สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เบอร์ภายในโรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2565

หมายเลข

ห้อง

หมายเลข

ห้อง

101

ห้องผู้อำนวยการ

118

ฝ่ายสุขาภิบาล

103/202

ฝ่ายบริหาร/พัสดุ/การเงิน

119

ห้อง X-Ray

102

ห้องประชุม 2

120/220

ตึกผู้ป่วยใน

104

ห้องฉุกเฉิน

121

โรงครัว

105

ผ่ายทันตกรรม

123

ห้องยา

106/206

ห้องบัตร

223

ห้องจ่ายเงิน

107

ห้องชันสูตร/แลป

124/142

NCD/ ลาน NCD

108

ห้องตรวจ 4 OPD

125

ห้องซ่อมบำรุง

109

ห้องตรวจ 1 OPD

127

ตึกสงฆ์อาพาธ

137

ห้องตรวจ 2 OPD

128

ซักฟอก

156

ห้องตรวจ 3 OPD

130

คลินิก TB /HIV

110

หน้าห้องตรวจ  OPD

132

ห้องประชุม 3

112/212

โอเปเรเตอร์  / งานประกันสุขภาพ

134

กายภาพ

113

ห้องประชุม 1

143

ประสานงาน Refer

114

ห้องคลอด /รอคลอด

146

จุดคัดกรอง /ประชาสัมพันธ์

115

กลุ่มการพยาบาล

152

ตึกพิเศษสงฆ์ ชั้น 1

116

ห้องผ่าตัด

153

ตึกพิเศษสงฆ์ ชั้น 2 มูลนิธิ SCD

117

ห้องส่งเสริม

155

แพทย์แผนไทย

 

 

157

มูลนิธิ รพ.อุบลรัตน์ (ห้องพอเพียง)

 

 

158

ห้องตรวจไข้-ไอ

หมายเลขโทรสาร     043-446111-3 ต่อ 136

view