สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 4 - รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) 

         - บันทึกขออนุมัติประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่

           - สขร.คลังทันตกรรม ตค.62 ถึงกพ.63    (เม.ย. - พ.ค. 63)

           - สขร.คลังยา    (เมย-พ.ค.63)

           - สขร1. คลังวัสดุการแพทย์  (เมย-พ.ค.63)

           - แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

                                                                                                                              ต่อ (EB5...)

view