สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

4. ผลการดำเนินการ

4.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(มีค.2557)

ผู้ป่วยที่เสียชีวิต / ภาวะวิกฤติ

 

 

 

 

 

-การเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท

 

28

29

22

13

-การเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ

 

12

15

12

7

-อัตราการเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ

 

1.93

2.65

10.71

5.79

-การเสียชีวิตที่ตึกผู้ป่วยใน

 

16

14

10

6

-อัตราการเสียชีวิตที่ตึกผู้ป่วยใน

 

0.32

0.27

0.17

0.25

-การเสียชีวิตของมารดา

0

0

0

0

0

-การเสียชีวิตของลูก

0

0

1

0

0

-ร้อยละของผู้ป่วยระดับ Emergentที่มาโดยระบบEMS

15%

15.13
(94/621)

19.40
(110/567)

58.92
(66/112)

76.47
(91/119)

-ร้อยละ CPR ได้ตามมาตรฐาน

100 %

94.12

100

100

100

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

-อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

<2:1000

วันนอน

2.30

0.05

0.32

0.16

-ร้อยละการติดเชื้อที่ฝีเย็บ

< 0.5%

4.6

2.8

2.0

1.9

การกลับมารักษาซ้ำ

 

- ร้อยละ revisit ที่ ER

5

0.45

0.44

0.23

0.31

-อัตราการ Re-Admit ด้วยอาการเดิมภายใน28วัน โดยไม่ได้วางแผน

< 2 %

1.48

(74/4998)

1.00

(51/5112)

1.21

(69/5719)

0.85

(20/2365)

- Missed/delayed Dx

< 1 %

NA

0.18
(9/5112)

0.12
(7/5719)

0.08
(2/2365)

ร้อยละการคัดกรอง/ประเมินผู้ป่วยผิดพลาด

< 5  %

NA

2.64
(15/567)

5.36
(6/112)

1.65
(2/121)

การคลอด

 

-ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด (PPH)

<   3  %

0.76

(2/262)

1.75

(5/286)

3.31

(8/242)

0.96

(1/104)

-อัตราทารกแรกเกิดขาดออกชิเจน

< 30 ต่อพัน

15.27

14.04

32.92

57.69

-ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

< 7 %

6.87

(18/262)

5.26

(15/285)

9.05

(22/243)

5.77

(6/104)

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ตัวชี้วัดจาก Patient Safety Goals

 

-อุบัติการณ์ตกเตียง หกล้ม เป็นลม

0

8

5

5

4

-อุบัติการณ์เกิดแผลกดทับ

0

3

4

7

7

-อุบัติการณ์ Med error จาก LASA Drug

0

39

20

29

12

-อุบัติการณ์ การเกิด ADE จากการใช้ HAD

0

0

0

0

0

การล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน 5 movement

90 %

85.71

85.10

84.00

84.00

ACS

 

4.ผู้ป่วย MI ได้รับการส่งต่อภายใน30 นาที

95%

NA

NA

100
(7/7)

100
(9/9)

Stroke

 

5. ผู้ป่วย Strokeได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที

95%

NA

NA

100
(23/23)

100
(12/12)

DM

 

อัตราผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยHypoglycemia

< 5

16.41

(11/67)

33.33

(9/27)

47.05

(24/51)

24.13

(7/29)

อัตราผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยHyperglycemia

< 5

10.48

(11/97)

12.16

(9 /74)

17.90

(29/162)

26.04

(25/96)

ผู้ป่วยเบาหวานที่ HbA1C < 7

 

> 50%

39.12

31.66

64.22

69.80

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวตา

< 5 %

8.76

(54/616)

5.00

( 27 /540 )

0.32

( 4/1215 )

3.55

(40 /1125 )

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวไต

< 5 %

NA

NA

38.35

(466/1215 )

12.44

(140/1125)

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวเท้า

< 5 %

28.40

(175/616)

10.00

(54 /540 )

7.48

(91/1215 )

8.53

( 96 /1125 )

ผู้พิการ

 

-ร้อยละผู้พิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับผลการประเมิน

100 %

50

50

100

100

-ร้อยละผู้พิการได้รับได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

90 %

50

50

100

100

4.2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

 

ความพึงพอใจของผู้ป่วย[2]

 

 

- ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

88

92.15

93.78

94.16

94.03

 

- ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน

90

97.3

90.6

82.4

80.8

 

ร้อยละความครอบคลุมการให้บริการ EMS ระดับตำบล

100%

 

40 (2/7)

40 (2/7)

80 (4/7)

100 (7/7)

4.3 ผลด้านการเงิน 

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

สภาพคล่อง

 

-อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)[3]

1.5

2.25

0. 87

1.13

3.06

-อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)[4]

1

1.46

0.42

0.97

2.84

- Cash ratio

0.8

2.20

0.73

1.03

2.62

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

 

-ระยะเวลารอรับชำระหนี้เฉลี่ย[5](วัน)

60

80

75

65

50

ความสามารถในการชำระหนี้

 

-ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย[6](วัน)

180 วัน

210

180

180

150


4.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ความผูกพันและความพึงพอใจ

 

-ความพึงพอใจของบุคลากร

80

93.2

80.58

73.53

77.3

-ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความสุขในการทำงานในระดับปกติ

80%

92.8

77.66

80.63

82.5

-จำนวนการ turnover rate (การย้าย, ลาออก) ของบุคลากรที่อยู่นานเกิน 3 ปี

< 2 คน

1

1

0

0

ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

 

-หน่วยงานมีการวิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากำลัง

100%

100

100

100

100

-เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมิน competency

100%

NA

100

95.65

กำลังดำเนินการ

อาชีวอนามัย

 

-ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

100

99.4

(159 )

96.05

( 164 )

100

(157)

กำลังดำเนินการ

-ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง

< 20

33.99

(26 คน)

35.51

(23 คน)

35.96

(28 คน)

กำลังดำเนินการ

-ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการทำงานได้รับการประเมินโดยนักอาชีวอนามัย 

100

-

100

100

กำลังดำเนินการ

-จำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์บุคลากร ได้รับอุบัติเหตุจากถูกของมีคมทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง

0 ราย

1

6

7

กำลังดำเนินการ

 


4.5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ.

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร (EMS)

 

- ร้อยละที่รถออกจากฐานภายใน 10 นาที

95

98

98.53

99.03

99.33

- ร้อยละของรถออกจากฐานถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที

95

97.03

96.89

96.83

97.03

- อุบัติการณ์การดูแลผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพระดับ อบต. ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

0  ครั้ง

5 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

ร้อยละการ Refer ผู้ป่วยได้เหมาะสม (วัดจากผลการประเมินของ รพ.ขอนแก่น)

100%

94.85

92.39

94.86

95.33

ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA,QA,LA,HA ยาเสพติด,สายใยรักฯ,ความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงาน จนท., มาตรฐานสุขศึกษาฯ,PCA,PMQA)

9

 

5

6

7

 

7

(ขาด PCA,PMQA)

ความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ / ภาวะฉุกเฉิน

 

-การซ้อมแผนอุบัติเหตุ

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

-การซ้อมแผนอัคคีภัย

1 ครั้ง/ปี

-

-

1

1

-การซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดการโรคระบาด

1 ครั้ง/ปี

1

(ไข้เลือดออก)

1

1

(มือเท้าปาก)

กำลังดำเนินการ

ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

 

สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss

0.4

0.27

12.05

18.99

16.22

ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

95

95

90

93.7

97.2

-การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก (โดยการลงเยี่ยมหน้างาน/ตรวจสอบเวชระเบียนของคณะกรรมการต่างๆ)

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

2

2

2

2

การกำกับดูแลวิชาชีพ

 

-ความพึงพอใจต่อแพทย์

> 90

91.5

95.6

95.6

92.76

-ความพึงพอใจต่อพยาบาล

> 90

83.5

93.64

92.94

91.66

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

-ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านมาตรฐานทุก parameter

4/4

4/4

4/4

4/4

2 / 2

 

สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย/สาธารณูปโภค

 

-อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 0  ครั้ง

2

1

0

0

-อุบัติการณ์ไม่มีน้ำใช้/น้ำใช้ไม่สะอาด

 

 

0

0

0

1

2

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ระบบเวชระเบียน

 

-ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

85

81.98

84.62

89.36

88.87

-ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

90

84.26

85.76

89.18

83.39

ระบบยา

 

 

 

 

 

-ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)

/1,000 ใบสั่งยา

 

 

 

 

อัตรา prescribing error

< 10

0.177

0.408

0.145

0.167

อัตรา processing error

< 10

1.141

0.658

0.578

0.543

อัตรา dispensing error

< 1

0.080

0.091

0.145

0.627

-ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)

/1,000 ใบสั่งยา

 

 

 

 

อัตรา prescribing error

< 10

0.683

0.738

0

0

อัตรา processing error

< 20

3.845

1.600

0.321

0.641

อัตรา dispensing error

< 5

0.725

0.246

1.797

4.167

อัตรา admin error

< 5

0.790

0

0.064

0.481

-อุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาระดับรุนแรง

0

0

0

0

0

อัตรา ADE ในการใช้ยา HAD

0

4

3

4

1

จำนวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ

0

4

3

4

1

Med Error จาก LASA Drug

0

39

20

29

12

DRP จาก Med Reconciliation

0

NA

NA

NA

0

ระบบบริการโลหิต

 

 

 

 

 

-จำนวนผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

0

1

0

0

0

ระบบบริการตรวจทางรังสีวิทยา

 

-ร้อยละการเอกซเรย์ซ้ำ

< 3 %

1.19            

1.41         

1.59        

2.59

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

 

-การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วผ่านเกณฑ์

ผ่าน

ผ่าน

 

ผ่าน

ผ่าน

ดี

การทำงานกับชุมชน

 

อัตราการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

50  %

100

36.6

36.6

56.3

จำนวนหมู่บ้านที่มีเครือข่ายระบบสุขภาพ

 

90 %

100

100

100

100

 

4.6 ผลด้านการนำองค์กร

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

การบรรลุผลตามกลยุทธ์ขององค์กร[7]

 

- ผ่านการตรวจสอบควบคุมภายใน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

-ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

-ผลการนิเทศ/ประเมิน CUP

Top 5

4

1

2

16

การวิจัยและพัฒนา

 

- จำนวน CQI ต่อปี           

50 เรื่อง

NA

58         

14

33         

- จำนวน R2R ที่เสร็จสมบูรณ์

ปีละ 3 เรื่อง

-

-

-

1

- ผลิตเอกสารวิชาการ/นวัตกรรม  

ปีละ 1 เล่ม

-

-

-

1

4.7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

บุคลากร

 

 

 

 

 

-ร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปี   

100

100

97.5

100

อยู่ระหว่าง

-ร้อยละของบุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงลดลง

< 30

33.99

35.51

35.96

ดำเนินการ

-ร้อยละ จนท.ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 

100%

94.23

89.55

100

รอวัคซีน

ผู้รับบริการ

 

 

 

 

 

- ผู้ป่วยเบาหวานที่ HbA1C < 7

 

> 50%

39.12

31.66

64.22

69.80

 

-ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

50

15

18

20

25

 

 

อัตรามารดาคลอดบุตร อายุต่ำกว่า 20 ปี

< 10 %

22.14

27.62

27.69

   31.73

 

อัตราหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี (ต่อ พันหญิงวัยเจริญพันธุ์)

< 50:1000

58.20

55.53

50.55

24.92

 

ชุมชน

 

 

 

-ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

20

20.29

30.53

31.70

19.90

 

-ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

80

29.26

48.78

70.73

80.48

 

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(ถึง มีค.57)

 

-อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (อัตราป่วย/แสนประชากร)

ไม่เกิน 50

19.22

 

83.65

 

116.9

 

2.26

 

 

ร้อยละหมู่บ้านที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพ

90  %

100

100

100

100

 

ร้อยละของผู้ป่วยเป้าหมาย admit ที่ได้รับการ HHC

80  % 

57.85 

68.26

66.54 

52.1

 

 

 

ตอนที่ IV ผลการดำเนินงานขององค์กร

 

·       IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)

 • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

 • ตัวชี้วัด :  จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท  

ปี 2555

ปี  2556

ปี 2557

ER

IPD

ER

IPD

ER

IPD

Cardiac arrest

Septicemia

Cardiac arrest

Sepsis

Cardiac arrest

Heart disease

STEMI

Pneumonia

STEMI

Tuberculosis

อุบัติเหตุจราจร

Cirrhosis

อุบัติเหตุจราจร

IHD

Respiratory failure

Septicemia

Alternative of conscious

CKD

-

Cholecystitis

-

Pneumonia

CKD

CA

-

Tuberculosis

-

Hypovolumic shock

-

Renal injury

 

  จากการทบทวนการตายของผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน   พบว่าส่วนใหญ่เป็นภาวะ Sepsis ในผู้ป่วย CA / ระยะสุดท้าย จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในปี 2555 มีคณะกรรมการและส่งทีมไปอบรมกับรพ.ศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อมาขับเคลื่อนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะมีระบบการดูแลภายในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนด้วยเช่น ระบบ Home health care , ระบบ O2 Home Therapy   เป็นต้น

