สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     20.1 บันทึกข้อความการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

      20.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง   (ดาวน์โหลด)

      20.3 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลอุบลรัตน์   (ดาวน์โหลด)

      20.4 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง   (ดาวน์โหลด)

      20.5 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   (ดาวน์โหลด)

      20.6 หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์  (ดาวน์โหลด)

      20.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์    (ดาวน์โหลด)

view