สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สรุปการดำเนินงานระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอุบลรัตน์   ปี  2553

เป้าหมายองค์กร

                ประชาชนอำเภออุบลรัตน์อยู่เย็นเป็นสุข  มีสุขภาพดี  มีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมดี

วิสัยทัศน์

                “ เป็นโรงพยาบาลชุมชน    เพื่อชุมชน    ของชุมชน   โดยชุมชน ”

สโลแกน

                “ โรงพยาบาลอุบลรัตน์                พัฒนาก้าวไกล        ใส่ใจมาตรฐาน  “

พันธกิจ 

        1.    การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทั่วถึง  ปลอดภัย  ด้วยหัวใจ

              ความเป็นมนุษย์ 

         2.  จัดบริการใกล้บ้านใกล้ใจ  โดยการพัฒนากองทุนยา  ร้านชำที่ขายยาในหมู่บ้าน   แพทย์พื้นบ้าน 

              สถานีอนามัย   และผลิตพยาบาลชุมชน

         3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

         4.   จัดกระบวนการเรียนรู้สู่ 5 ส. ได้แก่   สัมมาอาชีพเต็มพื้นที่   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี   สมอง

               (ปัญญา)ดี   และสุขภาพดี     

 

ค่านิยมหลักขององค์กร 

 1. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ให้บริการแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
 2. มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนคือบุคคลสำคัญขององค์กร 
 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข  และมีส่วนร่วมทุกระดับ
 5. สร้างเสริมสุขภาพดี  และซ่อมสุขภาพเสียที่จำเป็น (สร้างนำซ่อม)
 6. สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน 

 

เป้าประสงค์ (goals)

     1.  ด้านผู้รับบริการ

1)      ให้บริการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยตามกลุ่มโรค

2)      ผู้รับบริการพึงพอใจ

      2.  ด้านผู้ให้บริการ

1)      บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของตนเองและหน่วยงาน

                 2)  บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

                 3)  บุคลากรมีความสุขในการทำงาน

        3. ด้านองค์กร       

                 1)   จัดระบบบริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ

                 2)   ส่งเสริมสุขภาพ สร้างครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง

 

การพัฒนาคุณภาพตามระบบงานที่สำคัญ    

1.  การป้องกันและจัดการความเสี่ยง  ( RM )

 

1.1      เป้าหมายการดำเนินงาน     

             เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ทั้งในผู้รับบริการ   ผู้ให้บริการ  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 .2    กิจกรรมการดำเนินงาน   ได้แก่   

1)  กำหนดช่องทางดักจับความเสี่ยง    ได้แก่

                1.  การทบทวนภาระงานเพื่อค้นหาความเสี่ยงโดยพิจารณาด้านโอกาสของการเกิด  และระดับความรุนแรง   โดยใช้ตาราง 9 ช่อง

                2.  สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ

                3.  กล่องรับความคิดเห็น

                4.  เก็บอุบัติการณ์ที่พบ

                    5.  เสียงสะท้อนจากชุมชน

                6.  ประชาคมสุขภาพ

7.  บันทึกเหตุการณ์ในเวร

8.  ตรวจเยี่ยมภายในหน่วยงาน

9.  ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

10  ใบ Risk profile

11.  กิจกรรมทบทวน  12  กิจกรรม

           2)   จัดระดับความเสี่ยง  9  ระดับ    A - I

           3)  จัดการความเสี่ยง   ดังนี้

3.1)  ความเสี่ยง  ระดับ  A-E  ให้หน่วยงานต้นเหตุเป็นผู้ทบทวนความเสี่ยง  และสรุปแนว

        ทางแก้ไข  แล้วส่งรายงานให้ กรรมการ ความเสี่ยงพร้อมรายงาน  หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงได้เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน   หรือต้องรองบประมาณ  หรือต้องปรับปรุงโครงสร้าง ให้บันทึกแจ้ง  กรรมการเพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป

3.2)  ความเสี่ยง  ระดับ  E, F, G , H และI  ต้องทบทวนหา RCA ทุกครั้งทั้งระดับหน่วยงาน 