สำหรับการเสียชีวิตใน ER พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Cardiac arrest และ จากอุบัติเหตุจราจร  (Sever HI) โดย Cardiac arrest ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุของการตายชัดเจน ส่วนมากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ บางรายมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลจึงได้มีการพัฒนาโดยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงต่อ AMI ได้ทราบถึงอาการและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการ , พัฒนา Fast Track กลุ่มโรค AMI,Stroke และ Multiple Trauma , อบรมฟื้นฟูความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกปี   สำหรับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรนั้น ได้มีการร่วมมือในการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยระดับอำเภอกับส่วนราชการต่างๆในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมอาสากู้ชีพ และหน่วยอาสาสมัครอื่นๆ 

 

 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

             การติดเชื้อที่สำคัญของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้แก่ การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ อุบัติการณ์ที่พบ คือ ปี 2554พบ 4.6%  ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการ IC PCT และ RMได้ร่วมกันค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขและทบทวนมาตลอด หลายรอบ  ได้พบสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เทคนิคการเย็บแผลของพยาบาลที่ผูกปมเย็บแผลชิดขอบแผลเกินไป และผู้คลอดอยู่ไฟหลังคลอดที่แรงเกินไป การอาบน้ำร้อนเกินไป  แผลฝีเย็บเปียกชุ่มน้ำอยู่เสมอ แนวทางแก้ไขโดยการนิเทศติดตามจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ในการทำคลอดและการเย็บแผลฝีเย็บ โดย การทำ 2 ticks .ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานห้องคลอด,การให้ความรู้เรื่องใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องและ ในการให้คำแนะนำการดูแลแผลฝีเย็บและการอยู่ไฟอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันแผลแยกหรือแผลติดเชื้อ พบว่าร้อยละการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ และใน ปี 2555 และ 2556 พบการติดเชื้อลดลง

            การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด TR  พบในปี 2553  1 ราย ปัญหาที่พบคือมีการติดเชื้อที่ stitch abscess เนื่องจากพฤติกรรมการอยู่ไฟหลังคลอด  ได้ทบทวนกิจกรรมการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้รับบริการ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หลังจากนั้น ไม่มีอุบัติการณ์ติดเชื้ออีก

 

 • การกลับมารักษาซ้ำ

 • ตัวชี้วัด : Re-admit  ด้วยอาการเดิมภายใน 28 โดยไม่ได้วางแผน

   

จากการทบทวนผู้ป่วยที่กลับมา Admit ซ้ำ ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ในปี 2554-2556พบว่าส่วนใหญ่เป็นโรค เบาหวาน  Dyspepsia และ Bronchitis สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากมีภาวะ Hypoglycemia  Hyperglycemia  เนื่องจากวิถีชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาลและอยู่บ้านแตกต่างกัน  จึงได้มีการพัฒนาโดยเน้นการดำเนินชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาลให้ใกล้เคียงอยู่บ้าน ผู้ปฏิบัติให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนจำหน่ายทุกรายและให้บันทึกไว้ด้วย มีแนวทางการประเมินผู้ป่วยซ้ำที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ให้กลับบ้านได้และเมื่อไหร่ต้องตามแพทย์(Early Warning Sign)   รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้ทีมเยี่ยมบ้านได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อดูแลต่อเนื่อง  ทำให้อุบัติการณ์กลับมาซ้ำลดลง

 

 • การคลอด

 • อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด < 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

                  จากการทบทวนพบว่า ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน คัดกรองผู้คลอดเพื่อหาภาวะเสี่ยงตั้งแต่ระยะ ANC  และการคัดกรองความเสี่ยงในห้องคลอดเมื่อแรกรับเพื่อให้สามารถให้ Early diagnosis/consult และส่งต่อได้อย่างรวดเร็วขึ้น  ในระหว่างรอคลอดมีการเฝ้าคลอด และใช้ partograph ทุกราย มีการ Audit โดยหัวหน้าทุกวันว่าผู้คลอดรายนั้นๆได้รับบริการ/การพยาบาลตามแนวทางที่กำหนดครบหรือไม่  จึงได้มีการทบทวนหาสาเหตุ ในปี 2557 พบว่าเกิดจาก 2  ปัจจัย คือ 1) ด้านผู้คลอด  พบว่า มี Thick mecronium stain คลอดระหว่างเดินทาง 1 ราย  มาถึง รพ. Fully dilatation 1ราย  คลอดติดไหล่  1 ราย  ขาดความตระหนักในการดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเสี่ยง เช่นถุงน้ำเดิน เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  โดยเฉพาะในผู้คลอดที่เป็น teenage   2)  ปัจจัยด้านบุคลากร  พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นกลุ่มที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงาน  บางรายเป็นบุคลากรจบใหม่  ขาดทักษะในการตัดสินใจ  และทักษะการประเมินทารกและการให้คะแนน Apgar score  นอกจากนี้ยังพบว่าแพทย์ขาดทักษะและความชำนาญในการช่วยคลอดด้วยวิธีผิดปกติ ทำให้ระยะเวลาคลอด  ทีมอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้คลอดในระยะต่างๆ รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด  ร่วมกับการฝึกทักษะการทำคลอดแก่เจ้าหน้าที่ใหม่  ในรายที่ประเมินแล้วว่าเสี่ยงต่อการคลอดยาวนาน  ให้แพทย์สามารถขอความช่วยเหลือจากแพทย์รุ่นพี่ที่มีความชำนาญในการทำคลอดผิดปกติได้ตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับการทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทุกครั้งเพื่อหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทักษะการประเมินของบุคลากรมีความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น 

 

 • ตัวชี้วัดจาก Patient Safety Goals

 • ตัวชี้วัด : อัตราพลัดตกหกล้มระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล

   

       อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล  พบ   ผู้ป่วยลื่นล้มหรือหน้ามืดใน

  ห้องน้ำ : ได้ดำเนินการแก้ไขโดยติดราวจับในห้องน้ำผู้ป่วยทุกห้องและติดสัญญาณเรียกขอความช่วยเหลือ (Nurse call) ทุกห้อง และมีการตรวจสอบสัญญาณทุกวัน ทำให้ไม่พบอุบัติการณ์ใน 2 ปีที่ผ่านมา  ในผู้ป่วยสูงอายุให้มีการนอนเตียงที่มีไม้กั้นเตียงทุกราย มีญาติเฝ้าทุกรายเฝ้าระวังการตกเตียงทุกราย กรณีไม่มีญาติจะมอบหมายให้จิตอาสาเฝ้าในเวลาราชการทำให้ไม่พบอุบัติการณ์   ในจุดบริการตู้น้ำเย็น มีการลงกราวด์ทุกจุดเพื่อป้องกันไฟดูด/ช็อต   กำหนดให้มีทางลาดขึ้นลงเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวเดินขึ้น-ลงบันไดลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

        ·  ตัวชี้วัด : อัตราการตายของผู้ป่วย ระดับEmergent ขึ้นไป ที่ ER

   

   

อัตราการตายของผู้ป่วย ระดับEmergent ขึ้นไป ที่ ER  พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2555 – 2556  โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนมาก มาด้วยอาการ Cardiac arrest  และ Respiratory  failure   โดยไม่ทราบสาเหตุโรคที่แน่นอน  และผู้ป่วย STEM   จึงได้พัฒนาทักษะบุคลากรที่งาน ER  ให้มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  ได้จัดทำ Standing Order for Emergency ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และคนงานปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ก่อนที่แพทย์จะมาถึง  มีระบบการโทรศัพท์ Consult caseกับ แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตลอด24 ชั่วโมง  ทั้งด้านการ management  case และ Consult EKG /Film X- Ray ทาง LINE  ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยฉุกเฉินลดลงในปี 2557  จากร้อยละ 10.71  เป็นร้อยละ 5.79

 • DM

          

   

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับบริการครอบคลุม  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  และบันทึกข้อมูลการบริการใน  HOSxP  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล  ตรวจสอบได้   มีระบบติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการให้ได้รับบริการต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่จะได้รับบริการพื้นฐานตามที่  สปสช. กำหนดเพิ่มขึ้น จากปี  2555  ร้อยละ 35.04    เป็นร้อยละ 77.59 และ 70.71 ในปี  2557 (ถึงเดือนมีนาคม  2557)

 

 • DM

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น   Hypoglycemia

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น   Hyperglycemi

            ทีมสหวิชาชีพได้มีการวิเคราะห์สาเหตุผู้ป่วยเบาหวานที่ Re – admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น (Hypo/Hyper) และพัฒนาระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปรับระบบบริการเบาหวานเป็นแบบ One Stop Service , ทำ Focus group ในผู้ป่วยที่มี HA1C > 9 , มีการทำงานแบบสหวิชาชีพโดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน, Focus เรื่องอาหารเป็นรายบุคคลโดยโภชนากร , ทำ D/C Planรายบุคคลกรณีผู้ป่วยเบาหวานมา admit และส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านแบบรายกรณี(Case Management)โดยศูนย์รับส่งต่อ (ADR) รวมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านและพัฒนา software ในการส่งข้อมูลไป-กลับโรงพยาบาล/รพ.สต.  

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : ตา 

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : เท้า

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : ไต

     

            ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวทั้งทางตา เท้า และทางไตซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก ทีม PCT   ได้พัฒนาและจัดกิจกรรมในคลินิกเบาหวาน และ รพสต.เครือข่าย โดยมีทีมที่รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรังโดยตรง ประกอบกับ รพ. ได้นำโปรแกรม HOSxP มาใช้บันทึกข้อมูล  และระบบบริการ   ทำให้ฐานข้อมูลมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น  และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดำเนินการ  มีดังนี้

 1. ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 1 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95

 2. ตรวจจอประสาทตา 1 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85 และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทาง

       ตาได้รับการส่งต่อดูแลการรักษาจากจักษุแพทย์  100%

 3. ตรวจ HbA1C ทุก 3 เดือน และแบ่งผู้ป่วยเบาหวานเป็น 3 กลุ่มคือ HbA1C ≤7 , 7-9 , >9

 4. ทำ Focus group ในผู้ป่วยที่มี HbA1C >7 ซึ่งปัญหาที่พบ คือการรับประทานอาหารที่ไม่

       ถูกต้อง กินอาหารไม่ตรงเวลา ได้กำหนดพลังงานและสารอาหารของอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

       โดยมีการนำอาหารประจำท้องถิ่นมาแนะนำรายบุคคลทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

       ตามได้มากขึ้น

 5. จัดกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน  และ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดี

      ซึ่งไม่ได้กินยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การกินยา การรับประทานอาหาร

 

·       IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

 • ความพึงพอใจของผู้ป่วย

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

   ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งจุดคัดกรองแรกรับ  มีพยาบาลและพนักงาน และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเข้ารับบริการ การจัดลำดับการเข้าตรวจตามความเร่งด่วนของผู้รับบริการ มีการอบรม ESB และ SHA ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  และจัดเตรียมน้ำดื่มสมุนไพรไว้คอยให้บริการโดยทีมจิตอาสา   ประกอบกับมีแพทย์มาช่วยอีก 1 คนทำให้การบริการได้ดีขึ้นและรวดเร็ว  

            จากการทบทวนความพึงพอใจของผู้ป่วยในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น มีการเครื่องมือในการวัดที่สอดคล้องกับ สปสช และ กพร.  ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวก็วัดได้ยาก  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้หลายแบบฟอร์มในการวัด  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ได้ให้ความสนใจในประเด็นที่น้อย - น้อยที่สุด และข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมากกว่า  ซึ่งได้นำมาพัฒนาระบบบริการเพื่อให้พึงพอใจมากขึ้น  เช่น  มีแพทย์ตรวจนอกเวลาจำนวนน้อย  ได้ปรับระบบให้แพทย์ขึ้นเวรตรวจนอกเวลา  2  คน

 

 IV-3 ผลด้านการเงิน 

สภาพคล่อง

 • ตัวชี้วัด : Quick Ratio (เป้าหมาย  1)

   

 • ตัวชี้วัด : Current  Ratio  ( เป้าหมาย 1.5)

 • ตัวชี้วัด : Cash Ratio (เป้าหมาย  0.8)

 

          ในปี  2555  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ค่า  Quick Ratio current  ratio และ  cash  ratio  ลดลงเหลือ 0.42, 0.87  และ 0.73 ตามลำดับ  อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงิน โดยการ จัดทำแผนการใช้ยา,เวชภัณฑ์และทุกคลัง โดยให้ลดลง 10-20% ทุกคลัง และในปี 2556 นี้ได้มีการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อทุกคลังกับโรงพยาบาลน้ำพองและซำสูง   กำหนดงบประมาณในการศึกษาต่อให้กับแต่ละฝ่าย/งาน มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า 5,000 บาท เป็นต้น เพิ่มรายได้ โดยให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์และความรวดเร็วในการสรุปเวชระเบียน และข้อมูลระบบผู้ป่วยนอก อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยกับหน่วยสนับสนุนเงินทั้ง สปสช.   กรมบัญชีกลาง  ประกันสังคม  พรบ.รถ  และอื่นๆตามเกณฑ์ใหม่ที่สามารถเรียกเก็บได้  ส่งผลให้ปี 2556 โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บได้มากกว่าทั้งโรงพยาบาลระดับเดียวกัน และระดับสูงกว่า คุณภาพของข้อมูล 21 แฟ้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68   เป็นร้อยละ 98   และดีเป็นลำดับที่  1 ของโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.ขอนแก่น ในรอบที่ 1 /2557   นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจโดยมีการอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ เช่นการไปเก็บ specimen ที่หน่วยงาน จัดช่องทางด่วนในวันที่นัดฟังผล มีห้องนั่งรอฟังผล  ทำให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มาตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 80-90 % ซึ่งมากกว่าก่อนที่มีการพัฒนาระบบมาก และโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 – 200,000 บาทต่อปี

