สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับการเยี่ยมประเมิน 

ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

1.  ทำความสะอาดจัดระเบียบตามหลัก  5  ส.  ทั้งในอาคาร  และนอกอาคาร    ป้ายเก่าซีดให้เปลี่ยนใหม่

2.  ตรวจสอบถังดับเพลิงให้มี  1) ตรวจเช็ครายเดือนจนถึงสิงหาคม 2554  2)  ตรวจวันหมดอายุ  3)  ตรวจดูสายยางอยู่ในสภาพดี  4)  สภาพถังไม่ชำรุด   5)  สลักไม่ถูกดึง     6)  สูงจากพื้น  80- 150  ซม.  7)  เขย่า 3 เดือน/ครั้ง

3.   เช็คอุณหภูมิตู้เย็นวันละ  2 รอบ เช้า สีน้ำเงิน  บ่าย สีแดง  ลากเส้นให้เห็นกราฟ  ห้องที่ไม่ได้ทำงานวันหยุดไม่ต้องบันทึกวันหยุด

4.  ตรวจสอบระบบกริ่งต่างๆที่มีว่าทำงานได้ดี

5.   บอร์ดสุขศึกษา  ให้รู้ว่าจัดบอร์ดครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือใคร  จัดให้เด่น เห็นชัด  รู้ปั๊บว่าสื่อเรื่องอะไร  ภาพเล็กตัวหนังสือเล็กไม่เอา 

6.  ความสะอาดของห้องน้ำตามเกณฑ์ HAS  (กระดาษตรวจเช็ค ทิชชู น้ำยาล้างมือ ใบเตยหรือมะกรูดที่จัดวางอย่างดีไม่ใช่วางโดยไม่มีสิ่งรองรับ) ฝากนัดคนงานมาทำความสะอาดวันที่อาจารย์ลง ให้ทำบ่อยขึ้น ถ้าสภาพไม่ดูดี

7.   วงโคจรในการดูแลผู้ป่วย ระบบความปลอดภัยทำงานปกติ    

8.   บอร์ดนำเสนอผลงาน ของฝ่าย หรือทีมตามตัวชี้วัด  หรือสถิติที่มี

 

ด้านการรักษาพยาบาล & IC

 

1. SET ต่างๆที่มีในห้อง  

-   สภาพ SET  :  มีป้ายกำกับ  ไม่หมดอายุ  อยู่ในสภาพดี  ผ้าไม่หลุด –ไม่มีรู   ถุงบรรจุไม่รั่ว  มีแถบเต็มครบ

    3  ขีดดำเต็ม  

-   สถานที่เก็บ  SET สะอาด  ไม่อยู่ใกล้ที่ชื้น  ไม่วางติดพื้น  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 30 ซม.  จัดระบบเข้าออกและอย่าลืมคุยกันว่าระบบเข้าออกทำถูกต้องไหม 

2.   จัดโซนวางสิ่งของสะอาด สกปรก ทางเข้าทางออกไม่ทับซ้อนกัน ถ้าทับซ้อนกันแก้ปัญหาอย่างไร เตรียมคำตอบไว้ด้วย

3.   ระบบการทิ้ง และคัดแยกขยะ

4.   น้ำยาล้างมือ  ภาชนะให้มีการทำความสะอาดทุกวัน  ระบุวันบรรจุ และหมดอายุ

5.    ตรวจสอบ  วัสดุทางการแพทย์  Emergency  การตรวจสอบปริมาณออกซิเจน  พร้อมหลักฐานการตรวจสอบ

ด้านบุคลากร

 1. เตรียมเล่าให้อาจารย์ฟังแบบสรุปให้เห็นภาพทั้งหมด ในเวลาไม่เกิน  10  นาที
 2. เตรียมผู้ที่ตอบเมื่อถูกถาม ว่าถ้าถามเรื่องนี้ใครจะเริ่มก่อน  แล้วทีคนอื่นๆช่วยเสริม  เพื่อให้มีบรรยากาศที่คึกคัก

                -  กระบวนการทำงาหมายของหน่อยงาน

                -  คู่มือ  มาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติ 

                -  service  profile

                -   ระบบยา  (ถ้าเกี่ยวข้อง)

                -  ผลงานเด่น  ความภาคภูมิใจ

                -  ความเสี่ยง   ปัญหาที่พบ  การแก้ไข  ผลที่เกิดขึ้น

                -   ข้อมูล  สถิติ   ตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

                -   การขอความช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถ / มีภาวะฉุกเฉิน

                -  ทำ Tigger  tool  หรือ  CQI  หรือ PDCA อย่างน้อยหน่วยละ  2- 3  เรื่อง

                -   กิจกรรมทบทวนทั้ง 12 กิจกรรม   เลือกเอาที่เกี่ยวข้อง    

                  

การทบทวน 12 กิจกรรม  มีอะไรบ้าง?

1. การทบทวนการดูแลผู้ป่วย
2. การทบทวนความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการ
3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา
4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า
5. การทบทวนการค้นหาและการป้องกันความเสี่ยง
6. การทบทวนการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
7. การทบทวนการป้องกันและการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ
9. การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
10. การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ
11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร
12. การทบทวนการติดตามเครื่องชี้วัดที่สำคัญ

     ให้ช่วยกันตอบ อย่านั่งนิ่ง อย่าหลบหนีทำเป็นงานยุ่ง อย่าให้หัวหน้าเริ่มก่อน เพื่อแสดงให้เห็นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและลงถึงผู้ปฏิบัติ 

 

ด้านเอกสาร

 1. Service  profile   หน่วยงาน  ปี  2554
 2. คู่มือ   มาตรฐาน  ระเบียบปฏิบัติ   CPG
 3. สรุปผลงานเด่น  /ความดี
 4. ตัวชี้วัดหน่วยงาน
 5. กิจกรรมทบทวนที่ทำ
 6. รายงานการประชุมห้อง

คำถาม – คำตอบเก็งข้อสอบ  สรพ.

