สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

     16.1 คำสั่งมอบหมายงาน (ดาวน์โหลด)

       16.2 บันทึกมาตรการ กลไกรับเรื่องร้องเรียนและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

       16.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  (ดาวน์โหลด)

       16.4 คู่มือรับเรื่องร้องเรียน  (ดาวน์โหลด)

       16.5 ผังขั้นตอนการร้องเรียน  (ดาวน์โหลด)

       16.6 แบบฟอร์มหนังสือรายงานผลการร้องเรียน  (ดาวน์โหลด)

       16.7 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

       16.8 บันทึกข้อความรับทราบติดตามผล  (ดาวน์โหลด)

       16.9 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

view