 

·             IV-4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล

 • ความผูกพันและความพึงพอใจ

 • ตัวชี้วัด :  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

 ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และมีระดับสูงในปี 2554   ลดต่ำลงในปี  2555 – 2556   และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2557  เนื่องจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์ประสบปัญหาวิกฤติด้านการเงิน โดยที่บุคลากรไม่เคยรับรู้มาก่อน  ประกอบกับผู้บริหารสูงสุดประสบปัญหาด้านสุขภาพ  ทำให้ขาดเป็นผู้นำบางช่วง  การพัฒนางานอยู่ในช่วงชะลอตัว  นโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย และ  สวัสดิการที่เคยได้รับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานบางรายการต้องงดไป  จึงส่งผลให้โรงพยาบาลเข้าสู่ภาวะตึงเครียด  แต่หลังจากทุกหน่วยร่วมกันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างเต็มที่ ทำให้สถานการณ์ทางการเงินเริ่มดีขึ้นในปี 2557 กิจกรรมต่างๆเริ่มดำเนินการได้เหมือนเดิม แม้จะไม่เต็มที่แต่ก็มีแนวโน้มของการเริ่มกิจกรรม  จึงส่งผลให้ความพึงพอใจ  และความสุขในงานเพิ่มขึ้นด้วย

 

  ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่อยู่ครบ 3 ปีโยกย้าย หรือลาออก

                  

                                         จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2555 โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีเจ้าหน้าที่ที่ปฺบัติงานหน่วยงานครบ  3  ปี ขอย้ายหรือลาออกน้อยมาก คือปีละ 1 คน  ในปี  2556 เป็นต้นมาไม่มีผู้ที่ย้ายหรือลาออกเลย  กลุ่มที่มีการย้ายเป็นกลุ่มที่มีอายุงานต่ำกว่า 3  ปี  เป็นกลุ่มที่มาปฏิบัติงานใช้ทุนตามข้อตกลงเมื่อครบสัญญา ก็ย้าย ได้แก่กลุ่มแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร                

                    

Ø ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากำลัง

 

                 คณะกรรมการ HUMได้วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรฝ่าย/งานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกปี พบว่ามีหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับอัตรากำลังที่ควรจะมีเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทันตแพทย์  เอ็กซเรย์  เภสัชกร  และเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน เป็นต้น จึงได้มีการจ้างเพิ่ม และสนับสนุน/คัดเลือกให้เจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน และก่อนจะจ้างใหม่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบและมีสิทธิ์เลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานก่อน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้หลายฝ่าย/งานมีอัตรากำลังที่เพียงพอ มากขึ้น

 

·             IV-5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ

 • ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร (EMS)

  æ ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของรถออกจากฐานถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที

ปัจจุบัน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาในการรับแจ้งเหตุเฉลี่ยไม่เกิน  2  นาที  แต่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอุบลรัตน์สามารถที่จะรับแจ้งเหตุได้เฉลี่ยไม่เกิน 2 นาที  ตั้งแต่ปี 2555 – 2556 ในการออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุภายใน  10  นาที  พบว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากระยะทางไกล  การคมนามคมไม่สะดวก  และ  ไม่มีทีมกู้ชีพครอบคลุมทุกตำบล   จึงได้ประสาน อปท.  หน่วยงานที่ยังไม่มีทีมกู้ชีพได้ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพ  โดยโรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการ  จนครบทุกตำบล  ทำให้ การออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุภายใน  10  นาที  มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี  2557  คิดเป็นร้อยละ  97.03

การที่มีหน่วยกู้ชีพเครือข่าย อบต. ในอำเภอเพิ่มขึ้นทำให้ระยะทางในการออกเหตุของหน่วยกู้ชีพแต่ละแห่งสั้นลง  เพราะจะออกให้บริการเฉพาะในพื้นที่ตำบลของต้น  ยกเว้นเป็น  Case  Advance ที่ต้องให้หน่วยกู้ชีพระดับสูงของโรงพยาบาลออกไปรับ  แต่ก็จะเป็นการส่งมอบผู้ป่วยระหว่างทางที่นำส่งกับกู้ชีพของ อบต.  จึงทำให้ Response time ในการออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพอำเภออุบลรัตน์ไม่เกิน  10  นาที ตามที่ สพฉ. กำหนด (ร้อยละ 80 )  มีค่าร้อยละที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สพฉ.

 

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละการ Refer ผู้ป่วยได้เหมาะสม (วัดจากผลการประเมินของ รพ.ขอนแก่น)

                  จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งต่อพบว่าการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายมีการประเมินการดูแลผู้ป่วยเรื่องการส่งต่อโดยการส่งต่อแต่ละหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉินจะมีการแนบเอกสารการประเมินทุกครั้งและรวบรวมนำส่งกลับทุกเดือนซึงจากการทบทวนการส่งต่อในปี 2554 มีการส่งต่อเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.85 ในปี 2555  การส่งต่อเหมาะสมลดลงเป็น  92.39  สาเหตุจาก การเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนเดินทาง  แต่หลังจากได้ทำการทบทวนและปรับแนวทาง  พัฒนาในส่วนขาด ในการปฏิบัติแล้ว  พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในปี  2556 – 2557  คิดเป็นร้อยละ  94.86  และ 95.33  ตามลำดับ

 

 • ความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ / ภาวะฉุกเฉิน

 • การซ้อมแผนอัคคีภัย

 

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(ถึง มี.ค.57)

การซ้อมแผนอัคคีภัย

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

ยังไม่ดำเนินการ

 

     โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลทุกปี  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556  ซึ่งสมมุติสถานการณ์เป็นเพลิงไหม้อาคารผู้ป่วยใน  ในการซ้อมแผนในครั้งนี้ได้นำเอาปัญหาและอุปสรรคในการซ้อมแผนฯครั้งก่อนๆมาปรับปรุงแก้ไข เช่น ปัญหาของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ที่บางครั้งติดต่อไม่ได้  หรือติดต่อไปแล้วผู้บริหารไม่อยู่  ผู้ที่อยู่ไม่ทราบแนวทางการดำเนินการ  แต่การซ้อมแผนฯในครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกโดยเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดตามตัวของผู้บริหารแต่ละแห่งเข้ามาเป็นแนวทางในการประสานงาน  และมีแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือแจกให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทำให้การซ้อมแผนฯในปีนี้ราบรื่นมากขึ้น อย่างไรก็ดีมีปัญหาใหม่คือครั้งนี้ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก่อนแต่ไม่ทราบแนวทางในการบริหารจัดการในภาพรวม  เป็นต้น ซึ่งจะได้นำบทสรุปที่ได้จากการซ้อมแผนมาปรับปรุงในครั้งต่อไป

 • ระบบบริหารความเสี่ยง

 • ตัวชี้วัด : สัดส่วนการรายงานเหตุการณ์ Near miss

   

                        

   

         ปัจจุบันมีการพัฒนาช่องทางการค้นหาความเสี่ยง เชิงรับ มาจากใบรายงานอุบัติการณ์    ใบรายงานความเสี่ยงอย่างง่ายในหน่วยงาน  บันทึกเหตุการณ์ในเวร  บันทึกอุบัติการณ์ในโปรแกรมความเสี่ยง  ตู้รับความคิดเห็น สายตรงผู้อำนวยการ   Web Page โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ ขอนแก่นลิงค์  เชิงรุก จากการเยี่ยมหน้างานของทีมพี่เลี้ยงและคณะกรรมการต่างๆ  การทบทวนเวชระเบียนโดยแพทย์และทีม PCT  ซึ่งพบว่า การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกเหล่านี้ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นช่องทางช่วยให้สามารถค้นหาความเสี่ยง เกือบพลาดได้มากขึ้น รวมทั้งการรับรู้เรื่องความเสี่ยงโดยการกระตุ้นจากหัวหน้างานทำให้บุคลากรมีการรายงานความเสี่ยงที่เกือบพลาดได้มากขึ้นเช่นกัน

   

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

                      

   

       จากการปรับระบบให้มีการทบทวนอุบัติการณ์ระดับ C-D ภายใน 7 วัน ,ระดับ E- G ภายใน 1 วัน และระดับ  H- I  ให้ทบทวนทันที  ประกอบกับการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศด้วยการเยี่ยมหน้างาน การให้ความสำคัญกับหัวหน้าหน่วยงานในการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น risk manager ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หน่วยงานและทีมที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทบทวนเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและวางแนวทางป้องกันได้ทันที จึงส่งผลให้สามารถส่งผลการทบทวนทันตามกำหนดในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามลำดับ

 • การกำกับดูแลวิชาชีพ

 • ตัวชี้วัด :  ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล

  

 จากการสุ่มตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนด้านการบันทึกทางการพยาบาล  ในปี 2554 – 2555  มีความสมบูรณ์ร้อยละ   70.15 และ  69.10  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในการบันทึกที่มากพอ  ประกอบกับ โรงพยาบาลยังไม่ได้นำโปรแกรมบันทึกข้อมูลมาใช้  ทำให้มีเอกสารที่ต้องบันทึกด้วยมือมีหลายขั้นตอน  และซ้ำซ้อน  แต่หลังจากได้นำโปรแกรม HOSxP มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล    วันที่  16  มกราคม  2555  ซึ่งในระยะแรกของการนำมาใช้อยู่ในช่วงปรับตัว และเรียนรู้โปรแกรม  ต่อมาในปี  2556  เจ้าหน้าที่จะมีความชำนาญในการบันทึกเพิ่มขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล   จึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลทำให้แนวโน้มของความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  เป็นร้อยละ  81.48  ในปี  2556  และ  57.69  ในปี 2557  (ถึงมีนาคม 2557)

 • ตัวชี้วัด :  ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านมาตรฐานทุก parameter

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมาย

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ร้อยละผลการตรวจน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือนทั้ง 11 parameter

 

100 %

100

100

100

100

ร้อยละผลการตรวจน้ำดื่มทุกเดือนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือน ทั้ง 8 parameter

100

100

100

100

100

ร้อยละผลการตรวจน้ำใช้ทุกเดือนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือนทั้ง 7 parameter

100

100

100

100

100

             

               ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นระบบเติมอากาศและตกตะกอนในบ่อเดียวกัน(Sequencing Batch Reactor : SBR)  สามารถรับปริมาณน้ำเสียได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน  โดยรับน้ำเสียจากทุกอาคารในโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 24 ชั่วโมง มีคนงานที่รับผิดชอบมานานกว่า 13 ปี และอยู่ในการควบคุมกำกับ โดยนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาล  จากการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทุก  4  เดือน  พบว่าผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  11 parameter  นอกจากนี้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม  และน้ำใช้  พบว่าน้ำดื่มผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  8 parameter   และ น้ำใช้ผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  7 parameter

         

 • สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย/สาธารณูปโภค

 • อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

-อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 0  ครั้ง

6

2

1

1

 

อุบัติการณ์ของหายหรือโจรกรรมในปี 2554  พบ 3 ครั้ง คือกระเป๋าเงินของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรตอนกลางคืนหายในห้องพัก,   โทรศัพท์ผู้ป่วยหาย,  กล้องถ่ายภาพของทีมศึกษาดูงานหายขณะวางลืมไว้หน้าสหกรณ์ร้านค้า  และรองเท้าหายขณะถอดไว้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน  3  ครั้ง  จึงได้จัดให้มีเวรยามตลอด  24  ชั่วโมง  ยกเลิกการถอดรองเท้าก่อนเยี่ยมผู้ป่วย  และติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง   ทำให้อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านนี้ลดลง  แต่ยังพบ ในปี 2555 พบ 2 ครั้ง คือเงินกระเป๋าเสื้อในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหาย  ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากกล้องวงจรปิด  และ เงินผู้ป่วยสูญหายขณะนอนหลับ ซึ่งคนร้ายใช้ผ้าคลุมกล้องวงจรปิดไว้ก่อนดำเนินการ  ทำให้ไม่สามารถจับตัวได้  จึงได้ทำประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ป่วยและญาติทราบและไม่นำของมีค่ามาด้วย  ส่วนในปี 2556-2557  พบปีละ 1 ราย เป็นตู้รับบริจาคผู้ป่วยในถูกขโมย    และตู้บริจาคบริเวณหอพระ หลวงปู่ดำ  ถูกงัด