        และกรรมการ

3.3)   ความเสี่ยง  ระดับ G, H  และ  I   เสนอผู้อำนวยการให้ทราบทุกครั้ง  ทุกวันหลังพบ

        อุบัติการณ์

4)   ประสาน และส่งต่อข้อมูล  ส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงที่พบให้หน่วยงาน หรือทีมที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ

 

ผลการดำเนินงานของ  RM ในปี  255 2553

 

1.  การดักจับความเสี่ยง    พบว่า  ในระยะแรกการรายงานความเสี่ยงมีจำนวนน้อย   เนื่องจากบุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจ  หลังจากจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้ว  พบว่ามีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น    แต่ยังไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น  ความเสี่ยงบางอย่างที่ค้นพบในชุมชนหรือในหน่วยงานผู้ปฏิบัติได้จัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่รายงานความเสี่ยง   ในช่วง  6  เดือนหลัง  จึงได้เพิ่มมาตรการในการเขียนรายงานความเสี่ยง   โดยจัดสรรเงินให้กับผู้ที่บันทึกความเสี่ยงทุกรูปแบบ  อุบัติการณ์ละ  5  บาท  การรายงานอุบัติการณ์จึงเพิ่มมากขึ้น   รวมกับการค้นหาความเสี่ยงจากคำบอกเล่า   จากเดินตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  และบันทึกเหตุการณ์ในเวร  ได้ส่งผลให้อุบัติการณ์ความเสี่ยงใน ปี  2553   เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี  2553   จำนวน  168  เรื่อง   เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2  และ  3   เป็น   596    และ  974   เรื่อง   รวมความเสี่ยงที่พบ  1,738   เรื่อง

 

  2.  อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่พบ 

      2.1   อุบัติการณ์ความเสี่ยงจำแนกตามระดับ 

                1)    ความเสี่ยงระดับเสี่ยงน้อย  = A – D  พบเป็นส่วนมาก  ได้แก่   เวชระเบียนผิดคน,  จัดยาผิด,  ทิ้งขยะผิดที่, 

                2)   ความเสี่ยงระดับปานกลาง  = E – G   ได้แก่  ผู้รับบริการตกเตียง,  คลอดบนเตียง ,   คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล  ,   บุคลากรบาดเจ็บจากการทำงาน,   จ่าย/ให้ยาผิด    , อุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่มีความพร้อม,   เตรียมผู้ป่วยส่งต่อไม่พร้อม ,  บุคลากรช่วย CPR  ไม่พร้อม ,  ไฟฟ้าลัดวงจร

                3)   ความเสี่ยงระดับเสี่ยงมาก  = H – I  ได้แก่  ทารกเสียชีวิตหลังจำหน่ายกลับบ้าน,  ลักขโมย

              ตารางอุบัติการณ์ความเสี่ยงจำแนกตามระดับ  ปี  2552 - 2553

 

ระดับ

ความเสี่ยง

ปี  2552

ปี  2553

 

จำนวน

จำนวน

จำนวน

ร้อยละ

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

                     การณ์ความเสี่ยงจำแนกตามหน่วยงาน  ปี  2552 - 2553

 2.   ความเสี่ยงปานกลาง – มากได้รับการค้นหาสาเหตุ  และวางระบบป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติซ้ำทุกราย

  

1.  ระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (IC)

เป้าหมาย

   ๏   ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน 

   ๏   มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ

   ๏   พัฒนาระบบ central supply

  

3. ยุทธศาสตร์ป้องกันและกำจัดความเสี่ยง (RM)

เป้าหมาย

๏  ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและญาติ

๏  ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่

๏  ลดความเสี่ยงขององค์กร

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย

   ๏  จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ

   ๏  ตอบสนองความต้องการของบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถภาพ

   ๏  ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข

 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล-สู่สถานที่ทำงานน่าอยู่  สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และ เยียวยา 

