สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตอนที่ I   ภาพรวมของการบริหารองค์กร

 

SPA I – 1    การนำองค์กร

 

1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (LED.1)

ผู้นำระดับสูงชี้นำองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ดี ให้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ.

 ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม

(1) ผู้นำระดับสูงกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม.  ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านระบบการนำ[1] ไปยังบุคลากรทุกคนและคู่พันธมิตรสำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติ. การปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร.

ปรัชญาโรงพยาบาล

                เป็นโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อชุมชน  ของชุมชน  โดยชุมชน  

 วิสัยทัศน์ 

                 พัฒนาก้าวไกล    ใส่ใจมาตรฐาน   งานบริการเป็นเลิศ     เชิดชูคุณธรรม     นำชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ 

 1. ให้บริการแบบองค์รวม   บูรณาการ

2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.  พัฒนาสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร 

 1. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 2. ทำงานเป็นทีม
 3. สร้างนำซ่อม
 4. ทำงานอย่างมีความสุข

 

จากค่านิยมหลักขององค์กร ด้าน  HA / HPH โรงพยาบาลอุบลรัตน์  ได้นำมาเป็นแนวคิดในการ

พัฒนา  ดังนี้

          1. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ    

          2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ  แบบบูรณาการ

          3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

          4.  พัฒนาสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

          5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

          6.  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ

 

การนำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมสู่การปฏิบัติ

     1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  พร้อมกับมีการสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและกิจกรรมการทำงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วยงาน  และโรงพยาบาล  นอกจากนี้  ยังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไปยัง  คปสอ. อุบลรัตน์  รพสต. และ PCU  ในเครือข่ายทุกแห่ง   เพื่อจัดกิจกรรมที่เกื้อหนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น  เช่น กิจกรรมตามโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ    กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่   กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ     ตัวอย่างรูปธรรมของการปฏิบัติตามค่านิยมที่ใช้สื่อสารในองค์กร  ได้แก่

-  การออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่รับผิดชอบของบุคลากรครอบคลุม  71  บ้านคิดเป็นร้อยละ 100   สามารถเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังได้   .............คน  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและหัตถการอย่างง่ายได้ ................ครั้ง  ดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค ................ครั้ง  ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้  2,500  ครัวเรือน   ราย   แก้ไขปัญหาของพื้นที่ในด้านการขึ้นทะเบียนผู้ที่สิทธิ์ว่างให้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลครอบคลุมร้อยละ  99.8  แก้ไขปัญหาการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือนต่ำกว่าร้อยละ 10  เพิ่มเป็น ร้อยละ 100

-   ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนใช้ปลากินลูกน้ำ  เช่น ปลาหางนกยูง  ปลาหมอ  ปลาตอง  หรืออื่นๆที่มีในพื้นที่  ปล่อยลงในภาชนะที่เก็บกักน้ำ  เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   ผลจากการสนับสนุน  สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก      ในปี 2552  =  29.54      (13  ราย)    ลงได้  เหลือ   6.41   ต่อแสนประชากร  (  3  ราย) 

-  คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ปัญหาที่พบจากการจัดคลินิกเบาหวานในปี 2547 พบผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยการยื่นบัตรรับบริการแต่เช้ามืด (04.00 น. เพราะมาพร้อมรถโดยสาร) Pt. ได้รับการเจาะเลือด เวลา 08.30 น. หลังเจาะเลือดผู้ป่วยเป็นลมขณะรอตรวจ สาเหตุเกิดจาก ผู้ป่วย งดน้ำงดอาหารนาน น้ำตาลลดต่ำลง รพ.ได้พัฒนาระบบงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเจาะเลือดเวลา 07.00 น.และจัดบริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิก ปี 2549 พบว่าผู้ป่วยมาแต่เช้าเหมือนเดิม ผู้รับบริการมาก กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม และผู้ป่วยร้องเรียนในประเด็นได้รับบริการช้า ถูกลัดคิว จึงได้ปรับระบบการนัดผู้มารับบริการที่คลินิก โดยนัดมารับบริการพร้อมกันเป็นรายหมู่บ้านและจัดบริการแยกออกจาก Pt. OPD ทำให้แต่ละตำบลยอดผู้รับบริการเท่าเดิม ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาแต่เช้า เพราะส่วนใหญ่จะเหมารถมาพร้อมกันไม่ต้องเร่งรีบ ได้พบการร้องเรียนในการลัดคิว แต่ยังได้รับบริการช้าเหมือนเดิม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่องเพราะผู้ป่วยยังมาก อัตรากำลังไม่เพียงพอ

 

(2) ผู้นำระดับสูงสร้างสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ส่งเสริม กำหนด และส่งผลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมที่ดี.