 

 • ระบบเวชระเบียน

 • ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

     

 

จากกราฟ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จะพบได้ว่า เวชระเบียนผู้ป่วยนอก มีอัตราความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการประชุมถึงปัญหาที่พบ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และจากการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Audit) ได้มีการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงดังนี้

 1. ปรับปรุง patient profile ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในส่วนของ หมู่เลือด ประวัติการแพ้ยา ผู้ที่ติดต่อได้ในกรฉุกเฉิน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์และทำการแก้ไขข้อมูลในระบบ electronic file พร้อมทั้งพิมพ์หน้าปกpatient profile ใหม่ แล้วใส่ในแฟ้มเวชระเบียนเพื่อให้ข้อมูลทั้งสองตรงกัน

 2. ปรับปรุง History ในส่วนของ Present Illness กรณีมารักษาแล้วไม่ระบุให้ทราบว่าเคยรักษาที่ใดมา ได้ทำอะไรมาบ้าง ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และในส่วนของ past illness ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ระบุโรคที่เป็น ได้แก้ไขโดยการระบุโรคที่เป็น และทำPopup ขึ้นแจ้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง

 3. ปรับปรุง Physical exam ให้มีการบันทึกการตรวจร่างการ ดู คลำ เคาะ ฟัง

 4. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเวชระเบียน โดยเพิ่มการ Scan หน้าส่งตรวจ ให้มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบ electronic file

 5. ยกเลิกการค้น OPD Card โดยจะมีแค่การส่งตรวจและพิมพ์ใบนำทางเท่านั้น ซึ่งจะลดความเสี่ยงในเรื่องของเวชระเบียนหาย และลดระยะเวลาการรอคอยบัตร

·       ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

         

         

จากกราฟ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน จะเห็นได้ว่ากราฟมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมและสรุปวาระการประทุมทุกเดือน นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในหน่วยงานได้มีการปรับปรุงดังนี้

 1. ปรับปรุงแบบฟอร์ม Admission note และ discharge  summary เพื่อความครบคลุมของผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาล

 2. เพิ่ม แบบฟอร์ม “ใบบันทึกคำยินยอมเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลอุบลรัตน์”

 3. ผู้ป่วย admit แพทย์บันทึก progress note ทุกวัน ถือเป็นข้อตกลงในองค์กรแพทย์

 4. ปรับปรุง Rehabilitation เพื่อให้ครบ ตามเกณฑ์ของ สปสช.

 5. Nurse’s note ข้อวินิจฉัยการพยาบาล จะต้องสอดคล้องกับปัญหาการวินิจฉัยของแพทย์

 6. ปรับ ฟอร์มปรอท ในส่วนของ pain score ให้เป็น vitral sign ตัวที่ 5

 • ระบบยา

 • ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)

      

 

จากกราฟ พบว่า มีอัตราการเกิด Med error ลดลง เกิดจากการนำโปรแกรม HOSxPเข้ามาใช้ในการบริหารการสั่งใช้ยา แพทย์สั่งยาเสร็จจะพิมพ์ฉลากออกที่ห้องยา เจ้าหน้าที่ห้องยาไม่ต้องรีบเร่งจัดยาผู้ป่วยเช่นเดิมสังเกตจากการรับประกันเวลารอคอยรับยาจาก 20 นาที เป็น 5 นาที และในปีงบประมาณ 2556(ถึง มิ.ย.56)พบว่า ต่ำที่สุด เนื่องจากมีการแยกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หอบหืด เบาหวาน และวัณโรค  ออกไปให้บริการเป็น “Clinic พิเศษ” ให้บริการอังคาร ถึงศุกร์ ทุกสัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนน้อยลง เจ้าหน้าที่จึงไม่ต้องรีบร้อน สามารถตรวจสอบยาได้ระเอียดมากขึ้น ส่งผลให้ อุบัติการณ์เกิด Med error ต่ำสุด

 

 • ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)

 

         

 

   จากกราฟ Med Error การใช้ยาผู้ป่วยใน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ สาเหตุเช่นเดียวกับ งานผู้ป่วยนอก (OPD) แต่ในปี 2555 พบอุบัติการณ์ Dispensing error มากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดยาผู้ป่วยในจาก เดิมดูตามลายมือแพทย์ใน Chart ผู้ป่วย ซึ่งเข็น Chart ทั้งหมดมาจัดที่ห้องยา เป็นแบบผ่านโปรแกรมปฏิบัติการ HOSxPซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องยายังไม่คุ้นชิน หลังจากการแก้ไขระบบที่ Root cause ของปัญหาใน process การจัดยา และตรวจเช็ค การจัดยาต่างๆ เมื่อทบทวนบ่อยๆ ส่งผลให้อุบัติการณ์จัดยาผิด ผู้ป่วยในตรวจพบได้น้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัด ตามกราฟ

 

 • อัตราการเอกซเรย์ซ้ำ (ฟิล์มเสีย)

                     

 

  โดยปกติเจ้าหน้าที่งานรังสีวินิจฉัยจะประเมินคุณภาพฟิล์มเอกซเรย์ก่อนที่จะส่งให้แพทย์ ทำให้ฟิล์มผ่านคุณภาพเบื้องต้นตามหลักวิชาการและจะถูกประเมินอีกครั้งโดยแพทย์ผู้ส่งตรวจ (แบบประเมินฟิล์มที่แนบกับซองฟิล์ม) ส่งผลให้อัตราการเอกซเรย์ซ้ำต่ำกว่าเป้าหมายมากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  อัตราฟิล์มเสีย ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้  ไม่เกิน   3   เปอร์เซ็นต์ของฟิล์มที่ใช้ทั้งหมด      ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทำได้ตามเป้าหมาย   แต่ยังคงต้องควบคุม  และติดตามต่อไป  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการเพื่อลดหรือป้องกันการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำโดยไม่จำเป็นซึ่งยังคงพบอยู่   โดยจากข้อมูลที่เก็บจะพบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้น  เช่น   film over exposure และ under exposure   การเอกซเรย์ผิดส่วน  เป็นต้น  โดยสาเหตุเกิดจากการการเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์ใหม่ ช่วง ปี 2556 ซึ่งมีการปรับการใช้ค่า Exposure chart อยู่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้ฟิล์มดำและขาวเกินไป  และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเอกซเรย์ ที่จัดมาช่วยงานเอกซเรย์ในช่วงเวรนอกเวลา โดยเสียฟิล์มลดลงเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท่าที่ถูกต้อง ตั้งค่ารังสีที่ถูกต้อง เปลี่ยนน้ำยาล้างฟิล์มตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังเพิ่มการแนบข้อความอธิบายในกรณีเหตุจำเป็นที่ต้องส่งฟิล์มที่สิ่งปนเปื้อนในภาพ เช่น กำไลข้อมือ  (กรณีแขนบวมถอดไม่ได้ก่อนถ่าย) เป็นต้น

 • การทำงานกับชุมชน

 • ร้อยละหมู่บ้านที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพ

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวน  10 หมู่บ้าน มีกระบวนการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เริ่มกระบวนการพัฒนาจากรากฐานให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาศักยภาพของแต่ละชุมชน หาแกนนำที่หลากหลายและมีศักยภาพในการทำงาน แล้วเจ้าหน้าที่คืนข้อมูลสุขภาพให้ชุมชน ให้ชุมชนเข้าใจจนเกิดความตระหนัก และห่วงใยต่อความเป็นไปของชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดำเนินการและแก้ไขพร้อมสรุปผลด้วยตนเอง และสรุปผลหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด

IV-6 ผลด้านการนำองค์กร

 • การบรรลุผลตามกลยุทธ์ขององค์กร

 • ตัวชี้วัด : ผ่านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

 

เเป้า

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2557)

- ผ่านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

 

 การตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ได้รับการตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลในโซนทุกปี  ซึ่งข้อมูลที่ตรวจสอบภายในจะมีการบริหารงานยานพาหนะ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานบุคลากร  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกปี  แต่จะมีข้อเสนอแนะเล็กน้อยจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาให้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น  เช่น การไม่สรุปข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการในแต่ละวัน   หรือข้อมูลใน กพ.7 ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งก็ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงให้เรียบร้อยทุกครั้ง   

IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 • บุคลากร

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกลุ่มดี

  • ·  ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย

   

 

จากการคัดกรองและตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีตั้งแต่ปี  2554 – 2556  พบว่า  ภาวะสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสุขภาพดี  กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  ในขณะที่กลุ่มป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากการวิเคราะห์พบว่าความเสี่ยงเป็นไปตามวัย และปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินชีวิต และค่านิยมที่เปลี่ยนไป เช่นการบริโภคที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายน้อยลง เนื่องจากมีความจำกัดด้านเวลา โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีนโยบายให้ ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ไขมันในเลือดสูง การทำงานของตับผิดปกติ และมีค่ากรดยูริคสูง  โดยเน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วง 15.30-16.00 น. ตามสมัครใจ

 

 • ผู้รับบริการ

                    ตัวชี้วัด : ร้อยละของ teenage pregnancy (น้อยกว่า 50 : 1,000 หญิงวัยเจริญพันธ์)

                      

 

             ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตรามารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า  20  ปี (เป้าหมาย  <10 %)

 

                

 

                จากข้อมูลของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(อายุ 15-19 ปี)  ปี 2554-2556 มีมากกว่า 50:1000 ปัญหาที่พบ ถือเป็นปัญหาสังคมของประเทศ ประกอบกับวัยรุ่นขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดตลอดจนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากเพื่อน  ซึ่งสอดคล้องกับมารดาคลอดที่อายุต่ำกว่า 20  ปี ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

การดำเนินงาน จัดตั้งคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นในโรงพยาบาล.มีช่องทางด่วนในการใช้บริการ เช่นโทรศัพท์และทาง e-mail จัดตั้งแกนนำการดูแลวัยรุ่นในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสและออกเชิงรุกโดยทีมโรงพยาบาลอุบลรัตน์ออกดำเนินการในโรงเรียนระดับมัธยมและขยายโอกาสในอำเภออุบลรัตน์ 100% ในปี 2556

ผลการดำเนินงาน อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2557 ลดลง จาก 50.55:1000เหลือ  24.92:1000. อัตรามารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20  ปี  ยังคงสูงขึ้น สาเหตุจากวัยรุ่นตั้งครรภ์จากที่อื่นแล้วกลับมาคลอดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 • ชุมชน

 • ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (อัตราป่วย/แสนประชากร)

                    

 

 จากการวิเคราะห์การะบาดของไข้เลือดออกพบว่าไข้เลือดออกเกิดขึ้นเกินเป้าในปี 2555 - 2556 ซึ่งสูงทุกพื้นที่  และสาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้คำวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกันของแพทย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่  ในระยะแรก  หลังจากมีการกำหนด criteria เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  ร่วมกับมีการตรวจสอบข้อวินิจฉัย ก่อนบันทึกข้อมูลเข้า รง. 506   และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่ทำเป็นปกติ ดังนี้

 1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอและที่ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะไข้เลือดออกโดยมีนายอำเภออุบลรัตน์เป็นหัวหน้าศูนย์ มีภารกิจในการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เน้นการปล่อยปลากินลูกน้ำเป็นหลัก

 3. จัดประชุม War room ไข้เลือดออก นำเสนอข้อมูลการระบาดเป็นรายสัปดาห์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก

 4. มีการรณรงค์ทำความสะอาดในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ๆละ 1 ครั้ง

 5. มีการทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนทุกวันศุกร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมด้วย

           ผลจากการดำเนินงาน ทำให้ในปี  2557  พบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเหลือเพียง 1 ราย(อัตรา 2.26)   

 [1] หัวข้อที่เป็นตัวหนา คือหัวข้อที่ควรคงไว้ ส่วนรายละเอียดที่อยู่ใต้หัวข้อที่เป็นตัวหนาเป็นตัวอย่างเริ่มต้นให้โรงพยาบาลเห็นเป็นแนวทาง ซึ่งโรงพยาบาลควรกำหนดเพิ่มตามความเหมาะสม  ถ้า รพ.มีข้อมูลมากกว่า 3 ปี ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิเพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลงาน และนำเสนอการคาดการณ์ผลงานด้วย

[2] เช่น ความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจต่อสาขาบริการที่สำคัญ

[3] อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

[4] อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงคลัง) / หนี้สินหมุนเวียน

[5] ระยะเวลารอรับชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average collection period หรือ days in account receivable) = ลูกหนี้การค้า (ไม่รวมหนี้สูญ) / ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน

[6] ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average payment period) = เจ้าหนี้การค้า (หนี้สิน) / ยอดซื้อเฉลี่ยต่อวัน  

[7] ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกลยุทธ์ (และแผนปฏิบัติการ) ขององค์กรในหัวข้อนี้ ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ไม่ถูกครอบคลุมด้วยหัวข้ออื่น

4. ผลการดำเนินการ[1]

4.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(มีค.2557)

ผู้ป่วยที่เสียชีวิต / ภาวะวิกฤติ

 

 

 

 

 

-การเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท

 

28

29

22

13

-การเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ

 

12

15

12

7

-อัตราการเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ

 

