สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB12  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

     บันทึกข้อความผลการติดตามกำกับการดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

      - แบบบันทึกรายงานการติดตามแผน

      - Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                        ต่อ (EB13...)

view