สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ

     บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

      - โครงการสนับสนุนคนพิการและดูแลคนิการ ของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลิตผัก ผลไม้และสมุนไพร

      - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

      - รายงานการประชุมโครงการ  (เอกสารเพิ่มเติมลาสุด)

      - ภาพกิจกรรมโครงการ 

      - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงการ

       -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                              ต่อ (EB8...)

view