สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี    ส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

        5.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (ดาวน์โหลด)

        5.2 โครงการจัดการคัดแยกขยะต้นทางสู่หมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ (ดาวน์โหลด)

          5.3 ลายมือผู้เข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด)

          5.4 รายงานการประชุมโครงการ (ดาวน์โหลด)

          5.5 ภาพกิจกรรมโครงการ (ดาวน์โหลด)

          5.6 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงการ (ดาวน์โหลด)

          5.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

view