สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล   

         โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีพื้นที่ 12 ไร่  2 งาน  ตั้งอยู่เลขที่  175 หมู่ 2  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เปิดให้บริการ (10 เตียง)  วันที่ 5 กันยายน  2526 เนื่องจากมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น ทำให้จำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ นอน 1 – 2   คน / เตียง พระภิกษุที่อาพาธไม่มีความสะดวกตามฐานะ ในปี 2530 ประชาชนจึงจัดทำผ้าป่าสามัคคี  ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ  จำนวน  1  อาคาร  ( 5  ห้อง)  ต่อมาในเดือนกันยายน  2535  ได้ขยายโครงสร้างเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง  เปิดให้บริการใน แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์  จึงบริจาคที่ดินในเขตรับผิดชอบให้ (หลังตลาดสด)  จำนวน  1  แปลง  มีพื้นที่ 15  ไร่  เพื่อก่อสร้างบ้านพัก รวมเป็นพื้นที่  2  แปลง  ซึ่งอยู่คนละจุด จำนวนพื้นที่ 27 ไร่  2 งาน มีอาคารให้บริการในพื้นที่โรงพยาบาลจำนวน 6 หลัง ดังนี้

1.   อาคารส่วนหน้า   ประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอก งานชันสูตร ฝ่ายทันตสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและห้องสมุด (ห้องประชุม 2.)

2.   อาคารส่วนกลาง (10  เตียงเดิม)  ประกอบด้วยงานห้องคลอด งานผ่าตัด ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายสุขาภิบาลและควบคุมโรค งานรังสี ร้านค้าสหกรณ์ ห้องประชุม 1.

3.   อาคารผู้ป่วยใน  ประกอบด้วยงานผู้ป่วยใน แยกฝั่งหญิง - ฝั่งชาย ห้องพิเศษจำนวน  8  ห้อง

4.   อาคารสงฆ์อาพาธ   ประกอบด้วยห้องนอน จำนวน  5  ห้อง ห้องให้คำปรึกษาในคลินิกนิรนาม

5.   อาคารส่วนหลัง    ประกอบด้วยงานโรงครัว หน่วยจ่ายกลาง และ Stock  เก็บวัสดุครุภัณฑ์  

6.  อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ในปี 2553  ได้ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย จำนวนเพิ่มขึ้นอีก 1  หลัง

 

ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)

                จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต                  30         เตียง

                จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)       60         เตียง

ระดับของการให้บริการ   เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

  

สภาพแวดล้อมขององค์กร

   ขอบเขตของการให้บริการ

              เป็นหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมพื้นที่  71  หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น  46,816   คน  และให้บริการแก่ประชาชนพื้นที่รอยต่อในอำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  และ อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  งานที่ให้บริการประกอบด้วย

 ก.  งานบริการด้านการรักษาพยาบาล 

       1)    ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ  ได้แก่  งานตรวจรักษาพยาบาล งานชันสูตร และเอกซเรย์ งานบริการทางเภสัชกรรม งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    งานทันตกรรม งานบริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ งานกายภาพบำบัดและ แพทย์แผนไทย

       2)  ผู้ป่วยใน  ได้แก่ งานห้องคลอด งานห้องผ่าตัด งานผู้ป่วยใน งานตึกสงฆ์ และแยกโรค

ข. งานบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่

       1)     งานบริการติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน

       2)     งานกายภาพบำบัดและ แพทย์แผนไทย

 ค. งานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียนและหญิงตั้งครรภ์ งานอนามัยโรงเรียน งานสุขภาพจิตในชุมชน งานหลักประกันสุขภาพ งานป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด งานผู้สูงอายุ งานสร้างชุมชนเข้มแข็ง   

 ง.  งานป้องกันและควบคุมโรค   ได้แก่ งานสุขาภิบาลอาหาร  งานเฝ้าระวังและป้องกันโรค  งานควบคุมโรค  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

 จ. งานสนับสนุนบริการ 

       1)   งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร  ประกอบด้วย  งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง  งานวัสดุ ครุภัณฑ์

       2)   งานซักฟอก

       3)   งานโภชนาการ

(1) สาขาที่มีการให้บริการ เปิดให้บริการทั่วไปทุกสาขา ทุกกลุ่มอายุและกลุ่มโรค ไม่ได้เฉพาะเจาะจง และไม่มีสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม สาขาผู้สูงอายุ เป็นต้น

(2) ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

       (1) ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

       1.1)   การทำงานกับชุมชน ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ  ได้จัดให้มีพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณ -สุขชุมชนประจำหมู่บ้าน  ครอบคลุม   71  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของหมู่บ้านทั้งหมด โดยพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้านจะรับผิดชอบประมาณ 1 – 2 หมู่บ้าน / คน  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทำงานและไม่ให้รับภาระงานมากเกินไป ในการทำงานชุมชนจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักใน 7 องค์ประกอบ ได้แก่

