล

       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                        ต่อ (EB17...)

view