สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 2 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 

      - บันทึกข้อความรับทราบแผนและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

      - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศซื้อจ้าง 

      - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

      - บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ

      - ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

      - หนังสือสั่งการระเบียบจัดซื้อจ้างต่างๆ

      - สขร.ปีงบ63 ( คลังวัสดุการแพทย์)  (คลังยา) (คลังทันตกรรม ) (คลังวัสดุงานบ้านงานครัว)

      - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 10 % ,20%,70%

      - กรอบแนวทางการจัดซื้อจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

      - หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการป้องกัน (เอกสารเพิ่มเติม)

      - หลักฐานใบสำคัญจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารเพิ่มเติม)

      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                                                                                                                      ต่อ (EB3...)

view