สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     17.1 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่  (ดาวน์โหลด)

       17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  (ดาวน์โหลด)

       17.3 หลักฐานแจ้งเวียน   (ดาวน์โหลด)

       17.4 บันทึกรายงานสรุปการป้องกันการรับสินบน   (ดาวน์โหลด)

       17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์   (ดาวน์โหลด)


view