สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ


     2.1 บันทึกข้อความรับทราบแผนและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

     2.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศซื้อจ้าง    (ดาวน์โหลด)

     2.3 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่   (ดาวน์โหลด)

     2.4 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ  (ดาวน์โหลด)

     2.5 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   (ดาวน์โหลด)

     2.6 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

     2.7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   (ดาวน์โหลด)

     2.8 หนังสือสั่งการระเบียบจัดซื้อจ้างต่างๆ    (ดาวน์โหลด)

     2.9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน  (ดาวน์โหลด)

     2.10 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 10 %  (ดาวน์โหลด)

     2.11 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 20 %  (ดาวน์โหลด)

     2.12 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 70 %   (ดาวน์โหลด)

   

      


view