1.93

2.65

10.71

5.79

-การเสียชีวิตที่ตึกผู้ป่วยใน

 

16

14

10

6

-อัตราการเสียชีวิตที่ตึกผู้ป่วยใน

 

0.32

0.27

0.17

0.25

-การเสียชีวิตของมารดา

0

0

0

0

0

-การเสียชีวิตของลูก

0

0

1

0

0

-ร้อยละของผู้ป่วยระดับ Emergentที่มาโดยระบบEMS

15%

15.13
(94/621)

19.40
(110/567)

58.92
(66/112)

76.47
(91/119)

-ร้อยละ CPR ได้ตามมาตรฐาน

100 %

94.12

100

100

100

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

-อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

<2:1000

วันนอน

2.30

0.05

0.32

0.16

-ร้อยละการติดเชื้อที่ฝีเย็บ

< 0.5%

4.6

2.8

2.0

1.9

การกลับมารักษาซ้ำ

 

- ร้อยละ revisit ที่ ER

5

0.45

0.44

0.23

0.31

-อัตราการ Re-Admit ด้วยอาการเดิมภายใน28วัน โดยไม่ได้วางแผน

< 2 %

1.48

(74/4998)

1.00

(51/5112)

1.21

(69/5719)

0.85

(20/2365)

- Missed/delayed Dx

< 1 %

NA

0.18
(9/5112)

0.12
(7/5719)

0.08
(2/2365)

ร้อยละการคัดกรอง/ประเมินผู้ป่วยผิดพลาด

< 5  %

NA

2.64
(15/567)

5.36
(6/112)

1.65
(2/121)

การคลอด

 

-ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด (PPH)

<   3  %

0.76

(2/262)

1.75

(5/286)

3.31

(8/242)

0.96

(1/104)

-อัตราทารกแรกเกิดขาดออกชิเจน

< 30 ต่อพัน

15.27

14.04

32.92

57.69

-ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

< 7 %

6.87

(18/262)

5.26

(15/285)

9.05

(22/243)

5.77

(6/104)

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ตัวชี้วัดจาก Patient Safety Goals

 

-อุบัติการณ์ตกเตียง หกล้ม เป็นลม

0

8

5

5

4

-อุบัติการณ์เกิดแผลกดทับ

0

3

4

7

7

-อุบัติการณ์ Med error จาก LASA Drug

0

39

20

29

12

-อุบัติการณ์ การเกิด ADE จากการใช้ HAD

0

0

0

0

0

การล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน 5 movement

90 %

85.71

85.10

84.00

84.00

ACS

 

4.ผู้ป่วย MI ได้รับการส่งต่อภายใน30 นาที

95%

NA

NA

100
(7/7)

100
(9/9)

Stroke

 

5. ผู้ป่วย Strokeได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที

95%

NA

NA

100
(23/23)

100
(12/12)

DM

 

อัตราผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยHypoglycemia

< 5

16.41

(11/67)

33.33

(9/27)

47.05

(24/51)

24.13

(7/29)

อัตราผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยHyperglycemia

< 5

10.48

(11/97)

12.16

(9 /74)

17.90

(29/162)

26.04

(25/96)

ผู้ป่วยเบาหวานที่ HbA1C < 7

 

> 50%

39.12

31.66

64.22

69.80

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวตา

< 5 %

8.76

(54/616)

5.00

( 27 /540 )

0.32

( 4/1215 )

3.55

(40 /1125 )

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวไต

< 5 %

NA

NA

38.35

(466/1215 )

12.44

(140/1125)

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวเท้า

< 5 %

28.40

(175/616)

10.00

(54 /540 )

7.48

(91/1215 )

8.53

( 96 /1125 )

ผู้พิการ

 

-ร้อยละผู้พิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับผลการประเมิน

100 %

50

50

100

100

-ร้อยละผู้พิการได้รับได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

90 %

50

50

100

100

4.2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

 

ความพึงพอใจของผู้ป่วย[2]

 

 

- ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

88

92.15

93.78

94.16

94.03

 

- ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน

90

97.3

90.6

82.4

80.8

 

ร้อยละความครอบคลุมการให้บริการ EMS ระดับตำบล

100%

 

40 (2/7)

40 (2/7)

80 (4/7)

100 (7/7)

4.3 ผลด้านการเงิน 

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

สภาพคล่อง

 

-อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)[3]

1.5

2.25

0. 87

1.13

3.06

-อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)[4]

1

1.46

0.42

0.97

2.84

- Cash ratio

0.8

2.20

0.73

1.03

2.62

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

 

-ระยะเวลารอรับชำระหนี้เฉลี่ย[5](วัน)

60

80

75

65

50

ความสามารถในการชำระหนี้

 

-ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย[6](วัน)

180 วัน

210

180

180

150


4.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ความผูกพันและความพึงพอใจ

 

-ความพึงพอใจของบุคลากร

80

93.2

80.58

73.53

77.3

-ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความสุขในการทำงานในระดับปกติ

80%

92.8

77.66

80.63

82.5

-จำนวนการ turnover rate (การย้าย, ลาออก) ของบุคลากรที่อยู่นานเกิน 3 ปี

< 2 คน

1

1

0

0

ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

 

-หน่วยงานมีการวิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากำลัง

100%

100

100

100

100

-เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมิน competency

100%

NA

100

95.65

กำลังดำเนินการ

อาชีวอนามัย

 

-ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

100

99.4

(159 )

96.05

( 164 )

100

(157)

กำลังดำเนินการ

-ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง

< 20

33.99

(26 คน)

35.51

(23 คน)

35.96

(28 คน)

กำลังดำเนินการ

-ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการทำงานได้รับการประเมินโดยนักอาชีวอนามัย 

100

-

100

100

กำลังดำเนินการ

-จำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์บุคลากร ได้รับอุบัติเหตุจากถูกของมีคมทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง

0 ราย

1

6

7

กำลังดำเนินการ

 


4.5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ.

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร (EMS)

 

- ร้อยละที่รถออกจากฐานภายใน 10 นาที

95

98

98.53

99.03

99.33

- ร้อยละของรถออกจากฐานถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที

95

97.03

96.89

96.83

97.03

- อุบัติการณ์การดูแลผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพระดับ อบต. ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

0  ครั้ง

5 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

ร้อยละการ Refer ผู้ป่วยได้เหมาะสม (วัดจากผลการประเมินของ รพ.ขอนแก่น)

100%

94.85

92.39

94.86

95.33

ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA,QA,LA,HA ยาเสพติด,สายใยรักฯ,ความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงาน จนท., มาตรฐานสุขศึกษาฯ,PCA,PMQA)

9

 

5

6

7

 

7

(ขาด PCA,PMQA)

ความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ / ภาวะฉุกเฉิน

 

-การซ้อมแผนอุบัติเหตุ

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

-การซ้อมแผนอัคคีภัย

1 ครั้ง/ปี

-

-

1

1

-การซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดการโรคระบาด

1 ครั้ง/ปี

1

(ไข้เลือดออก)

1

1

(มือเท้าปาก)

กำลังดำเนินการ

ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

 

สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss

0.4

0.27

12.05

18.99

16.22

ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

95

95

90

93.7

97.2

-การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก (โดยการลงเยี่ยมหน้างาน/ตรวจสอบเวชระเบียนของคณะกรรมการต่างๆ)

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

2

2

2

2

การกำกับดูแลวิชาชีพ

 

-ความพึงพอใจต่อแพทย์

> 90

91.5

95.6

95.6

92.76

-ความพึงพอใจต่อพยาบาล

> 90

83.5

93.64

92.94

91.66

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

-ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านมาตรฐานทุก parameter

4/4

4/4

4/4

4/4

2 / 2

 

สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย/สาธารณูปโภค

 

-อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 0  ครั้ง

2

1

0

0

-อุบัติการณ์ไม่มีน้ำใช้/น้ำใช้ไม่สะอาด

 

 

0

0

0

1

2

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

ระบบเวชระเบียน

 

-ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

85

81.98

84.62

89.36

88.87

-ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

90

84.26

85.76

89.18

83.39

ระบบยา

 

 

 

 

 

-ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)

/1,000 ใบสั่งยา

 

 

 

 

อัตรา prescribing error

< 10

0.177

0.408

0.145

0.167

อัตรา processing error

< 10

1.141

0.658

0.578

0.543

อัตรา dispensing error

< 1

0.080

0.091

0.145

0.627

-ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)

/1,000 ใบสั่งยา

 

 

 

 

อัตรา prescribing error

< 10

0.683

0.738

0

0

อัตรา processing error

< 20

3.845

1.600

0.321

0.641

อัตรา dispensing error

< 5

0.725

0.246

1.797

4.167

อัตรา admin error

< 5

0.790

0

0.064

0.481

-อุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาระดับรุนแรง

0

0

0

0

0

อัตรา ADE ในการใช้ยา HAD

0

4

3

4

1

จำนวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ

0

4

3

4

1

Med Error จาก LASA Drug

0

39

20

29

12

DRP จาก Med Reconciliation

0

NA

NA

NA

0

ระบบบริการโลหิต

 

 

 

 

 

-จำนวนผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

0

1

0

0

0

ระบบบริการตรวจทางรังสีวิทยา

 

-ร้อยละการเอกซเรย์ซ้ำ

< 3 %

1.19            

1.41         

1.59        

2.59

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

 

-การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วผ่านเกณฑ์

ผ่าน

ผ่าน

 

ผ่าน

ผ่าน

ดี

การทำงานกับชุมชน

 

อัตราการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

50  %

100

36.6

36.6

56.3

จำนวนหมู่บ้านที่มีเครือข่ายระบบสุขภาพ

 

90 %

100

100

100

100

 

4.6 ผลด้านการนำองค์กร

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

การบรรลุผลตามกลยุทธ์ขององค์กร[7]

 

- ผ่านการตรวจสอบควบคุมภายใน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

-ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

-ผลการนิเทศ/ประเมิน CUP

Top 5

4

1

2

16

การวิจัยและพัฒนา

 

- จำนวน CQI ต่อปี           

50 เรื่อง

NA

58         

14

33         

- จำนวน R2R ที่เสร็จสมบูรณ์

ปีละ 3 เรื่อง

-

-

-

1

- ผลิตเอกสารวิชาการ/นวัตกรรม  

ปีละ 1 เล่ม

-

-

-

1

4.7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

บุคลากร

 

 

 

 

 

-ร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปี   

100

100

97.5

100

อยู่ระหว่าง

-ร้อยละของบุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงลดลง

< 30

33.99

35.51

35.96

ดำเนินการ

-ร้อยละ จนท.ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 

100%

94.23

89.55

100

รอวัคซีน

ผู้รับบริการ

 

 

 

 

 

- ผู้ป่วยเบาหวานที่ HbA1C < 7

 

> 50%

39.12

31.66

64.22

69.80

 

-ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

50

15

18

20

25

 

 

อัตรามารดาคลอดบุตร อายุต่ำกว่า 20 ปี

< 10 %

22.14

27.62

27.69

   31.73

 

อัตราหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี (ต่อ พันหญิงวัยเจริญพันธุ์)

< 50:1000

58.20

55.53

50.55

24.92

 

ชุมชน

 

 

 

-ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

20

20.29

30.53

31.70

19.90

 

-ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

80

29.26

48.78

70.73

80.48

 

รายการ

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(2554)

2 ปีที่แล้ว

(2555)

ปีที่แล้ว

(2556)

ปีปัจจุบัน

(ถึง มีค.57)

 

-อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (อัตราป่วย/แสนประชากร)

ไม่เกิน 50

19.22

 

83.65

 

116.9

 

2.26

 

 

ร้อยละหมู่บ้านที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพ

90  %

100

100

100

100

 

ร้อยละของผู้ป่วยเป้าหมาย admit ที่ได้รับการ HHC

80  % 

57.85 

68.26

66.54 

52.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ IV ผลการดำเนินงานขององค์กร

 

·       IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)

 • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

 • ตัวชี้วัด :  จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท  

ปี 2555

ปี  2556

ปี 2557

ER

IPD

ER

IPD

ER

IPD

Cardiac arrest

Septicemia

Cardiac arrest

Sepsis

Cardiac arrest

Heart disease

STEMI

Pneumonia

STEMI

Tuberculosis

อุบัติเหตุจราจร

Cirrhosis

อุบัติเหตุจราจร

IHD

Respiratory failure

Septicemia

Alternative of conscious

CKD

-

Cholecystitis

-

Pneumonia

CKD

CA

-

Tuberculosis

-

Hypovolumic shock

-

Renal injury

 

  จากการทบทวนการตายของผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน   พบว่าส่วนใหญ่เป็นภาวะ Sepsis ในผู้ป่วย CA / ระยะสุดท้าย จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในปี 2555 มีคณะกรรมการและส่งทีมไปอบรมกับรพ.ศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อมาขับเคลื่อนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะมีระบบการดูแลภายในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนด้วยเช่น ระบบ Home health care , ระบบ O2 Home Therapy   เป็นต้น

