สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561-2564

วิสัยทัศน์ คปสอ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  


บริการมีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน


พันธกิจ  

1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

3.สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งสู่การมีคุณภาพชีวิตชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

          พันธกิจ – ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 

1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

   ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

2.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

    และเป็นธรรม

 

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการ

    ในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ

 

3. สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งสู่การมีคุณภาพชีวิตชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน

3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งสู่การมีคุณภาพชีวิตชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

4. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์

    และการวิจัยและนวัตกรรมององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ

5.  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน

    และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล

    และจัดการระบบสุขภาพ

 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและสร้างความเข็มแข็ง

    ในภาคประชาสังคม


 

ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

    พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการ     

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ลดลง

2. ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

    สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน

 

4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

2.  พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน

    ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่าย

    แบบไร้รอยต่อ

5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan  ของกระทรวง สาธารณสุข ลดความแออัดในระดับ Secondary care และมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

6. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองรองคุณภาพตามมาตรฐาน

3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งสู่การมีคุณภาพชีวิตชีวิต

และสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน

7. ชุมชนผ่านเกณฑ์ 5 ส

4.พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ

8. มีการจัดการที่ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

9. สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม

 

10. ระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล

 

11. มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการ

ทำงานและพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

12. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีในองค์กร

 

13.เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง

                                                                                            เป้าประสงค์- ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

Baseline

ปี60

ปี 2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2565

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ

     เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย

≤15:เกิดมีชีพแสนคน

0

0

0

0

 

 

2. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

≥85%

70

73.68

99.61

99.91

 

 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

56%

50

55.50

58.73

70.38

 

 

4. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

70%

60

66.3

70.95

93.55

 

 

5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

50%

50

50.90

53.33

60

 

 

6 .อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19

ปี พันคน

35%

19.85

17.77

25.38

17.76

 

 

7. ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์

54%

45

47.06

48.08

50.52

 

 

8. ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

60%

2

5

5

6

 

 

9. ร้อยละของ healthy aging เพิ่มขึ้น

60%

40

43.01

97.41

97.34

 

 

 

10. ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย

60%

100

100

100

100

 

 

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

Baseline

ปี60

ปี 2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2565

2.  มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้

    ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

11. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ตามเกณฑ์

100%

100

100

100

100

 

 

12. ร้อยละของหน่วยงานมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้  (SAT)  ที่ปฏิบัติงานได้จริง

1

1

1

1

1

 

 

13. ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ(โครงการพระราชดำริ)

100%

100

100

100

100

 

 

14. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

100%

100

100

100

100

 

 

15. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

50%

-

-

-

-

 

 

16. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ   และหลอดเลือด (CVD Risk)

≥82.5%

90

91.35

93.49

93.68

 

 

 

17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

0

1

1

2

3

 

 

18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  

<16/แสน

ปขก.

29.1

17.8

20.1

8.9

 

 

19.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่/แสนปชก.

<500

588.92

427.65

459.99

425.15

 

 

20. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่/แสนปชก.

<500

2216.85

1759.58

808.34

720.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

Baseline

ปี60

ปี2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2565

 

21. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

90%

100

100

100

100

 

 

22. ร้อยละผู้ป่วยDMและHTได้รับการคัดกรอง CKD

80%

57.46

58.06

63.03

62.87

 

 

4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและบริหารการจัด การสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

 

23. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

80%

70

75

60

60

 

 

24.มีความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในรพ.

100%

51

82.5

91

94

 

 

25. ร้อยละของโรงพยาบาลและรพสต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

1

1

1

1

1

 

 

5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan

ของกระทรวงสาธารณสุข

26. มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

3 PCT

1

1

1

1

 

 

27. มี District Health System (DHS)คุณภาพ

1

1

1

1

1

 

 

28. ร้อยละของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

9แห่ง

8

9

9

9

 

 

29. มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

100

90

95

89

87.65

 

 

30. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้

≥40%

24.50

12.93

11.79

 

13.73

 

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

Baseline

ปี60

ปี2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2565

 

31. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

≥50%

33.85

36.93

49.42

61.58

 

 

32. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m/yr

≥67%

65.96

46.93

38.51

28.97

 

 

6.สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

33. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

1

1

1

1

1

 

 

34. อำเภออุบลรัตน์ผ่านการรับรองระบบสุขภาพอำเภอเข้มแข็ง (DHSA)

1

1

1

1

1

 

 

35. ร้อยละของรพ.สต.ใน อำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (PCA)

     และ สสอ.ผ่านการพัฒนาคุณภาพ (PMQA)

1

1

1

1

1

 

 

7. ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

36. อัตราการเข้ารับบริการผู้ป่วยในซ้ำ (Readmittion rate)

<2%

0.75

0.59

0.94

0.96

 

 

37. ร้อยละของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการ( Satisfaction Index )ในระดับดีและดีมาก

>85%

95

96

97

97

 

 

8. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติ

38. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index)

>80%

85

90

90

96

 

 

9.เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง

 

 

เพิ่มขึ้น

11

11

11

12

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 2560

2561

2562

2563

2564

2565

10. มีการจัดการที่ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

39. โรงพยาบาลมีการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ เช่น ม.41

1

1

1

1

1

 

 

11. สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงิน

40. โรงพยาบาลไม่ประสบวิกฤตทางการเงิน (0-1)

0

0

0

0

0

 

 

12. มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์

     และการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล

41. CUP อุบลรัตน์มีระดับความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

1

1

1

1

1

 

 

13. มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพ

     และด้านการบริหารงาน

42. CUP อุบลรัตน์มีผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์

         2

2

2

7

8

 

 

14. ส 1: สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

43. จำนวนผู้พิการที่ได้รับการจ้างงาน

44. จำนวนคนพิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีศักยภาพช่วยเหลือผู้อื่นหรือชุมชน

45. จำนวนคน/งบประมาณ ใช้ในการบำรุงรักษารพ.ประชารัฐ

46.มีจำนวนธุรกิจเพื่อสังคม(CSR)/เงินที่สนับสนุนรพ.ประชารัฐ

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

 

10ล้าน/ปี

 

เพิ่มขึ้น

30

30

 

3ล้าน/ปี

 

มีกลุ่มคนพิการ

36

36

 

3ล้าน/ปี

 

มีกลุ่มคนพิการ

42

42

 

3ล้าน/ปี

 

มีกลุ่มคนพิการ

35

35

 

3ล้าน/ปี

 

Food bank

คนพิการ

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 2560

2561

2562

2563

2564

2565

15. ส 2: สิ่งแวดล้อมดี

47. มีเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ

 

เพิ่มขึ้น

 

 

3

3

6

6

 

 

48. มีโครงการธนาคารต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

 

เพิ่มขึ้น

 

500,000

 

แจกกล้าไม้

 

700,000

750000

 

 

49. มีการจัดการคัดแยกขยะต้นทางที่ดี  มีคุณภาพ

6ตำบล

3ตำบล

5ตำบล

6ตำบล

6ตำบล

 

 

16. ส 3: สัมมาอาชีพเต็มพื้นที่

50. มีบุคคลต้นแบบ (นายพัน นางพัน)

ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มขึ้น

101

105

110

111

 

 

17. ส 4: สุขภาพดี

51.คนอุบลรัตน์อายุยืนอายุขัยเฉลี่ย >80ปี

>80ปี

75ปี

75ปี

75ปี

75ปี

 

 

18. ส 5: สมองดี

52. มีศูนย์เรียนรู้

เพิ่มขึ้น

6

20

20

20

 

 

       

 

view