1)  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ  รวมทั้งทำหัตถการง่ายๆ  ที่ไม่มีความเสี่ยง   เช่น  การทำแผล,    การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ,  การให้อาหารทางสายยาง  เป็นต้น

2)  สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อสร้างแนวร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่  เช่น  กลุ่มอสม.,  กลุ่มแพทย์พื้นบ้าน, ร้านขายยาหรือร้านชำที่มียาจำหน่าย

3)  ดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออก,  โรคฉี่หนู,  โรคอุจจาระร่วง   และอื่นๆ  ที่เกิดในพื้นที่   และดำเนินการป้องกันร่วมกับชุมชนเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น 

4)  ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในประชาชนกลุ่มต่างๆ  ตามความสามารถและศักยภาพของชุมชน   เช่น  การออกกำลังกาย  การส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน การผลิตอาหารปลอดสารเคมี   

5)  ศึกษาชุมชน  และจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน  นำสู่การวางแผนการทำงานในชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

6)  งานสร้างสุขภาพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนพึ่งพากันเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะทำในบ้านที่มีความพร้อม  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสนใจที่มีในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มเกษตร, กลุ่มเด็กรักถิ่น  กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ

7)  ดำเนินงานตามนโยบายอื่นๆ  ตามมติที่ประชุม  เช่น  งานขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ว่าง,  งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง,  งานกระจายเกลือไอโอดีน    เป็นต้น

         1.2)   การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีความสุข  ตายอย่างสมศักดิ์ศรี

         1.3)   การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มโรคเบาหวาน 

 

(3) บริการ / กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ

           3.1)  การบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุมทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกโรคอย่างสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้น  ทีม PCT  จึงได้เลือกโรคที่พบบ่อย  มีความรุนแรงสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล  เพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาระบบการดูแลอย่างสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

โดยดำเนินการทั้งในโรงพยาบาล  PCU  และในชุมชน  เป้าหมายเพื่อ จัดระบบบริการมีมาตรฐาน ใกล้บ้าน ปลอดภัย เท่าเทียม และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ดังนี้

1  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  เช่น  DM ที่ OPD,  IPD และในชุมชน

2   กลุ่มแม่และเด็ก    (กรณีเข้ามาเสียชีวิตได้ภายใน 48 – 72 ชั่วโมง)

3   กลุ่มโรคเจ็บป่วยเฉียบพลัน  :  อุบัติเหตุจราจร

4   กลุ่มผู้ป่วยโรคระบาด  : ไข้เลือดออก

          3.2)  ระบบบริการ  EMS :  โรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นหน่วยบริการระดับต้น   ที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง   มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลตามขีดความสามารถ  ดังนั้น  จึงได้จัดรถสำหรับรับผู้ป่วยหนัก    ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุหรือที่บ้านตลอด  24  ชั่วโมง    โดยประสานความร่วมมือกังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในการจัดสรรงบอบรมให้อาสาสมัครในท้องที่   จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมรถส่งต่อ   และจัดระบบในการรับส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาล  ได้มีการฟื้นฟูความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วย  ณ จุดเกิดเหตุ  1  ครั้ง/ ปี /คน

          3.3)  ระบบส่งต่อ : เมื่อให้การรักษาพยาบาลที่เกินขีดความสามารถจะดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขอนแก่น ในระยะทาง  52  กิโลเมตร โดยรถส่งต่อของพยาบาล ซึ่งมีรถส่งตอผู้ป่วยจำนวน 2 คัน  และก่อนที่ส่งต่อผู้ป่วยไปจุดรับบริการที่สูงขึ้น จะสื่อสารโดยการโทรศัพท์แจ้งแพทย์ของหน่วยที่จะรับ เพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทุกราย และมีการติดตามเพื่อให้หน่วยรับ ประเมินความพร้อมในการส่งต่อ นอกจากนั้นมีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการรักษาและอาการผู้ป่วย  เพื่อให้ทีมที่ให้การดูแลทราบผลการช่วยเหลือ แจ้งข้อมูลให้ญาติได้รับทราบเพื่อลดความวิตกกังวล ให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพเมื่อญาติร้องขอ  และส่งต่อข้อมูลอาการผู้ป่วยให้พยาบาลชุมชนประจำบ้านทราบเพื่อติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมถึงการร่วมงานศพในกรณีเสียชีวิต

          ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยหลายราย  หรือเป็นการส่งต่อซ้อนๆกันในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และรถส่งต่อยังไม่เดินทางกลับถึงโรงพยาบาล   จะประสานขอความช่วยเหลือจากจุดบริการเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่   เช่น   สถานพยาบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเครือข่ายต่างอำเภอคือ โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 

   ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวนประชากรครอบคลุมพื้นที่ 6  ตำบล 71 หมู่บ้าน มีพื้นที่  485  ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น 46,816 คน   (ชาย = 23,384   หญิง  =  23,432  คน)  และให้บริการแก่ประชาชนพื้นที่รอยต่อในอำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  และ อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

(4) ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers)[1] 

           4.1)  กลุ่มแม่และเด็ก  เป็นกลุ่มที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญในการรับบริการต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด  และหลังคลอด รวมถึงการให้บริการแก่เด็กเพื่อมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการที่ปกติ  และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

           4.2)  กลุ่มเยาวชน  ได้แก่นักเรียนระดับมัธยม เพื่อส่งเสริมให้ได้มาเป็นจิตอาสาช่วยบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และผลักดัน  ส่งเสริมให้ได้เข้าเรียนวิชาชีพพยาบาล โดยใช้งบสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และมุ่งหวังให้กลับมาทำงานที่บ้านเกิด เพื่อศึกษาจบแล้ว

           4.3)  กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์  เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนครอบครัว มีลูกเมื่อพร้อม เมื่อไม่พร้อมให้มีการคุมกำเนิด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการทำแท้ง  และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  รวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

           4.4)  กลุ่มผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน  มีความภาคภูมิใจ  “ แก่อย่างมีค่า  ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ”

           4.5)  กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง    

           4.6)  กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ  ชุมชนในเขตชนบท  ที่มีอาชีพเกษตร  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดำรงชีวิต  และทำเกษตรพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองได้ และส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

           4.7)  กลุ่มแพทย์พื้นบ้าน

           4.8)   กลุ่มสมาชิกกองทุนยา

           4.9)   กลุ่มธรรมชาติบำบัด

           4.10)  กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต  (ผู้ติดเชื้อ HIV)

           4.11)  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน


2.3    ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

    จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับการบริหาร 

         -  ผู้บริหารระดับสูง   (ผู้อำนวยการ)     จำนวน            1      คน

        -  ผู้บริหารระดับกลาง  (หัวหน้างาน)           จำนวน           13      คน

        -  ผู้บริหารระดับต้น   (รองหัวหน้างาน)        จำนวน           13      คน

        -  ผู้ปฏิบัติ                                                 จำนวน           61      คน 

        -  ลูกจ้างประจำ  และ ชั่วคราว                     จำนวน           61      คน

 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล  :  ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากอดีต - ปัจจุบัน

ลำดับ

ผลงานและรางวัล

ปีที่ได้รับ

1

บุคลากรได้รับรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ ดังนี้

-   นายเหรียญ  แสนเสริม  (พนักงานขับรถ) ข้าราชการดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี

 

2536

-   นพ.อภิสิทธิ์   ธำรงวรางกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)  แพทย์ชนบทดีเด่น

2538

2

เป็นโรงพยาบาลที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปว่า “ เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีข้อสังเกตทางการเงิน ”

2538

3

โรงพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับเขต ( กองสาธารณสุขภูมิภาค)

2538

4

รางวัล  คปสอ. ดีเด่นระดับจังหวัด  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอแก่น) 

2531, 2534

5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานสุขศึกษา ( สสจ.ขอนแก่น )

2539

6

รางวัลบริการประทับใจ (สสจ. ขอนแก่น)

2538,  2539

7

รางวัลส่งเสริมการมีบัตรสุขภาพ  ( สสจ. ขอนแก่น )

2539,  2540

8

ผ่านการประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  

2547

9

รางวัล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย 

2548, 2551

10

ผ่านการรับรอง  มาตรฐานงานสุขศึกษาระดับ3  จากกระทรวงสาธารณสุข 

9/ 4 / 2550

11

รางวัล “ ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ”  จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

6 / 11 /2550

12

รางวัล “ ผู้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ” ในนามมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

4 / 12 /2550

13

ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA)  จาก  พรพ.

9 / 3 / 2552

14

รางวัลผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

28/7/2552

15

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   คปสอ.  ดำเนินงานสุขศึกษาดีเด่น  จังหวัดขอนแก่น ปี 2552

31/10/2552

16

รางวัล หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม  จาก สำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ   สำนักนายกรัฐมนตรี

3 /12 / 2552

17

รางวัล  The Best Humanized Healthcare Award : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

12/ 3 /2553

18

รางวัล  Best  practice  การพัฒนาเครือข่ายโรคธาลัสซีเมีย

9 / 3 / 2553

view