สำหรับการเสียชีวิตใน ER พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Cardiac arrest และ จากอุบัติเหตุจราจร  (Sever HI) โดย Cardiac arrest ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุของการตายชัดเจน ส่วนมากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ บางรายมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลจึงได้มีการพัฒนาโดยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงต่อ AMI ได้ทราบถึงอาการและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการ , พัฒนา Fast Track กลุ่มโรค AMI,Stroke และ Multiple Trauma , อบรมฟื้นฟูความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกปี   สำหรับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรนั้น ได้มีการร่วมมือในการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยระดับอำเภอกับส่วนราชการต่างๆในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมอาสากู้ชีพ และหน่วยอาสาสมัครอื่นๆ 

 

 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

           

 

                                             

 

 

             การติดเชื้อที่สำคัญของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้แก่ การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ อุบัติการณ์ที่พบ คือ ปี 2554พบ 4.6%  ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการ IC PCT และ RMได้ร่วมกันค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขและทบทวนมาตลอด หลายรอบ  ได้พบสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เทคนิคการเย็บแผลของพยาบาลที่ผูกปมเย็บแผลชิดขอบแผลเกินไป และผู้คลอดอยู่ไฟหลังคลอดที่แรงเกินไป การอาบน้ำร้อนเกินไป  แผลฝีเย็บเปียกชุ่มน้ำอยู่เสมอ แนวทางแก้ไขโดยการนิเทศติดตามจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ในการทำคลอดและการเย็บแผลฝีเย็บ โดย การทำ 2 ticks .ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานห้องคลอด,การให้ความรู้เรื่องใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องและ ในการให้คำแนะนำการดูแลแผลฝีเย็บและการอยู่ไฟอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันแผลแยกหรือแผลติดเชื้อ พบว่าร้อยละการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ และใน ปี 2555 และ 2556 พบการติดเชื้อลดลง

            การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด TR  พบในปี 2553  1 ราย ปัญหาที่พบคือมีการติดเชื้อที่ stitch abscess เนื่องจากพฤติกรรมการอยู่ไฟหลังคลอด  ได้ทบทวนกิจกรรมการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้รับบริการ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หลังจากนั้น ไม่มีอุบัติการณ์ติดเชื้ออีก

 

 • การกลับมารักษาซ้ำ

 • ตัวชี้วัด : Re-admit  ด้วยอาการเดิมภายใน 28 โดยไม่ได้วางแผน

   

จากการทบทวนผู้ป่วยที่กลับมา Admit ซ้ำ ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ในปี 2554-2556พบว่าส่วนใหญ่เป็นโรค เบาหวาน  Dyspepsia และ Bronchitis สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากมีภาวะ Hypoglycemia  Hyperglycemia  เนื่องจากวิถีชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาลและอยู่บ้านแตกต่างกัน  จึงได้มีการพัฒนาโดยเน้นการดำเนินชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาลให้ใกล้เคียงอยู่บ้าน ผู้ปฏิบัติให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนจำหน่ายทุกรายและให้บันทึกไว้ด้วย มีแนวทางการประเมินผู้ป่วยซ้ำที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ให้กลับบ้านได้และเมื่อไหร่ต้องตามแพทย์(Early Warning Sign)   รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้ทีมเยี่ยมบ้านได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อดูแลต่อเนื่อง  ทำให้อุบัติการณ์กลับมาซ้ำลดลง

 

 • การคลอด

 • อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด < 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ

 

                

 

                  จากการทบทวนพบว่า ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน คัดกรองผู้คลอดเพื่อหาภาวะเสี่ยงตั้งแต่ระยะ ANC  และการคัดกรองความเสี่ยงในห้องคลอดเมื่อแรกรับเพื่อให้สามารถให้ Early diagnosis/consult และส่งต่อได้อย่างรวดเร็วขึ้น  ในระหว่างรอคลอดมีการเฝ้าคลอด และใช้ partograph ทุกราย มีการ Audit โดยหัวหน้าทุกวันว่าผู้คลอดรายนั้นๆได้รับบริการ/การพยาบาลตามแนวทางที่กำหนดครบหรือไม่  จึงได้มีการทบทวนหาสาเหตุ ในปี 2557 พบว่าเกิดจาก 2  ปัจจัย คือ 1) ด้านผู้คลอด  พบว่า มี Thick mecronium stain คลอดระหว่างเดินทาง 1 ราย  มาถึง รพ. Fully dilatation 1ราย  คลอดติดไหล่  1 ราย  ขาดความตระหนักในการดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเสี่ยง เช่นถุงน้ำเดิน เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  โดยเฉพาะในผู้คลอดที่เป็น teenage   2)  ปัจจัยด้านบุคลากร  พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นกลุ่มที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงาน  บางรายเป็นบุคลากรจบใหม่  ขาดทักษะในการตัดสินใจ  และทักษะการประเมินทารกและการให้คะแนน Apgar score  นอกจากนี้ยังพบว่าแพทย์ขาดทักษะและความชำนาญในการช่วยคลอดด้วยวิธีผิดปกติ ทำให้ระยะเวลาคลอด  ทีมอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้คลอดในระยะต่างๆ รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด  ร่วมกับการฝึกทักษะการทำคลอดแก่เจ้าหน้าที่ใหม่  ในรายที่ประเมินแล้วว่าเสี่ยงต่อการคลอดยาวนาน  ให้แพทย์สามารถขอความช่วยเหลือจากแพทย์รุ่นพี่ที่มีความชำนาญในการทำคลอดผิดปกติได้ตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับการทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทุกครั้งเพื่อหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทักษะการประเมินของบุคลากรมีความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น 

 

 • ตัวชี้วัดจาก Patient Safety Goals

 • ตัวชี้วัด : อัตราพลัดตกหกล้มระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล

   

       อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล  พบ   ผู้ป่วยลื่นล้มหรือหน้ามืดใน

  ห้องน้ำ : ได้ดำเนินการแก้ไขโดยติดราวจับในห้องน้ำผู้ป่วยทุกห้องและติดสัญญาณเรียกขอความช่วยเหลือ (Nurse call) ทุกห้อง และมีการตรวจสอบสัญญาณทุกวัน ทำให้ไม่พบอุบัติการณ์ใน 2 ปีที่ผ่านมา  ในผู้ป่วยสูงอายุให้มีการนอนเตียงที่มีไม้กั้นเตียงทุกราย มีญาติเฝ้าทุกรายเฝ้าระวังการตกเตียงทุกราย กรณีไม่มีญาติจะมอบหมายให้จิตอาสาเฝ้าในเวลาราชการทำให้ไม่พบอุบัติการณ์   ในจุดบริการตู้น้ำเย็น มีการลงกราวด์ทุกจุดเพื่อป้องกันไฟดูด/ช็อต   กำหนดให้มีทางลาดขึ้นลงเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวเดินขึ้น-ลงบันไดลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

        ·  ตัวชี้วัด : อัตราการตายของผู้ป่วย ระดับEmergent ขึ้นไป ที่ ER

   

   

อัตราการตายของผู้ป่วย ระดับEmergent ขึ้นไป ที่ ER  พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2555 – 2556  โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนมาก มาด้วยอาการ Cardiac arrest  และ Respiratory  failure   โดยไม่ทราบสาเหตุโรคที่แน่นอน  และผู้ป่วย STEM   จึงได้พัฒนาทักษะบุคลากรที่งาน ER  ให้มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  ได้จัดทำ Standing Order for Emergency ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และคนงานปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ก่อนที่แพทย์จะมาถึง  มีระบบการโทรศัพท์ Consult caseกับ แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตลอด24 ชั่วโมง  ทั้งด้านการ management  case และ Consult EKG /Film X- Ray ทาง LINE  ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยฉุกเฉินลดลงในปี 2557  จากร้อยละ 10.71  เป็นร้อยละ 5.79

 • DM

          

   

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับบริการครอบคลุม  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  และบันทึกข้อมูลการบริการใน  HOSxP  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล  ตรวจสอบได้   มีระบบติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการให้ได้รับบริการต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่จะได้รับบริการพื้นฐานตามที่  สปสช. กำหนดเพิ่มขึ้น จากปี  2555  ร้อยละ 35.04    เป็นร้อยละ 77.59 และ 70.71 ในปี  2557 (ถึงเดือนมีนาคม  2557)

 

 • DM

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น   Hypoglycemia

 

                   

 

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วย DM Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น   Hyperglycemia

   

        

 

            ทีมสหวิชาชีพได้มีการวิเคราะห์สาเหตุผู้ป่วยเบาหวานที่ Re – admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น (Hypo/Hyper) และพัฒนาระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปรับระบบบริการเบาหวานเป็นแบบ One Stop Service , ทำ Focus group ในผู้ป่วยที่มี HA1C > 9 , มีการทำงานแบบสหวิชาชีพโดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน, Focus เรื่องอาหารเป็นรายบุคคลโดยโภชนากร , ทำ D/C Planรายบุคคลกรณีผู้ป่วยเบาหวานมา admit และส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านแบบรายกรณี(Case Management)โดยศูนย์รับส่งต่อ (ADR) รวมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านและพัฒนา software ในการส่งข้อมูลไป-กลับโรงพยาบาล/รพ.สต.  

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : ตา

   

   

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : เท้า

 • ตัวชี้วัด : ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว : ไต

     

            ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวทั้งทางตา เท้า และทางไตซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก ทีม PCT   ได้พัฒนาและจัดกิจกรรมในคลินิกเบาหวาน และ รพสต.เครือข่าย โดยมีทีมที่รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรังโดยตรง ประกอบกับ รพ. ได้นำโปรแกรม HOSxP มาใช้บันทึกข้อมูล  และระบบบริการ   ทำให้ฐานข้อมูลมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น  และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดำเนินการ  มีดังนี้

 1. ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 1 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95

 2. ตรวจจอประสาทตา 1 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85 และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทาง

       ตาได้รับการส่งต่อดูแลการรักษาจากจักษุแพทย์  100%

 3. ตรวจ HbA1C ทุก 3 เดือน และแบ่งผู้ป่วยเบาหวานเป็น 3 กลุ่มคือ HbA1C ≤7 , 7-9 , >9

 4. ทำ Focus group ในผู้ป่วยที่มี HbA1C >7 ซึ่งปัญหาที่พบ คือการรับประทานอาหารที่ไม่

       ถูกต้อง กินอาหารไม่ตรงเวลา ได้กำหนดพลังงานและสารอาหารของอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

       โดยมีการนำอาหารประจำท้องถิ่นมาแนะนำรายบุคคลทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

       ตามได้มากขึ้น

 5. จัดกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน  และ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดี

      ซึ่งไม่ได้กินยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การกินยา การรับประทานอาหาร

 

·       IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

 • ความพึงพอใจของผู้ป่วย

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

           

 

   ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งจุดคัดกรองแรกรับ  มีพยาบาลและพนักงาน และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเข้ารับบริการ การจัดลำดับการเข้าตรวจตามความเร่งด่วนของผู้รับบริการ มีการอบรม ESB และ SHA ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  และจัดเตรียมน้ำดื่มสมุนไพรไว้คอยให้บริการโดยทีมจิตอาสา   ประกอบกับมีแพทย์มาช่วยอีก 1 คนทำให้การบริการได้ดีขึ้นและรวดเร็ว  

            จากการทบทวนความพึงพอใจของผู้ป่วยในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น มีการเครื่องมือในการวัดที่สอดคล้องกับ สปสช และ กพร.  ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวก็วัดได้ยาก  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้หลายแบบฟอร์มในการวัด  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ได้ให้ความสนใจในประเด็นที่น้อย - น้อยที่สุด และข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมากกว่า  ซึ่งได้นำมาพัฒนาระบบบริการเพื่อให้พึงพอใจมากขึ้น  เช่น  มีแพทย์ตรวจนอกเวลาจำนวนน้อย  ได้ปรับระบบให้แพทย์ขึ้นเวรตรวจนอกเวลา  2  คน

 

 IV-3 ผลด้านการเงิน 

สภาพคล่อง

 • ตัวชี้วัด : Quick Ratio (เป้าหมาย  1)

   

              

 

 • ตัวชี้วัด : Current  Ratio  ( เป้าหมาย 1.5)

 

 • ตัวชี้วัด : Cash Ratio (เป้าหมาย  0.8)

 

 

          ในปี  2555  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ค่า  Quick Ratio current  ratio และ  cash  ratio  ลดลงเหลือ 0.42, 0.87  และ 0.73 ตามลำดับ  อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงิน โดยการ จัดทำแผนการใช้ยา,เวชภัณฑ์และทุกคลัง โดยให้ลดลง 10-20% ทุกคลัง และในปี 2556 นี้ได้มีการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อทุกคลังกับโรงพยาบาลน้ำพองและซำสูง   กำหนดงบประมาณในการศึกษาต่อให้กับแต่ละฝ่าย/งาน มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า 5,000 บาท เป็นต้น เพิ่มรายได้ โดยให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์และความรวดเร็วในการสรุปเวชระเบียน และข้อมูลระบบผู้ป่วยนอก อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยกับหน่วยสนับสนุนเงินทั้ง สปสช.   กรมบัญชีกลาง  ประกันสังคม  พรบ.รถ  และอื่นๆตามเกณฑ์ใหม่ที่สามารถเรียกเก็บได้  ส่งผลให้ปี 2556 โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บได้มากกว่าทั้งโรงพยาบาลระดับเดียวกัน และระดับสูงกว่า คุณภาพของข้อมูล 21 แฟ้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68   เป็นร้อยละ 98   และดีเป็นลำดับที่  1 ของโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.ขอนแก่น ในรอบที่ 1 /2557   นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจโดยมีการอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ เช่นการไปเก็บ specimen ที่หน่วยงาน จัดช่องทางด่วนในวันที่นัดฟังผล มีห้องนั่งรอฟังผล  ทำให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มาตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 80-90 % ซึ่งมากกว่าก่อนที่มีการพัฒนาระบบมาก และโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 – 200,000 บาทต่อปี

