สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน

       บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

         - โครงการสนับสนุนคนพิการและดูแลคนิการ ของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลิตผัก ผลไม้และสมุนไพร

         - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

         - รายงานการประชุมโครงกา  (เอกสารเพิ่มเติมล่าสุด)

         - ภาพกิจกรรมโครงการ 

         - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงการ

         - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                      ต่อ (EB7...)

          

view