สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์มุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ   พัฒนาชุมชน

บนพื้นฐานความพอเพียง  อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)  :

 

1.  ให้บริการแบบองค์รวม   บูรณาการ  ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.  พัฒนาสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ

 

ค่านิยม (Values) :  H2S3

H : Humanize care   คือ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

       จิตสังคม  และจิตวิญญาณ    ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง   (H : humanize care)

H : Happiness  คือ  การทำงานอย่างมีความสุข 

S : Standard  คือ มีมาตรฐานตามวิชาชีพ   พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง    

S : Sufficient economy    คือ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่การ  พึ่งตนเอง

S : sustainable   คือ มีความยั่งยืน 

 

หัวข้อ

เดิม

ใหม่

การจดจำ

ปรัชญา

เป็นโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อชุมชน ของชุมชน   โดยชุมชน

เป็นโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อชุมชน ของชุมชน   โดยชุมชน

เป็น..เพื่อ..ของ..โดย

วิสัยทัศน์ (Vision) :

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์  พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจมาตรฐาน  บริการเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   นำชุมชนเข้มแข็ง

โรงพยาบาลอุบลรัตน์มุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ   พัฒนาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง

คุณภาพ   พัฒนาชุมชน   พอเพียง

พันธกิจ (Mission)  :

1.   ให้บริการแบบองค์รวมบูรณาการ

2.   พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.  พัฒนาสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง   และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้คุณภาพ

1.    ให้บริการแบบองค์รวม   ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

2.   พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.  พัฒนาระบบบริหาร บริการ   และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

 

 

5.  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง   และพึ่งพากันเอง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

 

1.   บริการด้วยหัวใจ

2.   มีมาตรฐาน

 

3.  พัฒนาบุคลากร

4.   พัฒนาระบบบริหาร บริการ และสิ่งแวดล้อม

5.  เศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Values) : 

 

  1.   ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  2.   ทำงานอย่างมีความสุข
  3.   มีมาตรฐานตามวิชาชีพ
  4.   ทำงานเป็นทีม
  5.   สร้างนำซ่อม

 

1. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ   ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ( H : Humanize care)  

2.  ทำงานอย่างมีความสุข                         ( H : Happiness)

3.  มีมาตรฐานตามวิชาชีพ   พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง     (S :   Standard)

4.    ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่การพึ่งตนเอง

    ( S : Sufficient   economy)

5.   มีความยั่งยืน  ( S :   Sustainable)

 

1.  บริการด้วยหัวใจ: H

 

 

2. มีความสุข : H

3. มาตรฐาน  : S

4. เศรษฐกิจพอเพียง : S

5. มีความยั่งยืน : S

 

view