 

·             IV-4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล

 • ความผูกพันและความพึงพอใจ

 • ตัวชี้วัด :  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

  

 

ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และมีระดับสูงในปี 2554   ลดต่ำลงในปี  2555 – 2556   และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2557  เนื่องจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์ประสบปัญหาวิกฤติด้านการเงิน โดยที่บุคลากรไม่เคยรับรู้มาก่อน  ประกอบกับผู้บริหารสูงสุดประสบปัญหาด้านสุขภาพ  ทำให้ขาดเป็นผู้นำบางช่วง  การพัฒนางานอยู่ในช่วงชะลอตัว  นโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย และ  สวัสดิการที่เคยได้รับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานบางรายการต้องงดไป  จึงส่งผลให้โรงพยาบาลเข้าสู่ภาวะตึงเครียด  แต่หลังจากทุกหน่วยร่วมกันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างเต็มที่ ทำให้สถานการณ์ทางการเงินเริ่มดีขึ้นในปี 2557 กิจกรรมต่างๆเริ่มดำเนินการได้เหมือนเดิม แม้จะไม่เต็มที่แต่ก็มีแนวโน้มของการเริ่มกิจกรรม  จึงส่งผลให้ความพึงพอใจ  และความสุขในงานเพิ่มขึ้นด้วย

 

  ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่อยู่ครบ 3 ปีโยกย้าย หรือลาออก

                  

                                         จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2555 โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีเจ้าหน้าที่ที่ปฺบัติงานหน่วยงานครบ  3  ปี ขอย้ายหรือลาออกน้อยมาก คือปีละ 1 คน  ในปี  2556 เป็นต้นมาไม่มีผู้ที่ย้ายหรือลาออกเลย  กลุ่มที่มีการย้ายเป็นกลุ่มที่มีอายุงานต่ำกว่า 3  ปี  เป็นกลุ่มที่มาปฏิบัติงานใช้ทุนตามข้อตกลงเมื่อครบสัญญา ก็ย้าย ได้แก่กลุ่มแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร                

                    

Ø ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากำลัง

 

                 คณะกรรมการ HUMได้วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรฝ่าย/งานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกปี พบว่ามีหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับอัตรากำลังที่ควรจะมีเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทันตแพทย์  เอ็กซเรย์  เภสัชกร  และเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน เป็นต้น จึงได้มีการจ้างเพิ่ม และสนับสนุน/คัดเลือกให้เจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน และก่อนจะจ้างใหม่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบและมีสิทธิ์เลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานก่อน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้หลายฝ่าย/งานมีอัตรากำลังที่เพียงพอ มากขึ้น

 

·             IV-5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ

 • ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร (EMS)

  æ ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของรถออกจากฐานถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที

   

 

 

ปัจจุบัน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาในการรับแจ้งเหตุเฉลี่ยไม่เกิน  2  นาที  แต่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอุบลรัตน์สามารถที่จะรับแจ้งเหตุได้เฉลี่ยไม่เกิน 2 นาที  ตั้งแต่ปี 2555 – 2556 ในการออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุภายใน  10  นาที  พบว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากระยะทางไกล  การคมนามคมไม่สะดวก  และ  ไม่มีทีมกู้ชีพครอบคลุมทุกตำบล   จึงได้ประสาน อปท.  หน่วยงานที่ยังไม่มีทีมกู้ชีพได้ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพ  โดยโรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการ  จนครบทุกตำบล  ทำให้ การออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุภายใน  10  นาที  มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี  2557  คิดเป็นร้อยละ  97.03

การที่มีหน่วยกู้ชีพเครือข่าย อบต. ในอำเภอเพิ่มขึ้นทำให้ระยะทางในการออกเหตุของหน่วยกู้ชีพแต่ละแห่งสั้นลง  เพราะจะออกให้บริการเฉพาะในพื้นที่ตำบลของต้น  ยกเว้นเป็น  Case  Advance ที่ต้องให้หน่วยกู้ชีพระดับสูงของโรงพยาบาลออกไปรับ  แต่ก็จะเป็นการส่งมอบผู้ป่วยระหว่างทางที่นำส่งกับกู้ชีพของ อบต.  จึงทำให้ Response time ในการออกรับผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพอำเภออุบลรัตน์ไม่เกิน  10  นาที ตามที่ สพฉ. กำหนด (ร้อยละ 80 )  มีค่าร้อยละที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สพฉ.

 

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละการ Refer ผู้ป่วยได้เหมาะสม (วัดจากผลการประเมินของ รพ.ขอนแก่น)

                       

 

                  จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งต่อพบว่าการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายมีการประเมินการดูแลผู้ป่วยเรื่องการส่งต่อโดยการส่งต่อแต่ละหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉินจะมีการแนบเอกสารการประเมินทุกครั้งและรวบรวมนำส่งกลับทุกเดือนซึงจากการทบทวนการส่งต่อในปี 2554 มีการส่งต่อเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.85 ในปี 2555  การส่งต่อเหมาะสมลดลงเป็น  92.39  สาเหตุจาก การเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนเดินทาง  แต่หลังจากได้ทำการทบทวนและปรับแนวทาง  พัฒนาในส่วนขาด ในการปฏิบัติแล้ว  พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในปี  2556 – 2557  คิดเป็นร้อยละ  94.86  และ 95.33  ตามลำดับ

 

 • ความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ / ภาวะฉุกเฉิน

 • การซ้อมแผนอัคคีภัย

 

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(ถึง มี.ค.57)

การซ้อมแผนอัคคีภัย

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

ยังไม่ดำเนินการ

 

     โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลทุกปี  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556  ซึ่งสมมุติสถานการณ์เป็นเพลิงไหม้อาคารผู้ป่วยใน  ในการซ้อมแผนในครั้งนี้ได้นำเอาปัญหาและอุปสรรคในการซ้อมแผนฯครั้งก่อนๆมาปรับปรุงแก้ไข เช่น ปัญหาของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ที่บางครั้งติดต่อไม่ได้  หรือติดต่อไปแล้วผู้บริหารไม่อยู่  ผู้ที่อยู่ไม่ทราบแนวทางการดำเนินการ  แต่การซ้อมแผนฯในครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกโดยเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดตามตัวของผู้บริหารแต่ละแห่งเข้ามาเป็นแนวทางในการประสานงาน  และมีแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือแจกให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทำให้การซ้อมแผนฯในปีนี้ราบรื่นมากขึ้น อย่างไรก็ดีมีปัญหาใหม่คือครั้งนี้ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก่อนแต่ไม่ทราบแนวทางในการบริหารจัดการในภาพรวม  เป็นต้น ซึ่งจะได้นำบทสรุปที่ได้จากการซ้อมแผนมาปรับปรุงในครั้งต่อไป

 • ระบบบริหารความเสี่ยง

 • ตัวชี้วัด : สัดส่วนการรายงานเหตุการณ์ Near miss

   

                        

   

         ปัจจุบันมีการพัฒนาช่องทางการค้นหาความเสี่ยง เชิงรับ มาจากใบรายงานอุบัติการณ์    ใบรายงานความเสี่ยงอย่างง่ายในหน่วยงาน  บันทึกเหตุการณ์ในเวร  บันทึกอุบัติการณ์ในโปรแกรมความเสี่ยง  ตู้รับความคิดเห็น สายตรงผู้อำนวยการ   Web Page โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ ขอนแก่นลิงค์  เชิงรุก จากการเยี่ยมหน้างานของทีมพี่เลี้ยงและคณะกรรมการต่างๆ  การทบทวนเวชระเบียนโดยแพทย์และทีม PCT  ซึ่งพบว่า การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกเหล่านี้ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นช่องทางช่วยให้สามารถค้นหาความเสี่ยง เกือบพลาดได้มากขึ้น รวมทั้งการรับรู้เรื่องความเสี่ยงโดยการกระตุ้นจากหัวหน้างานทำให้บุคลากรมีการรายงานความเสี่ยงที่เกือบพลาดได้มากขึ้นเช่นกัน

   

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

                      

   

       จากการปรับระบบให้มีการทบทวนอุบัติการณ์ระดับ C-D ภายใน 7 วัน ,ระดับ E- G ภายใน 1 วัน และระดับ  H- I  ให้ทบทวนทันที  ประกอบกับการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศด้วยการเยี่ยมหน้างาน การให้ความสำคัญกับหัวหน้าหน่วยงานในการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น risk manager ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หน่วยงานและทีมที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทบทวนเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและวางแนวทางป้องกันได้ทันที จึงส่งผลให้สามารถส่งผลการทบทวนทันตามกำหนดในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามลำดับ

 • การกำกับดูแลวิชาชีพ

 • ตัวชี้วัด :  ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล

  

 จากการสุ่มตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนด้านการบันทึกทางการพยาบาล  ในปี 2554 – 2555  มีความสมบูรณ์ร้อยละ   70.15 และ  69.10  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในการบันทึกที่มากพอ  ประกอบกับ โรงพยาบาลยังไม่ได้นำโปรแกรมบันทึกข้อมูลมาใช้  ทำให้มีเอกสารที่ต้องบันทึกด้วยมือมีหลายขั้นตอน  และซ้ำซ้อน  แต่หลังจากได้นำโปรแกรม HOSxP มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล    วันที่  16  มกราคม  2555  ซึ่งในระยะแรกของการนำมาใช้อยู่ในช่วงปรับตัว และเรียนรู้โปรแกรม  ต่อมาในปี  2556  เจ้าหน้าที่จะมีความชำนาญในการบันทึกเพิ่มขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล   จึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลทำให้แนวโน้มของความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  เป็นร้อยละ  81.48  ในปี  2556  และ  57.69  ในปี 2557  (ถึงมีนาคม 2557)

 • ตัวชี้วัด :  ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านมาตรฐานทุก parameter

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมาย

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ร้อยละผลการตรวจน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือนทั้ง 11 parameter

 

100 %

100

100

100

100

ร้อยละผลการตรวจน้ำดื่มทุกเดือนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือน ทั้ง 8 parameter

100

100

100

100

100

ร้อยละผลการตรวจน้ำใช้ทุกเดือนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอกทุก 4 เดือนทั้ง 7 parameter

100

100

100

100

100

             

               ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นระบบเติมอากาศและตกตะกอนในบ่อเดียวกัน(Sequencing Batch Reactor : SBR)  สามารถรับปริมาณน้ำเสียได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน  โดยรับน้ำเสียจากทุกอาคารในโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 24 ชั่วโมง มีคนงานที่รับผิดชอบมานานกว่า 13 ปี และอยู่ในการควบคุมกำกับ โดยนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาล  จากการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทุก  4  เดือน  พบว่าผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  11 parameter  นอกจากนี้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม  และน้ำใช้  พบว่าน้ำดื่มผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  8 parameter   และ น้ำใช้ผลการตรวจผ่านมาตรฐานทั้ง  7 parameter

         

 • สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย/สาธารณูปโภค

 • อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 

เป้า

 

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(2557)

-อุบัติการณ์ของหายหรือถูกโจรกรรม

 0  ครั้ง

6

2

1

1

 

อุบัติการณ์ของหายหรือโจรกรรมในปี 2554  พบ 3 ครั้ง คือกระเป๋าเงินของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรตอนกลางคืนหายในห้องพัก,   โทรศัพท์ผู้ป่วยหาย,  กล้องถ่ายภาพของทีมศึกษาดูงานหายขณะวางลืมไว้หน้าสหกรณ์ร้านค้า  และรองเท้าหายขณะถอดไว้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน  3  ครั้ง  จึงได้จัดให้มีเวรยามตลอด  24  ชั่วโมง  ยกเลิกการถอดรองเท้าก่อนเยี่ยมผู้ป่วย  และติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง   ทำให้อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านนี้ลดลง  แต่ยังพบ ในปี 2555 พบ 2 ครั้ง คือเงินกระเป๋าเสื้อในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหาย  ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากกล้องวงจรปิด  และ เงินผู้ป่วยสูญหายขณะนอนหลับ ซึ่งคนร้ายใช้ผ้าคลุมกล้องวงจรปิดไว้ก่อนดำเนินการ  ทำให้ไม่สามารถจับตัวได้  จึงได้ทำประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ป่วยและญาติทราบและไม่นำของมีค่ามาด้วย  ส่วนในปี 2556-2557  พบปีละ 1 ราย เป็นตู้รับบริจาคผู้ป่วยในถูกขโมย    และตู้บริจาคบริเวณหอพระ หลวงปู่ดำ  ถูกงัด

