สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่    

                6.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (ดาวน์โหลด)

          6.2 โครงการจัดการคัดแยกขยะต้นทางสู่หมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ (ดาวน์โหลด)

          6.3 ลายมือผู้เข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด)

          6.4 รายงานการประชุมโครงการ (ดาวน์โหลด)

          6.5 ภาพกิจกรรมโครงการ (ดาวน์โหลด)

          6.6 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงการ (ดาวน์โหลด)

          6.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

view