 เป้าหมาย 

   ๏  โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้  และเยียวยา  พัฒนา

        คุณภาพบริการ  และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

   ๏  โรงพยาบาลมีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  บุคลากร และ

        สิ่งแวดล้อม

   ๏  โรงพยาบาลมีการจัดอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ต่อผู้รับบริการ

        และบุคลากร

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมาย

   ๏  ส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพ ตามโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ

   ๏  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน

   ๏  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการขยายเครือข่ายในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับ หมู่บ้าน ระดับตำบลและ

       ระดับอำเภอเชื่อมโยงกับระดับเครือข่าย กระตุ้นให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนได้  โดยใช้

        แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลวิธีสู่ยุทธศาตร์

 1. รวมตัวร่วมคิดร่วมเรียนรู้ และร่วมทำในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและส่ำเสมอ
 2. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 3. สนับสนุนการจัดการในทุกระดับไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

ระยะสั้น

 1. ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของวิชาชีพ
 2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา
 3. 3.       เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
 4. พัฒนาคุณภาพงานบริการให้ได้มาตรฐานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องโดยยึดผู้ป่วยเป็น

ระยะยาว

       ศูนย์กลางตามกลุ่มโรค

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เป็นบุคลากรเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน
 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ
 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและชุมชนให้เข้มแข็งรวมพลังสร้างอำเภออุบลรัตน์ที่อยู่เย็นเป็นสุข                            

 

3. ปัญหาสำคัญซึ่งโรงพยาบาลกำลังพยายามแก้ไข

1.   พัฒนาและปรับปรุงการดูแลแบบองค์รวม  ในโรคที่สำคัญ ตามกลุ่มโรค   โดยสหสาขาวิชาชีพ 

       เพิ่มขึ้น           

2.   ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา

3.   ทำงานเชิงรุกตามโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ

 

จุดเน้นในการพัฒนา/เข็มมุ่ง

 1. จัดระบบบริการให้ผู้รับบริการพึงพอใจโดยใช้ Good practice

2.   พัฒนาการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค 

3.   ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา

4.   จัดระบบบริการสุขภาพตามโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ

5.   ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในองค์กร

  

เครื่องชี้วัด

โรงพยาบาลกำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  ดังนี้

 

 

ลำดับ

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

1

อัตราการครองเตียง

80 - 100 %

133.78

84.06

119.98

2

ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน

 

3.0

3.11

3.05

3

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

 (Current Ratio)

>  1

0.81

1.66

 

4

อัตราส่วนสภาพคล่อง   (Quick Ratio)

> 1

0.74

1.45

 

5

ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก

ร้อยละ 85

80.7

90.0

 

6

ความพึงพอใจผู้ป่วยใน

ร้อยละ 85

83.04

80.84

 

7

ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 80

61.71

88.5

 

8

อุบัติการณ์บุคลากรได้รับอุบัติเหตุขณะทำงาน

0

4

2

 

9

อัตราตายในโรงพยาบาล

< 1 %

0.46

0.65

 

10

อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วย/1000 วันนอน

< 5 %

4.13

1.79

 

11

อัตราทารกแรกเกิดเกิดน้ำหนักน้อยกว่า

2,500 กรัม

< 7 %

3.0

4.23

 

12

อัตรา Birth Asphyxia

< 30 :1000

14.08

7.69

 

13

จำนวนทารกแรกเกิดเสียชีวิต

0

0

1

 

14

อัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกหลังออก

ควบคุมโรค

£  50:แสน

ควบคุมโรค

33.09

29.96

 

15

อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคเดิมภาย

ใน 28 วัน

< 5 %

1.14

1.74

 

16

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา

£  0.25 %

0.12

0.15

 

 

 

 

 การพัฒนาหลักที่ดำเนินการ   มี  5  เรื่อง

1. การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ  ( PCT )  โดยมีเป้าหมาย เพื่อ

1)        ผู้รับบริการปลอดภัย  ไม่พิการ

2)        ผู้ไม่สมควรตาย ไม่ควรตาย

3)        พึงพอใจ

            กิจกรรมที่ทำ    ได้แก่ 

1)  พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในทีมวิชาชีพ  ด้วยการทำ  case  conference  ,   ตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่ตึก + ห้องคลอด ,

