สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB11  รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562

      บันทึกข้อความผลการปฏิบัติงานตามแผนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

        - ผลปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 1-4

        - รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

        - Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

        -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                         ต่อ (EB12...)

view