 

 • ระบบเวชระเบียน

 • ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

     

 

จากกราฟ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จะพบได้ว่า เวชระเบียนผู้ป่วยนอก มีอัตราความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการประชุมถึงปัญหาที่พบ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และจากการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Audit) ได้มีการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงดังนี้

 1. ปรับปรุง patient profile ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในส่วนของ หมู่เลือด ประวัติการแพ้ยา ผู้ที่ติดต่อได้ในกรฉุกเฉิน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์และทำการแก้ไขข้อมูลในระบบ electronic file พร้อมทั้งพิมพ์หน้าปกpatient profile ใหม่ แล้วใส่ในแฟ้มเวชระเบียนเพื่อให้ข้อมูลทั้งสองตรงกัน

 2. ปรับปรุง History ในส่วนของ Present Illness กรณีมารักษาแล้วไม่ระบุให้ทราบว่าเคยรักษาที่ใดมา ได้ทำอะไรมาบ้าง ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และในส่วนของ past illness ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ระบุโรคที่เป็น ได้แก้ไขโดยการระบุโรคที่เป็น และทำPopup ขึ้นแจ้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง

 3. ปรับปรุง Physical exam ให้มีการบันทึกการตรวจร่างการ ดู คลำ เคาะ ฟัง

 4. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเวชระเบียน โดยเพิ่มการ Scan หน้าส่งตรวจ ให้มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบ electronic file

 5. ยกเลิกการค้น OPD Card โดยจะมีแค่การส่งตรวจและพิมพ์ใบนำทางเท่านั้น ซึ่งจะลดความเสี่ยงในเรื่องของเวชระเบียนหาย และลดระยะเวลาการรอคอยบัตร

·       ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

         

         

จากกราฟ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน จะเห็นได้ว่ากราฟมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมและสรุปวาระการประทุมทุกเดือน นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในหน่วยงานได้มีการปรับปรุงดังนี้

 1. ปรับปรุงแบบฟอร์ม Admission note และ discharge  summary เพื่อความครบคลุมของผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาล

 2. เพิ่ม แบบฟอร์ม “ใบบันทึกคำยินยอมเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลอุบลรัตน์”

 3. ผู้ป่วย admit แพทย์บันทึก progress note ทุกวัน ถือเป็นข้อตกลงในองค์กรแพทย์

 4. ปรับปรุง Rehabilitation เพื่อให้ครบ ตามเกณฑ์ของ สปสช.

 5. Nurse’s note ข้อวินิจฉัยการพยาบาล จะต้องสอดคล้องกับปัญหาการวินิจฉัยของแพทย์

 6. ปรับ ฟอร์มปรอท ในส่วนของ pain score ให้เป็น vitral sign ตัวที่ 5

 • ระบบยา

 • ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)

      

 

จากกราฟ พบว่า มีอัตราการเกิด Med error ลดลง เกิดจากการนำโปรแกรม HOSxPเข้ามาใช้ในการบริหารการสั่งใช้ยา แพทย์สั่งยาเสร็จจะพิมพ์ฉลากออกที่ห้องยา เจ้าหน้าที่ห้องยาไม่ต้องรีบเร่งจัดยาผู้ป่วยเช่นเดิมสังเกตจากการรับประกันเวลารอคอยรับยาจาก 20 นาที เป็น 5 นาที และในปีงบประมาณ 2556(ถึง มิ.ย.56)พบว่า ต่ำที่สุด เนื่องจากมีการแยกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หอบหืด เบาหวาน และวัณโรค  ออกไปให้บริการเป็น “Clinic พิเศษ” ให้บริการอังคาร ถึงศุกร์ ทุกสัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนน้อยลง เจ้าหน้าที่จึงไม่ต้องรีบร้อน สามารถตรวจสอบยาได้ระเอียดมากขึ้น ส่งผลให้ อุบัติการณ์เกิด Med error ต่ำสุด

 

 • ความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)

 

         

 

   จากกราฟ Med Error การใช้ยาผู้ป่วยใน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ สาเหตุเช่นเดียวกับ งานผู้ป่วยนอก (OPD) แต่ในปี 2555 พบอุบัติการณ์ Dispensing error มากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดยาผู้ป่วยในจาก เดิมดูตามลายมือแพทย์ใน Chart ผู้ป่วย ซึ่งเข็น Chart ทั้งหมดมาจัดที่ห้องยา เป็นแบบผ่านโปรแกรมปฏิบัติการ HOSxPซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องยายังไม่คุ้นชิน หลังจากการแก้ไขระบบที่ Root cause ของปัญหาใน process การจัดยา และตรวจเช็ค การจัดยาต่างๆ เมื่อทบทวนบ่อยๆ ส่งผลให้อุบัติการณ์จัดยาผิด ผู้ป่วยในตรวจพบได้น้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัด ตามกราฟ

 

 • อัตราการเอกซเรย์ซ้ำ (ฟิล์มเสีย)

                     

 

  โดยปกติเจ้าหน้าที่งานรังสีวินิจฉัยจะประเมินคุณภาพฟิล์มเอกซเรย์ก่อนที่จะส่งให้แพทย์ ทำให้ฟิล์มผ่านคุณภาพเบื้องต้นตามหลักวิชาการและจะถูกประเมินอีกครั้งโดยแพทย์ผู้ส่งตรวจ (แบบประเมินฟิล์มที่แนบกับซองฟิล์ม) ส่งผลให้อัตราการเอกซเรย์ซ้ำต่ำกว่าเป้าหมายมากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  อัตราฟิล์มเสีย ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้  ไม่เกิน   3   เปอร์เซ็นต์ของฟิล์มที่ใช้ทั้งหมด      ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทำได้ตามเป้าหมาย   แต่ยังคงต้องควบคุม  และติดตามต่อไป  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการเพื่อลดหรือป้องกันการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำโดยไม่จำเป็นซึ่งยังคงพบอยู่   โดยจากข้อมูลที่เก็บจะพบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้น  เช่น   film over exposure และ under exposure   การเอกซเรย์ผิดส่วน  เป็นต้น  โดยสาเหตุเกิดจากการการเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์ใหม่ ช่วง ปี 2556 ซึ่งมีการปรับการใช้ค่า Exposure chart อยู่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้ฟิล์มดำและขาวเกินไป  และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเอกซเรย์ ที่จัดมาช่วยงานเอกซเรย์ในช่วงเวรนอกเวลา โดยเสียฟิล์มลดลงเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท่าที่ถูกต้อง ตั้งค่ารังสีที่ถูกต้อง เปลี่ยนน้ำยาล้างฟิล์มตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังเพิ่มการแนบข้อความอธิบายในกรณีเหตุจำเป็นที่ต้องส่งฟิล์มที่สิ่งปนเปื้อนในภาพ เช่น กำไลข้อมือ  (กรณีแขนบวมถอดไม่ได้ก่อนถ่าย) เป็นต้น

 • การทำงานกับชุมชน

 • ร้อยละหมู่บ้านที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพ

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวน  10 หมู่บ้าน มีกระบวนการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เริ่มกระบวนการพัฒนาจากรากฐานให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาศักยภาพของแต่ละชุมชน หาแกนนำที่หลากหลายและมีศักยภาพในการทำงาน แล้วเจ้าหน้าที่คืนข้อมูลสุขภาพให้ชุมชน ให้ชุมชนเข้าใจจนเกิดความตระหนัก และห่วงใยต่อความเป็นไปของชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดำเนินการและแก้ไขพร้อมสรุปผลด้วยตนเอง และสรุปผลหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด

IV-6 ผลด้านการนำองค์กร

 • การบรรลุผลตามกลยุทธ์ขององค์กร

 • ตัวชี้วัด : ผ่านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

 

เเป้า

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2554)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2555)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2557)

- ผ่านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

 

 การตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ได้รับการตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลในโซนทุกปี  ซึ่งข้อมูลที่ตรวจสอบภายในจะมีการบริหารงานยานพาหนะ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานบุคลากร  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกปี  แต่จะมีข้อเสนอแนะเล็กน้อยจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาให้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น  เช่น การไม่สรุปข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการในแต่ละวัน   หรือข้อมูลใน กพ.7 ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งก็ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงให้เรียบร้อยทุกครั้ง   

IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 • บุคลากร

 • ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกลุ่มดี

  • ·  ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย

   

 

จากการคัดกรองและตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีตั้งแต่ปี  2554 – 2556  พบว่า  ภาวะสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสุขภาพดี  กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  ในขณะที่กลุ่มป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากการวิเคราะห์พบว่าความเสี่ยงเป็นไปตามวัย และปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินชีวิต และค่านิยมที่เปลี่ยนไป เช่นการบริโภคที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายน้อยลง เนื่องจากมีความจำกัดด้านเวลา โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีนโยบายให้ ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ไขมันในเลือดสูง การทำงานของตับผิดปกติ และมีค่ากรดยูริคสูง  โดยเน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วง 15.30-16.00 น. ตามสมัครใจ

 

 • ผู้รับบริการ

                    ตัวชี้วัด : ร้อยละของ teenage pregnancy (น้อยกว่า 50 : 1,000 หญิงวัยเจริญพันธ์)

                      

 

             ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตรามารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า  20  ปี (เป้าหมาย  <10 %)

 

                

 

                จากข้อมูลของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(อายุ 15-19 ปี)  ปี 2554-2556 มีมากกว่า 50:1000 ปัญหาที่พบ ถือเป็นปัญหาสังคมของประเทศ ประกอบกับวัยรุ่นขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดตลอดจนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากเพื่อน  ซึ่งสอดคล้องกับมารดาคลอดที่อายุต่ำกว่า 20  ปี ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

การดำเนินงาน จัดตั้งคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นในโรงพยาบาล.มีช่องทางด่วนในการใช้บริการ เช่นโทรศัพท์และทาง e-mail จัดตั้งแกนนำการดูแลวัยรุ่นในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสและออกเชิงรุกโดยทีมโรงพยาบาลอุบลรัตน์ออกดำเนินการในโรงเรียนระดับมัธยมและขยายโอกาสในอำเภออุบลรัตน์ 100% ในปี 2556

ผลการดำเนินงาน อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2557 ลดลง จาก 50.55:1000เหลือ  24.92:1000. อัตรามารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20  ปี  ยังคงสูงขึ้น สาเหตุจากวัยรุ่นตั้งครรภ์จากที่อื่นแล้วกลับมาคลอดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 • ชุมชน

 • ตัวชี้วัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (อัตราป่วย/แสนประชากร)

                    

 

 จากการวิเคราะห์การะบาดของไข้เลือดออกพบว่าไข้เลือดออกเกิดขึ้นเกินเป้าในปี 2555 - 2556 ซึ่งสูงทุกพื้นที่  และสาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้คำวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกันของแพทย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่  ในระยะแรก  หลังจากมีการกำหนด criteria เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  ร่วมกับมีการตรวจสอบข้อวินิจฉัย ก่อนบันทึกข้อมูลเข้า รง. 506   และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่ทำเป็นปกติ ดังนี้

 1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอและที่ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะไข้เลือดออกโดยมีนายอำเภออุบลรัตน์เป็นหัวหน้าศูนย์ มีภารกิจในการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เน้นการปล่อยปลากินลูกน้ำเป็นหลัก

 3. จัดประชุม War room ไข้เลือดออก นำเสนอข้อมูลการระบาดเป็นรายสัปดาห์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก

 4. มีการรณรงค์ทำความสะอาดในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ๆละ 1 ครั้ง

 5. มีการทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนทุกวันศุกร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมด้วย

           ผลจากการดำเนินงาน ทำให้ในปี  2557  พบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเหลือเพียง 1 ราย(อัตรา 2.26)   

 [1] หัวข้อที่เป็นตัวหนา คือหัวข้อที่ควรคงไว้ ส่วนรายละเอียดที่อยู่ใต้หัวข้อที่เป็นตัวหนาเป็นตัวอย่างเริ่มต้นให้โรงพยาบาลเห็นเป็นแนวทาง ซึ่งโรงพยาบาลควรกำหนดเพิ่มตามความเหมาะสม  ถ้า รพ.มีข้อมูลมากกว่า 3 ปี ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิเพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลงาน และนำเสนอการคาดการณ์ผลงานด้วย

[2] เช่น ความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจต่อสาขาบริการที่สำคัญ

[3] อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

[4] อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงคลัง) / หนี้สินหมุนเวียน

[5] ระยะเวลารอรับชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average collection period หรือ days in account receivable) = ลูกหนี้การค้า (ไม่รวมหนี้สูญ) / ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน

[6] ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average payment period) = เจ้าหนี้การค้า (หนี้สิน) / ยอดซื้อเฉลี่ยต่อวัน  

[7] ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกลยุทธ์ (และแผนปฏิบัติการ) ขององค์กรในหัวข้อนี้ ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ไม่ถูกครอบคลุมด้วยหัวข้ออื่น

view