2)  เฝ้าระวังดักจับความเสี่ยงทางคลินิก   โดยการทบทวนเอกสารการดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อ,  ผู้ป่วยเสียชีวิต,  ผู้ไม่สมัครใจอยู่, การส่งต่อผู้ป่วยห้องคลอด,   และอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยมีปัญหากับ เจ้าหน้าที่ทุกราย

3)  เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน ตั้งแต่แรกรับ - กลับไปอยู่ในชุมชน

4)  พัฒนาศักยภาพทีมงาน

ตัวอย่างกลุ่มโรคที่ PCT ดูแลอยู่

 1. กลุ่มโรควิกฤติเฉียบพลัน (Acute)  ได้แก่  อุบัติเหตุจราจร ที่ได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะ  ( Head  injury)
 2.   กลุ่มโรคเรื้อรัง  ได้แก่โรคเบาหวาน
 3. กลุ่มแม่และเด็ก   ได้แก่ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth  asphyxia)
 4. กลุ่มโรคติดต่อ  ได้แก่ไข้เลือดออก 

 

ผลการดำเนินงานของ  PCT ในปี  2551- 2552

 

1.  มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยในโรคทั้ง 4   และโรคสำคัญที่พบบ่อยในพื้นที่  (ดูจากฐานข้อมูลที่มี)  เช่น  บาดเจ็บที่ศีรษะ     เบาหวาน,  หอบหืด,  CRF ,  Birth  Asphyxia  ,  ไข้เลือดออก 

-  โรคที่ไม่ค่อยได้พบแต่พบแล้วอาจจะมีปัญหา   เช่น MI,  Chest  pain,  Cardiac  arrest

                                       

 1. พัฒนางานให้เป็น  Good  practice  เช่น  คลินิกเบาหวาน,   ถุงดูดซับ,  สวดมนต์ก่อนนอน,  เยี่ยมผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด,  กลุ่มคนท้อง ,  การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยปลากินลูกน้ำ   ฯลฯ

 

 

 3.       ผลงาน

 

ลำดับ

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

1

อัตราการครองเตียง

80 - 100 %

133.78

84.06

 

2

ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน

 

3.0

3.11

 

5

ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก

ร้อยละ 85

80.7

90.0

 

6

ความพึงพอใจผู้ป่วยใน

ร้อยละ 85

83.04

80.84

 

7

ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 80

61.71

88.5

 

9

อัตราตายในโรงพยาบาล

< 1 %

0.46

0.65

 

11

อัตราทารกแรกเกิดเกิดน้ำหนักน้อยในกว่า 2,500 กรัม

< 7 %

3.0

4.23

 

12

อัตรา Birth Asphyxia

< 30 :1000

14.08

7.69

 

12

จำนวนทารกแรกเกิดเสียชีวิต

0

0

1

 

13

อัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกหลังออกควบคุมโรค

£  50:แสน

ประชากร

33.09

29.96

 

14

อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน

< 2 %

1.14

1.74

 

 

3. การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  ( IC ) 

มีเป้าหมาย เพื่อ ให้เกิดความปลอดภัย  ทั้งในผู้รับบริการ   ผู้ให้บริการ  และสิ่งแวดล้อม 

 

            กิจกรรมที่ทำ    ได้แก่ 

1. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

- การควบคุมการทำความสะอาด, การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ

- การจัดยา, สารน้ำ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

- การจัดเครื่องมือ, อุปกรณ์ ปลอดเชื้อโรค โดย Autoclave

- การจัดให้มีกล่องผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดมือให้มีเพียงพอสำหรับทุกแผนก

 

2. งานเฝ้าระวังการติดเชื้อ  แบ่งเป็น

-          งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริการ

-          งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร

-          งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม

            2.1  งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริการ

มีการเฝ้าระวังแบบเฉพาะเจาะจง(Target Survillance) ซึ่งได้แก่การเฝ้าระวัง 4 ระบบได้แก่

