สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์มุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ   พัฒนาชุมชน

บนพื้นฐานความพอเพียง  อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)  :

 

1.  ให้บริการแบบองค์รวม   บูรณาการ  ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.  พัฒนาสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ

 

ค่านิยม (Values) :  H2S5

H2S5 = H : Humanize care คือ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
จิตสังคม และจิตวิญญาณ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
H : Happiness คือ การทำงานอย่างมีความสุข
S : Safety คือ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
S : Standard คือ ปฏิบัติตามมาตรฐานตามวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
S : Satisfaction คือ ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจ
S : Sufficient economy คือ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่การพึ่งตนเอง
S : sustainable คือ สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข
3. ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. พัฒนาคุณภาพบริการให้เกิดมาตรฐาน 2P safety
5. พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7

6. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


 

view