สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

     21.1 บันทึกข้อความการจัดการความเสี่ยงและขออนุญาตเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

      21.2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

      21.3 หลักฐานแจ้งเวียน  (ดาวน์โหลด)

      21.4 บันทึกรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน  (ดาวน์โหลด)

      21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์   (ดาวน์โหลด)


view