 1. การเฝ้าระวังการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 3. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในกระแสเลือด
 4. การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด และแผลฝีเย็บ

       ซึ่งผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ยังมีปัญหาเนื่องจากการเฝ้าระวัง 4 ระบบ   ทางโรงพยาบาลไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน post discharge 30 day การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและแผลฝีเย็บ  จะต้องติดตามไปที่บ้านและชุมชนต่ออีก 30  วัน   ทางคณะกรรมการจึงได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและแผลฝีเย็บ  โดย

 1. การทำ Post discharge  Survillance ผู้ป่วยผ่าตัดทุก case  ,ผู้ป่วยที่มีแผลฝีเย็บจากการคลอด และผู้ป่วยผ่าตัดฟันคุด  ห้องทันตกรรม
  1. ทำโครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดและแผลฝีเย็บจากการคลอดทางโทรศัพท์  โดยห้องผ่าตัดรับผิดชอบการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัด  หลังผ่าตัดภายใน 30 วันหลังจากผ่าตัด  และห้องคลอด  รับผิดชอบการเยี่ยมผู้ป่วยที่มีแผลฝีเย็บจากการคลอดและการทำหมันหลังคลอด   และ     ห้องทันตกรรมรับผิดชอบติดตาม ผู้ป่วยผ่าตัดฟันคุด 
  2. เมื่อมีปัญหาการติดตามที่ไม่สามารถติดตามได้  ประสานงานพยาบาลชุมชนติดตามเยี่ยมบ้านและบอกผลมาที่งาน IC

 

2.2   งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร

2.2.1  มีการตรวจสุขภาพประจำปี 

ซึ่งจาการตรวจสุขภาพยังพบกลุ่มเสี่ยง   จำนวน 50   คน(เจ้าหน้าที่ 137 คน)  คิดเป็น 36.49  % ซึ่งจำนวนนี้ที่พบคือ  Triglyceride สูงกว่าปกติ,Blood sugar สูงกว่าปกติ, Cholesteral สูงกว่าปกติ  ซึ่งทั้งหมดได้รับการให้คำแนะนำและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและได้รับการรักษาจากแพทย์เรียบร้อย   และจากการตรวจ Hepatitis  ผล HbsAg   negative   HbsAb   negative  จำนวน 137 คน คิดเป็น 100% ได้รับการให้วัคซีน Hepatitis ทุกคน

2.2.2    มีการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  เพื่อป้องกันไข้หวัดนกในกลุ่มเสี่ยง  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    116  คน  (เจ้าหน้าที่ 137 คน)   คิดเป็นร้อยละ 84.67

2.2.3    มีเจ้าหน้าที่หญิงป่วยเป็นวัณโรคปอด 1 ราย  ปฏิบัติงานที่ห้องชันสูตร 

2.3 งานเฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม

                - การควบคุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการสุ่มตรวจ พบว่า

-   การทิ้งขยะถูกต้อง  > 97 %

-   การทิ้งขยะไม่ถูกต้อง  < 3 %

-          มาตรฐานระดับน้ำเสียท่อบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน  ซึ่งผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

3.  งานสอบสวนโรค

 1. หาสาเหตุของการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 2. กำหนดมาตรการโดยการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3.  นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาคุณภาพบริการ  การสอบสวนโรคที่ผ่านมาพบว่า การเฝ้าระวังของทีมเจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนการติดเชื้อที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยต้องเลี้ยงหลานแล้วเกิดอุบัติเหตุศีรษะหลานมาชนทำให้แผลช้ำติดเชื้อพร้อมๆกันทั้ง 2 ราย จึงได้นำเหตุการณ์นั้นมาเป็นข้อคิดในการแนะนำให้กับผู้ป่วยรายต่อไป ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย หลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

 

4.   งานวิชาการ

 1. พัฒนาเรื่องความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 2. การนิเทศติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมวิชาการตลอดปี ตามรอบของการอบรม และเรื่องที่น่าสนใจ

ICN  คือคุณดรุณี  กัสยากร  ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ทุกปี

