สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ


     2.1 บันทึกข้อความรับทราบแผนและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

     2.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศซื้อจ้าง    (ดาวน์โหลด)

     2.3 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่   (ดาวน์โหลด)

     2.4 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ  (ดาวน์โหลด)

     2.5 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   (ดาวน์โหลด)

     2.6 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

     2.7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   (ดาวน์โหลด)

     2.8 หนังสือสั่งการระเบียบจัดซื้อจ้างต่างๆ    (ดาวน์โหลด)

     2.9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน

            2.9.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม62 (ดาวน์โหลด)

            2.9.2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน62 (ดาวน์โหลด)

            2.9.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม62 (ดาวน์โหลด)

            2.9.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน62 (ดาวน์โหลด)

     2.10 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 10 %  (ดาวน์โหลด)

     2.11 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 20 %  (ดาวน์โหลด)

     2.12 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 70 %   (ดาวน์โหลด)

      2.13 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

   

      


view