สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เบอร์ภายในโรงพยาบาลอุบลรัตน์  2560

หมายเลข

ห้อง

หมายเลข

ห้อง

101

ผู้อำนวยการ

124/142

NCD /หน้าห้อง NCD

102/202

ฝ่ายบริหาร /พัสดุ

125

ห้องซ่อมบำรุง

103

ห้องประชุม 2

126

บ้านพักหมอ อนุธิดา

104

ห้องฉุกเฉิน

127

ตึกสงฆ์

105

ฝ่ายทันตกรรม

128

ซักฟอก

106/206

ห้องบัตรหน้า เคาท์เตอร์/-/ข้างในห้อง

129

บ้านพักหมอขวัญ (พญ.จุลารักษ์)

107

ห้องชันสูตร /แลป

130

คลินิก TB HIV

108

ห้องตรวจ 4 พญ.อนุธิดา

132

ห้องประชุม 3

109

ห้องตรวจ 1 พญ.อันธิกา

 

 

110

หน้าห้องตรวจ OPD

134

กายภาพ

111

ห้องตรวจ 3  พญ.จุลารักษ์

212

งานสารสนเทศ

112/212

โอเปเรเตอร์/ งานประกันสุขภาพ

136

เบอร์ แฟกซ์

113

ห้องประชุม 1

137

ห้องตรวจ 2 พญ.อภิสรา

114

ห้องคลอด รอคลอด

139

บ้านพัก หน.  ฝ่ายการพยาบาล

115

ห้องการเงิน

140

บ้านพักทันตแพทย์ (หมอรำ)

116

ห้องผ่าตัด

143

ประสานงาน  Refer

117

ห้องส่งเสริม

146

คัดกรอง โต๊ะประชาสัมพันธ์

118

ห้องฝ่ายการฯ ฝ่ายสุขาภิบาล

152

ตึกพิเศษสงฆ์ ชั้น 1

119

ห้อง X-ray

153/154

ตึกพิเศษสงฆ์ ชั้น 2 มูลนิธิ /คุณนิภา

120/220

 ตึกผู้ป่วยใน

155

แพทย์แผนไทย

121

โรงครัว

 

 

122

บ้านพัก ผอก. พญ.อภิสรา

 

 

123

ห้องยา

 

 

223

ห้องเก็บเงิน (คุณศิริญา)

 

 

 

 

122

พญ.ทานทิพย์  089 -8959995

ห้องตรวจ

แพทย์

บ้านพัก

มือถือ

124

ผอก.

122

085-0002235

109

ห้องตรวจ 1  พญ.อัญธิกา หมอฟ่าง

133

083-3504443

137

ห้องตรวจ 2 พญ.อภิสรา  หมอกุ๊กไก่

122

084-0312632

111

ห้องตรวจ 3 พญ.จุลารักษ์  หมอขวัญ

129

088-5919638

108

ห้องตรวจ 4 พญ.อนุธิดา  หมอหวาน

126

088-5614778

 

หมอแคน 086-4288266,090-9569723

 

 

view