ICWN ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 10 วัน มี 2 คน เนื่องจากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่แล้วมารับผิดชอบงานใหม่ และรอบอบรมจะได้เข้ารับการอบรมในปี  2552

ผลการดำเนินงาน

Indicator

เป้า

หมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1.ประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ

³ 80%

มิ.ย. 74%

86.67%

 

 

2. อัตราความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 £ 7%

ก.ย. 0.64%

0.9 %

 

 

3. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

< 5:100

4.13

1.79

 

 

4. อัตราการติดเชื้อใน ร.พ.ของแผลผ่าตัดสะอาด (ภายใน 30 วัน)

< 5%

2.4

4.3

 

 

5. อัตราการติดเชื้อตำแหน่งของแผลผ่าตัด

< 5%

 

 

 

 

        -การผ่าตัดไส้เลื่อน

 

0/2

0/7

 

 

        -การผ่าตัดไส้ติ่ง

 

0/20

0/34

 

 

        -ทำหมันหญิง

 

2/72

(2.7%%)

0/84

 

 

       - excision

 

0/56

2/78

(2.5%)

 

 

6. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสาย

สวนปัสสาวะ

1000 วัน)

0/52

0/25

 

 

7. อัตราการเกิด Phlebitis

                                        

< 3:1000วันนอน

0

 

0.02

 

 

8. การติดเชื้อในกระแสโลหิตในผู้ป่วยที่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

< 5 ครั้ง:

1000 วัน)

0(10)

0(0)

0(0)

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

 

Indicator

เป้า

หมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

9. การเฝ้าระวังอื่นที่เป็นปัญหา

    9.1 อัตราแผลฝีเย็บติดเชื้อ

< 5 %หรือไม่มีการติดเชื้อ

 

3.4

8/235)

 

5.98

(10/167)

 

5.98

(10/167)

 

10. ประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

100%

100

100

100

 

11. อัตราการทิ้งขยะผิดประเภท

< 15 %

3.06

1.66

1.66

 

12. ผลการกรวดน้ำดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

100 %

100 %

100 %

100 %

 

13. ผลการกรวดน้ำใช้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

100 %

100 %

100 %

100 %

 

14. ผลการตรวจน้ำจากบ่อบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

4.  การจัดสิ่งแวดล้อม ( ENV )  มีเป้าหมาย เพื่อ

1)    จัดระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ทั้งในผู้รับบริการ   ผู้ให้บริการ  และชุมชน

2)    เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมสวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น 

               

                ขอบเขตการให้บริการ

                1.  งานระบบบำบัดน้ำเสีย

                2.  งานระบบกำจัดขยะ

                3.  งานสิ่งแวดล้อมทั่วไป ,ภูมิทัศน์ ,น้ำดื่มน้ำใช้

                4.  อาคารสถานที่

               

                ความท้าทาย  ความเสี่ยงสำคัญ 

                1.  มีข้อจำกัดในพื้นที่ ต้องบริหารด้านสิ่งแวดล้อมให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัย

                2.    มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน  ซึ่งต้องมีระบบเฝ้าระวังการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

               

ปริมาณงานและทรัพยากร  (คน  เทคโนโลยี  เครื่องมือ)

ปริมาณงาน

 

ลำดับที่

กิจกรรม/ผลงาน

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1

ระบบกำจัดขยะ

-      หน่วยกำจัดขยะติดเชื้อ

-          หน่วยกำจัดขยะทั่วไป

ทำความสะอาดรอบโรงพยาบาล

 

ครั้ง

ครั้ง

 

 

730

730

 

730

730

 

 

2

ส่งขยะทั่วไปให้เทศบาล

กิโลกรัม

101,970

116,730

 

 

3

ทำลายขยะติดเชื้อ

กิโลกรัม

30,732

389,241

 

 

 

1

-  หน่วยสวนและสนาม

ดูแลสวนหย่อม  บำรุงรักษา

 

ครั้ง

 

365

 

365

 

 

