สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

         - บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

          - แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ   (เอกสารเพิ่มเติม)

          -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                      ต่อ (EB11...)

view