สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


      12.1 บันทึกข้อความผลการติดตามกำกับการดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ (โหลดครับ)

         12.2 แบบบันทึกรายงานการติดตามแผน (ดาวน์โหลด)

         12.3 Print Screen จาก Web site หลักฐานเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

         12.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)                                                                                     

          

view