2

กำจัดสัตว์  และสัตว์พาหนะนำโรคต่าง ๆ

ครั้ง

1

1

 

 

3

ระบบน้ำกรอง

ครั้ง

12

12

 

 

 

1

- ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

 

ครั้ง

 

3

 

3

 

 

2

ตรวจคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้

ครั้ง

3

3

 

 

 

2. กระบวนการที่สำคัญ  (Key  Process)

 

2.1   ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่มีการหยุด เพราะน้ำจะไหลเข้าระบบตลอด 24 ชั่วโมง ต้องรับน้ำเสียจากจุดต่างๆ ของโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการบำบัดทิ้งให้ได้น้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ปล่อยลงระบบซึมผิวดิน นำกลับไปรดน้ำต้นไม้สนามหญ้าและปล่อยทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดของเทศบาล การปฏิบัติงานจะเป็นการควบคุม ดูแลให้ระบบทำงานได้ตามปกติดังนี้

 

 

กระบวนการสำคัญ

(Key Process)

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance Indicator)

1. ตรวจสอบระบบการทำงาน

   -  ระบบไฟฟ้าเดินระบบ 

   -  การเติมอากาศ 

   -  เครื่องเติมคลอรีน

   -  ตรวจวัดสภาพความเข้มข้นของตะกอน 

ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

 

ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบหยุดทำงานไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 

2. การทำความสะอาด

    -  บ่อตกตะกอนและบ่อเติมอากาศ

   -  บ่อดักไขมัน

 ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดภาระการทำงานของระบบ ลดการชำรุดของระบบ

 

3. การตรวจสอบนำทิ้ง

   -  ตรวจวัดสภาพความเข้มข้นของคลอรีนที่ละลายในน้ำทิ้ง

   -  ตรวจวัดสภาพความ ความเป็นกรดด่าง

   น้ำทิ้งมีคุณภาพมาตรฐาน

    น้ำทิ้งมีคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

2.2  ระบบกำจัดขยะ

กระบวนการสำคัญ

(Key Process)

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance Indicator)

1.  คัดแยกขยะตามประเภทจากผู้ใช้

-แยกขยะถูกประเภท  ไม่มีขยะติดเชื้อประเภทปนมากับขยะทั่วไป

-อัตราการตรวจพบขยะติดเชื้อปนมาในขยะทั่วไป

2.  ระบบขนย้าย

-ขนย้ายถูกวิธี  ไม่ทับซ้อน

 

3.  ระบบจัดเก็บในที่พักขยะ

-จัดเก็บขยะถูกที่

-ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อจากที่พักขยะสู่สิ่งแวดล้อม

 

-ขยะทั่วไปจำหน่ายออกโดยเทศบาลทุกวัน

- ขยะติดเชื้ออยู่ที่พักขยะไม่เกิน 2 วัน

4.  ระบบกำจัดขยะ

-มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

-ขยะทั่วไปได้กำจัดถูกวิธี

-ปริมาณการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

 

2.2    ระบบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสำคัญ

(Key Process)

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance Indicator)

1.  ออกเดินเยี่ยม ตรวจสิ่งแวดล้อมทุกวันศุกร์

- พบจุดเป้าหมายที่จะดำเนินการ

 

2.  บรรจุในแผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม

-เตรียมทีมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

-ได้ดำเนินการตามแผน

3.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม

-สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สวยงาม ร่มรื่น

 

 

 1. 3.       ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  (Performance  Indicator)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ปี2550

ปี2551

ปี2552

ปี2553

1.  ข้อร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีและผลกระทบหลังจากควบคุมโรค

ข้อร้องเรียนไม่เกิน 2 ข้อต่อปี

2

ไม่มี

 

 

 1. การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคที่สำคัญของอำเภออุบลรัตน์

2.1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก

 

 

-ไม่เกิน 50 ต่อแสน

 

 

33.09

 

 

29.96

 

 

 

 

 

 1. 4.       ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  (Performance  Indicator)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ปี2550

ปี2551

ปี2552

ปี2553

         อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส

-ไม่เกิน 50 ต่อแสน

23.64

17.97

 

