สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ


         13.1 บันทึกแจ้งผู้บริหารลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

             13.2 ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)

             13.3 กรอบแนวทางการบริหาร  (ดาวน์โหลด)

             13.4  ขอเชิญประชุมชี้แจง (ดาวน์โหลด)

             13.5  รายชื่อผู้เข้าประชุม (ดาวน์โหลด)

             13.6 รายงานประชุม (ดาวน์โหลด)

             13.7  หนังสือเวียนแจ้ง (ดาวน์โหลด)

             13.8  แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

view