(3) ผู้นำระดับสูงสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับปรุงผลงาน[2], การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร, การสร้างนวตกรรม, ความคล่องตัวขององค์กร, การเรียนรู้ในระดับองค์กรและบุคลากร, สัมพันธภาพในการทำงานที่ดี, ความร่วมมือและการประสานบริการ.

               

 โรงพยาบาลอุบลรัตน์   ได้ออกแบบกระบวนการบริหารการทำงานหลักในการทำงานให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและสอบคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านกฎหมาย / จริยธรรมในแต่ละวิชาชีพเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใส   ยุติธรรมและสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งส่งเสริม ยกย่องบุคลากร,หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมบริการและจริยธรรม   ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้มีการปรับปรุงผลงาน,การสร้างนวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร,การสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ได้แก่

 1. จัดรณรงค์การพัฒนาคุณภาพ / นวัตกรรมประจำปี    ทุกเดือน  กันยายน
 2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพ    ได้แก่  เวที PCT,   PTC,  RM,  IC ,  ENV,  Back  office,  NUR  , วิจัย R2R    และชุมชน
 3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้/ความสุขในการทำงาน (Share To You)
 4. การประชุมประจำเดือน ระดับโรงพยาบาล/ระดับหน่วยงาน   เวทีประชุมเจ้าหน้าที่   และเวทีพัฒนางานในฝ่าย   อย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
 5. การพัฒนาองค์กรในหน่วยงานย่อย (Mini OD)   โดยสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้จัดกิจกรรมย่อยตามความต้องการของตนเองและกลุ่ม
 6. กิจกรรมความดี  โดยสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้จัดกิจกรรมความดีที่ตนเองอยากทำต้องการของตนเอง   และมีกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 5  คน   เช่น  กิจกรรมวันเกิดเจ้าหน้าที่,   กิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้นบนภูเขา,  กิจกรรมตลาดผักปลอดสารพิษ ,  กิจกรรมอาหารเฝ้าระวังเสี่ยง   เป็นต้น
 7. กิจกรรมลงสวนทุกวันพุธ   เพื่อพัฒนาสิ่งแวดให้สวยงาม  และเป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 8. กิจกรรมวันเด็ก
 9. งานกีฬาประจำปี  ภายในและภายนอกหน่วยงาน

จากการประเมินบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ โดยการสังเกต พบว่า ผู้ปฏิบัติทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   ทำให้เกิดนวัตกรรมในการทำงานให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น มีการประเมินผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติงานประจำปีทุกหน่วยงาน  รวมทั้งนำผลการประเมินกำหนดเป็นคะแนน  เพื่อประกอบการให้ความดีความชอบ

 

(4)   ผู้นำระดับสูงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย.

คณะกรรมการบริหารคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย  (Patient Safety Goal) ขึ้นและถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ  รวมทั้งมีการกำกับติดตามในแต่ละหน่วยงาน เช่น การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง,  ความคลาดเคลื่อนทางยา,  การทบทวนความเสี่ยงที่มีระดับ E  ขึ้นไป  เพื่อค้นหาสาเหตุและวางแนวทางลดความเสี่ยง  หรือกำจัดความเสี่ยงให้หมดไป

                นอกจากนี้ได้จัดหาและสร้างโครงสร้างที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และปลอดภัยต่อการทำงานของบุคลากรและฝึกอบรม ทักษะที่จำเป็น เช่น การบำรุงรักษาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์การแพทย์,การป้องกันอัคคีภัย การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ข. การสื่อสารและจุดเน้นขององค์กร

 (1) ผู้นำระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร, ให้อำนาจการตัดสินใจ, และจูงใจบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร.  ผู้นำระดับสูงกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทางที่ตรงไปตรงมาทั่วทั้งองค์กร.  ผู้นำระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย เพื่อหนุนเสริมการมุ่งเน้นผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน, การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ, และการมุ่งเน้นผลงานที่ดี.

(2)   ผู้นำระดับสูงกำหนดจุดเน้นที่ปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งระดับความคาดหวังในจุดเน้น

ผู้นำระดับสูงสื่อสารกับบุคลากรให้อำนาจให้อำนาจการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนขององค์กร มีการสื่อสารนโยบาย โดยมอบ หมายให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน สื่อสารในหน่วยงาน ผู้นำระดับสูงมีบทบาทในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยการให้รางวัลและยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น

ในการทบทวนตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการพัฒนางานตามแผนในที่ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพโรงพยาบาล  และเวทีที่เกี่ยวข้องประจำทุกเดือน นำผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมากำหนดจุดเน้นในการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้นำระดับสูงได้ติดตามเครื่องชี้วัดอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง (EFGHI) ซ้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 มีค่าค่อนข้างสูง (33.33%) ปีงบประมาณ 2552 =11.11% ปี 2553(ครึ่งปี) = 8.33% มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีมาตรการการป้องกันที่รัดกุมขึ้น

  

1.2 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)

องค์กรแสดงถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

 ก. การกำกับดูแลกิจการ

(1) องค์กรทบทวนและแสดงให้เห็นระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านความรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้บริหาร, ความรับผิดชอบด้านการเงิน, ความโปร่งใสในการดำเนินงาน, การตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งภายในและภายนอก, และการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

(2) องค์กรประเมินผลงานของผู้นำทุกระดับ.  ผู้นำระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่านี้ไปปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นำแต่ละคน และประสิทธิผลของระบบการนำ.

