สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

     - โครงการสนับสนุนคนพิการและดูแลคนิการ ของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลิตผัก ผลไม้และสมุนไพร

     - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

     - รายงานการประชุมโครงการ  (เอกสารเพิ่มเติมล่าสุด)

     - ภาพกิจกรรมโครงการ 

     - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงการ

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                      ต่อ (EB6...)

view