สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(District Health Board)

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

 

วิสัยทัศน์(Vision)

“คุณภาพชีวิตประชาชนดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ทำงานอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ (Mission)

          1.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรราการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

          2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เหมาะสมกับพื่นที่

          3. มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ

เป้าหมาย (Goal)

“ประชาชนชาวอุบลรัตน์มีคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืน”

 

ปัญหาที่พบในพื้นที่เรียงดำดับความสำคัญดังนี้

  1.ความยากจน มีหนี้สินจำนวนมาก

  2.ใช้สารเคมีมากในการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี

  3.การอพยพแรงงาน

  4.ภาวะโลกร้อน

  5.ภาวะการเจ็บป่วยด้วย

    5.1 โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

    5.2 โรคเฉียบพลัน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

    5.3 โรคติดเชื้อ เช่น วัณโรคปอด

    5.4 โรคที่เป็นปัญหาซับซ้อนในพื้นที่ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 

 

 

 

 

พันธกิจและยุทธศาสตร์

 

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

1.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรราการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

 

 

 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านได้แก่ วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2.พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เหมาะสมกับพื่นที่

 

2.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 

 

 

3.มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ

 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านองค์กร  บุคลากร  งบประมาณ เครือข่าย ทุนภายในภายนอกพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

 

 


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านได้แก่ วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                

พันธกิจ

ประด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

 

1.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรราการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านได้แก่ วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

1.ลดรายจ่าย

2.เพิ่มรายได้

3.เพิ่มการออม

4.หนี้สินลดลงหรือหมดไป

5.ทำเกษตรปลอดสารพิษ

6.สร้างธนาคารต้นไม้

7.สร้างครอบครัวอบอุ่น

8.สร้างชุมชนเข้มแข็ง

1.ร้อยละของครอบครัวที่มีรายจ่ายลดลง

2.ร้อยละของครอบครัวที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.ร้อยละของครอบครัวที่มีเงินออมเพิ่มขึ้น

4.ร้อยละของครอบครัวที่มีหนี้สินลดลงหรือหมดไป

5.ร้อยละของครอบครัวที่ทำเกษตรปลอดสารพิษ

6.ร้อยละของหมู่บ้านก่อตั้งธนาคารต้นไม้

7.จำนวนบุคคลต้นแบบด้านการปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้นสร้างบ้านได้ระดับพันต้นขึ้นไปในเครัวเรือนเพิ่มขึ้น

8.ร้อยละของครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างพร้อมหน้า

9.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีชุมชนเข้มแข็ง

10.จำนวนศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

11.จำนวนต้นไม้ยืนต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากถึงหนึ่งล้านต้นในปี 2565

 


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 

พันธกิจ

ประด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

 

2.พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เหมาะสมกับพื่นที่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

1.ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

2.มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

3.ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยของประชาชน

4.ลดการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังและปัจจัยภายนอก

5.มีการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและผู้พิการให้กลับมามีคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข

 

 

 

1.อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง

2.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลง

3.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนน้อยกว่า 16 ต่อแสนประชากร

4.ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาครบร้อยละ 100

5.อัตราการตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในระดับไม่ปลอดภัยหมดไป

6.ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสภาพจนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขภายใต้ความพิการ

7.อัตราการตั้งครรภ์ในแม่อายุน้อยกว่า20 ปีลดลง


ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านองค์กร  บุคลากร  งบประมาณ เครือข่าย ทุนภายในภายนอกพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

พันธกิจ

ประด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ

องค์ความรู้

และงบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านองค์กร  บุคลากร  งบประมาณ เครือข่าย ทุนภายในภายนอกพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

1.ระดมทุนจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพของพื้นที่

2.ผลิตบุคลากรชุมชนจากคนในท้องถิ่น

3.บูรณาการเครือข่าย พหุภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ

ภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่

 

 

 

 

 

 

1.มีโรงพยาบาลประชารัฐ

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่

3.องค์กรเอกชนสนับสนุนงบประมาณผลิตพยาบาลชุมชนตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่นสำนึกรักบ้านเกิด

4.มีธุรกิจเพื่อสังคมให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาที่สำคัญในพื้นที่


โครงการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ คปสอ.อุบลรัตน์ ปี 25
59-2563

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ(บาท)

แหล่งงบประมาณ

1.

โครงการพัฒนาและวิจัยหมู่บ้านสุขภาวะดีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,491,200

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

2.

โครงการอบรมและดูงานการสร้างเสริมสุขภาพให้กับอสม.

ด้วยเกษตรทฤษีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

465,500

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

3.

โครงการอบรมและดูงานการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับนักเรียนชั้นม.3ด้วยเกษตรทฤษีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

432,000

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

4.

โครงการพัฒนาและวิจัยตำบลโคกสูงสุขภาวะดีด้วยเกษตรทฤษีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31,250

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

5.

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนผลิตอาหารปลอดสารเคมีดูแลผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

320,000

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

6.

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวมโดยสหวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

94,560

เงินบำรุงรพ.อุบลรัตน์

7.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ

61,920

PP

8.

โครงการส่งเสริมการจัดบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (หมอครอบครัว)

122,100

PP

9.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)

79,100

PP

10.

โครงการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

100,000

15% สสอ./รพ.สต.

11.

โครงการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

34,080

PP

12.

โครงการพัฒนามาตรฐาน PCA

59,400

PP

13.

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

299,488

PP

14.

โครงการตรวจและรักษาหนอนพยาธิ

10,000

15% สสอ./รพ.สต.

15.

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

10,000

15% สสอ./รพ.สต.

16.

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000

PP

17.

โครงการประชาคมสร้างนำซ่อม

85,000

PP

18.

โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

54,000

15%รพ.

 

โครงการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ คปสอ.อุบลรัตน์ ปี 2559-2563

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ(บาท)

แหล่งงบประมาณ

19.

โครงการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

34,080

PP

20.

โครงการฝึกอบรมครูอนามัย

65,560

PP

21.

โครงการสุขภาพจิตครบวงจร

10,000

15%รพ.

22.

โครงการตำบลต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุ

10,000

15%รพ.

23.

โครงการประกวดอสม.

10,000

15%รพ.

24.

โครงการ EMS: DAY สัญจร

10,000

15%รพ.

25.

โครงการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพบำบัด

12,100

PP

29.

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ

17,538

PP

30.

โครงการพัฒนามาตรฐาน PCA

59,400

PP

31.

โครงการประชุมสัมมนาและศึกาดูงานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

299,488

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view