 

          การควบคุมโรคอหิวาตกโรค

-ไม่ให้ระบาดนอกพื้นที่

ไม่มีผู้ป่วย

ไม่มีผู้ป่วย

 

 

3.  อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คนงานฝ่ายสุขาฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง

อัตราการเกิดอุบัติ เหตุไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี

1

0

 

 

4.  มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ออกจากโรงพยาบาล

อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก 11 ข้อต้องไม่ต่ำกว่า80%

100%

100%

 

 

 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- การตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย   การทบทวนความเสี่ยงกรณีที่มีอุบัติการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบประสานงานและทีมซ่อมฉุกเฉินตรวจสอบแก้ไขปัญหาด่วนไม่เว้นนอกเวลาราชการ การสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

- การคัดแยกขยะ  และสารเคมีที่มีผลต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

-สิ่งแวดล้อมภาคสนามขาดอัตรากำลังดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง[4]

          - การพัฒนาศักยภาพทีมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลอุบลรัตน์  การตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย   การสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

- การคัดแยกขยะ  และสารเคมีที่มีผลต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

- จัดหาอุปกรณ์สำรองในระบบบำบัดน้ำเสีย ในอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ปั๊มดูดน้ำ, ไดร์ปั๊มน้ำ   เพื่อดูดน้ำใส

-เรื่องระบบการจัดจราจร

จัดให้หน่วยงานต่างๆมีเขตรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้ต่อเนื่อง

 

5.  การบริหารยา  ( PTC )  มีเป้าหมาย เพื่อ

1)    จัดระบบยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  แก่ผู้รับบริการ

2)    เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมสวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น 

               

                ขอบเขตการให้บริการ       

 

 1. ให้บริการจัด-จ่ายยาแก่ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
 2. ให้บริการจัดซื้อ-จัดหาเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
 3.  การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 4. ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อแก่หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
 5. การออกตรวจร้านขายยาในชุมชนและโรงงานน้ำดื่ม
 6. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

 

 

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

 

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1. อัตราคลาดเคลื่อนการจัดยาผิดผู้ป่วยนอก

< 1%

0.12

0.15

 

 

2. อัตราคลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด

< 0.25%

0.04

0.13

 

 

3. ร้อยละผู้ป่วยนอกที่รอรับยาไม่เกิน 15 นาที

   ร้อยละผู้ป่วยในที่รอรับยาไม่เกิน 10 นาที

> 80%

90% 

   90%

91% 

   84%

 

 

4. อัตราความเข้าใจการใช้ยาของผู้ป่วย

> 90%

90.70

87.10

 

 

5. อัตราการสำรองเวชภัณฑ์

ไม่เกิน 3 เดือน

3.0

2.9

 

 

6. จำนวนสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านเกณฑ์

     GMP ครบทุกแห่ง

100 %

100%

100%

 

 

7. จำนวนสถานประกอบการต่างๆได้รับการตรวจ      ประเมินครอบคลุมทุกแห่ง

100 %

100%

100%

 

 

8. จำนวนครั้งการออกตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์

2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

 

9. จำนวนครั้งการออกเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพและ  ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อการเฝ้าระวัง

2  ครั้ง/ปี

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

 

10. รายการยาที่ไม่สามารถจ่ายได้เฉลี่ยต่อเดือน(ใหม่)

ไม่ระบุ

4.8

4.8

6.2

 

11. อัตราคลาดเคลื่อนการจัดยาผิดผู้ป่วยใน

< 1%

0.65

0.55

0.68

 

12. เวลารอคอยยากลับบ้านเฉลี่ย(นาที)

น้อยกว่า 60

45

38

30

 

13. ร้อยละผู้ป่วยที่พึงพอใจระดับดีมาก

> 50%

54%

50%

64%

 

                               

จุดเน้นในการพัฒนา

 1. มุ่งสู่การให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. พัฒนาระบบความมั่นใจในการจัด  จ่ายยาแก่ผู้ป่วยใน  และผู้ป่วยนอก
 3. ลดอัตราคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


view