โรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นโรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน  โดยชุมชน