โรงพยาบาลมีแนวทางในการจัดระบบบริหารการเงินให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพได้แก่

1)      มีการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ในบัญชีเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้างเป็นไปตามนโยบายบัญชีของกระทรวงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2)      ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงิน การคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถานบริการสุขภาพเครือข่ายอย่างชัดเจน

3)      ได้แต่งตั้งคระกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบบัญชีของโรงพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษร ได้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจำวัน

4)      ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทีมตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออุบลรัตน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการออกนิเทศติดตามงาน ปีละ 2 ครั้ง

5)      มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนการเงิน-การคลัง

6)      มีการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล เสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน

7)      มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงิน เสนอผู้บริหารในที่ประชุม CUP Board  ทุกเดือน

มีระบบติดตามตัวชี้วัดทางการเงินและพัสดุ ได้แก่

 

เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ปี  2551

ปี 2552

ปี 2553

1.  Quick Ratio

³ 1

2.43

1.08

0.78

2.  Current Ratio

³ 2

3.61

1.84

1.34

ระบบการประเมินผลงานของหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีการกำหนดสมรรถนะ หลักด้านการจัดการและกำหนด KPI ที่หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบในการการผลักดันสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลงาน สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล

                การกำกับติดตามผลการดำเนินงานผู้บริหารจะกำกับติดตามโดยดูจากเครื่องชี้วัดของแต่ละบุคคลหน่วยงาน  แต่ละหน่วย หากผลงานไม่อยู่ในระดับดี หรือปัญหาติดขัด ผู้บริหารจะพูดคุยปรึกษาหาหรือกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานที่ดี

                การประเมินผลปีละ 2 ครั้งซึ่งการประเมินผลงานรายบุคคลของหัวหน้างาน โดยพิจารณาจากเครื่องชี้วัดรายบุคคล เครื่องชี้วัดคุณภาพหน่วยงาน  และผลงานความดี  หรือนวัตกรรมที่มี ในการประเมินจะให้บุคลากรได้บันทึกผลงานของตนเองเสนอ  มีกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้แก่กรรมการบริหารของโรงพยาบาล หัวหน้าโครงการต่างๆ   หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ให้การประเมินคะแนนมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้

 

ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

(1) องค์กรระบุและคาดการณ์ถึงความเสี่ยง / ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และความกังวลของสาธารณะ เนื่องมาจากบริการ / การดำเนินงานขององค์กร.  องค์กรมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว รวมถึงการใช้กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม.  มีการกำหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด และเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบเหล่านั้น.

(2) องค์กรส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี มีการติดตามกำกับ และดำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรม.

 • โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดูแลรับผิดชอบด้านโครงสร้างอาคาร สถานีที่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับ ของกองแบบแผนการสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข และเป้ฯไปตามกฎหมายทีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เน้นด้านความปลอดภัย ความสะดวก สบาย ง่ายต่อการเข้าถึง เอื้อต่อการให้บริการส่งเสริมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระบบประเมินตรวจสอบ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยร่วมกับศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 2 ขอนแก่นทุกปี และมีการประเมินตรวจสอบของคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุก 1  เดือน และมีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการต่างๆของโรงพยาบาล เช่น RM,  IC, ENV  , ทีมชุมชนโรงพยาบาล,  พนักงานรักษาความปลอดภัยและตู้แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ได้นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดมาตรการป้องกันในเชิงระบบ

           การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    และ  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

โรงพยาบาลได้ตระหนักและมุ่งเน้นการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพและเอื้อต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ ได้แก่

 • มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ SBR สามารถรับน้ำได้ปริมาณวันละ 60 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำทิ้งสูงสุด อยู่ที่ 7.5 ลูกบาศก์เมตร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง  และควบคุมกำกับโดยนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาล มีการตรวจสอบและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก 4 เดือน และมีการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังผลการตรวจสอบ และปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
 • โรงพยาบาลอุบลรัตน์มีแนวทางในการคัดแยกขยะ   การกำจัดขยะประเภทต่างๆที่ชัดเจน  ได้แก่

-  ขยะติดเชื้อ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการขนย้ายขยะติดเชื้อให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการขนย้ายขยะติดเชื้อให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดเวลาเส้นทางและอุปกรณ์ใส่ป้องกันตัวและใช้รถเข็นที่มีฝาปิดมิดชิดในการขนย้ายแล้วนำไปทิ้งรวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดที่จัดเตรียมไว้ในโรงพักขยะติดเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันสัตว์หรือแมลงพาหนะนำโรคได้  และนำไปกำจัดที่เตาเผาขยะของโรงพยาบาล 

-   ขยะทั่วไป  กำจัดโดยพนักงานเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์  ทุกวัน   ทีมที่รับผิดชอบสุ่มสอบถามเพื่อประเมินความปลอดภัยจากการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง เดือนละ  1  ครั้ง 

-    ขยะ Recycle   แยกไว้เพื่อรอขาย   เช่น  กล่องกระดาษ    ขวดต่างๆ    ขวดน้ำเกลือ    สายให้น้ำเกลือที่ตัดเข็มออกแล้ว  กระดาษที่ใช้งานแล้ว   อุปกรณ์ที่ชำรุด   ทีมที่รับผิดชอบสุ่มสอบถามเพื่อประเมินความปลอดภัยจากการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง เดือนละ  1  ครั้ง 

-   ขยะสด  ถ้าเป็นเศษอาหารแยกจำหน่ายให้พนักงานโรงพยาบาลนำไปเลี้ยงสัตว์ที่บ้าน   ที่เหลือนำไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ 

-  ขยะอันตราย  ได้จัดทำบ่อกำจัดขยะอันตราย โดยขุดหลุมบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 80 เซนติเมตร ลึก 1.80 เมตร โบกปูนมิดชิดตามรอยต่อท่อ และเทพื้นเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

           โรงพยาบาล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งมีหัวข้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การขนย้ายขยะ และการกำจัดขยะ ได้มีการจัดอบรม เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)  ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)

 • มี การนำอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานแล้วนำกลับมาประยุกต์หรือปรับใช้งาน เช่น รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เก้าอี้สำนักงาน รถเข็นผ้า ทีมงานช่างโรงพยาบาล ได้นำล้อครุภัณฑ์ที่ชำรุดจากการใช้งานแล้วมาเปลี่ยนใส่ครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้งานได้ เป็นต้น
 • ระบบการบำรุงรักษาของยานพาหนะ ได้กำหนดแนวทางการบำรุงเชิงป้องกันไว้อย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของโรงพยาบาลประจำทุกคัน โดยกำหนดการบำรุงรักษาก่อนและหลังใช้งานประจำวัน บำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน ตามคู่มือรถยนต์ และบำรุงรักษาประจำปีกับบริษัทปีละ 1 ครั้ง ปรากฏว่า งบประมาณในการซ่อมบำรุงยานพาหนะลดลง และรถยนต์มีความพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประเมินและฟังเสียงสะท้อนในการกำจัดของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดย

-  ใช้แบบประเมินสุ่มสอบถามพนักงานเก็บขยะของเทศบาลและร้านรับซื้อขยะ Recycle

-  สุ่มตรวจประเมินการทิ้งขยะของฝ่าย / ห้องต่างๆ  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง

-   ตู้รับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ

ผลจากการเฝ้าระวังนิเทศติดตามงานที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาและมีความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ถ้ากรณีเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข คณะกรรมการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม,คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และกำหนดเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจากการประเมินที่ผ่านมาพบว่า มีทิ้งขยะที่เกี่ยวข้องในระบบบริการลงในถุงขยะทั่วไปทำให้เกิดความไม่แน่ใจในขยะ  ได้แก่  ปลอกเข็ม   

 

 ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน

(2) องค์กรส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี มีการติดตามกำกับ และดำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรม.

ผู้รับบริการโรงพยาบาลร่วมปรึกษา เพื่อนำข้อคิดเห็นของภาคีสุขภาพอำเภออุบลรัตน์ที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของโรงพยาบาล มาสื่อสารแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและกำกับให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ประธานให้ความสำคัญ เช่น การเคารพ และให้เกียรติผู้ป่วยและญาติ,การดูแลผู้ป่วยและญาติด้วยความเมตตากรุณา,การส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมทันท่วงที ส่งเสริมใช่ภาษาท้องถิ่นกับผู้รับบริการ[1] ระบบการนำ (leadership system) หมายถึง โครงสร้างและกลไกการตัดสินใจของผู้นำในองค์กร, การสื่อสารและนำผลการตัดสินใจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ, การเลือกสรรและพัฒนาผู้นำ / ผู้บริหาร, การตอกย้ำค่านิยม ทิศทาง ความคาดหวัง, รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในสายงานต่างๆ

 

 

view