1. หน่วยงานท่าน มีสิ่งใดที่ภาคภูมิใจ อยากนำเสนอ ?
วิเคราะห์โจทย์
ผู้ถามอยากทราบว่า มี เรื่องใดที่หน่วยงานทำได้ดี สิ่งที่ทำได้ดี ควรมีที่มาจาก
1. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการของเรา
2. ปัญหาที่นำมาแก้ไข ควรสอดรับกับข้อเท็จจริง/ข้อมูล ว่าเป็นเรื่องที่อันตราย มีความเสี่ยงสูง (High Risk) หรือ พบมาก พบบ่อย (High Volume) นั่นคือผ่านการคิด
วิเคราะห์ของทีมแล้วว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว (Priority Setting)
ตอบคำถาม
ให้ตอบตามที่ได้ทำจริงตามกระบวนการ CQI แต่ควรพูด/ตอบ ให้เป็นขั้นตอน กระชับ กล่าวคือ
ก. เกิดปัญหาอะไรขึ้น ข. ได้ทำอะไรอย่างไร ค.เกิดผลอะไร
ยกตัวอย่าง
ก. เกิดปัญหา เช่น การติดเชื้อจากการใส่ท่อช่วยหายใจ (VAP) โดยมีข้อมูลอัตราการเกิด VAP ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็น
ข. ได้ทำอะไร อย่างไร เช่น มีการประชุม ทีม/สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร , ผู้ป่วย (โรค) , อุปกรณ์เครื่องมือ , Care process , สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Clinical Practice Guideline : CPG ), ทบทวนความรู้ทางวิชาการ, และ/หรือทำวิจัย (Mini Research) , ติดตามประเมินผล
ค. เกิดผลที่ดี เช่น สามารถลดอัตราการเกิด VAP ลงได้
ควรแสดงเป็น กราฟ/แผนภูมิ ที่เหมาะสมให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
หมายเหตุ : การเล่าให้ฟังตามขั้นตอน ก. ข. ค. ก็คือ CQI Story
และถ้านำ CQI Story ที่เกิดผลดี มาเขียนเป็นเอกสาร 2-3 แผ่น
ตามกรอบขั้นตอน (5 ข้อ) ที่ สรพ.เคยแนะนำไว้ ก็จะเรียกว่า Clinical
Tracer Highlight นั่นเอง

 

2. หน่วยงานท่าน มีการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลอย่างไร และอะไรบ้าง
วิเคราะห์โจทย์
ผู้ถามอยากทราบว่า มีการสื่อสารเชื่อมโยงนโยบายของโรงพยาบาลมายังผู้ปฏิบัติหรือไม่ และเกิดรูปธรรมการปฏิบัติอะไร
ตอบคำถาม
ตอบสนองต่อนโยบาย ? ให้พิจารณาตอบโดยสอดคล้องกับ
หน้าที่หลัก (พันธกิจ) ของหน่วยงาน

ยกตัวอย่าง
หน่วยงานด้านรักษาพยาบาล : WARD , OPD, ER, OR ฯ พันธกิจที่มี ทำให้เกิดผลงานด้านความปลอดภัยผู้ป่วยอะไรบ้าง, หยิบปัญหาโรคภัยที่ได้ดูแล มาเชื่อมโยงสู่ชุมชนอย่างไร (ใส่ใจชุมชน) และ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วย/ญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการอะไร เกิดผลแล้วหรือยัง (ดูแลตนด้านสุขภาพ)

สิ่งที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ กรณีผู้ป่วยปลอดภัย
ให้สรุปผลงานที่เกิดขึ้น /ที่กำลังดำเนินการและสะท้อนถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น การลดปัญหาการติดเชื้อ /ภาวะแทรกซ้อน เช่น การตกเลือดหลังคลอด, ไส้ติ่งอักเสบทะลุ , UGIB , การชักซ้ำในเด็กไข้สูง ; การลดอัตราตาย เช่น โรค ACS , Head Injury , Septicemia เป็นต้น

และควรตอบได้ว่าโรงพยาบาล มีนโยบาย ปี 2553 – 54 คือ
* ผู้ป่วยปลอดภัย * ใส่ใจชุมชน * ดูแลตนด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ “นโยบาย” มีที่มาจากการคิดวิเคราะห์ ที่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของโรงพยาบาล ตามลำดับ

----------------------------------------------------------------------------------------

3. หน่วยงานท่าน ได้ทำอะไรที่สะท้อนถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์โจทย์
ผู้ถามต้องการเห็นรูปธรรมของการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ (HA/HPH)

ตอบคำถาม
แนวทางการตอบ ขอให้ลองใช้หลักดังนี้คือ

ผู้รับผลงาน - ผู้ป่วย / ญาติ / เจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง

วิธีการ - สุขศึกษารายบุคคล/รายกลุ่ม แผ่นพับ บอร์ด
มุมให้ความรู้ เสียงตามสาย การให้คำปรึกษา
การเยี่ยมติตาม การจัดโครงการต่างๆ ฯลฯ
(มีหลักฐาน /สิ่งที่ทำจริง แสดงให้ดูได้)

เนื้อหา - โรค /ความเจ็บป่วยที่ควรรู้ และนำไปใช้
ดูแลตนเองได้ การป้องกันการติดเชื้อ
การส่งเสริมสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิด - ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในมุมมองของการสร้างสุขภาพ

ยกตัวอย่าง

-  โรค เบหวาน ได้ให้ความรู้ (เกี่ยวกับโรค สัญญาณอันตราย ยา ฯ)
และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ( 3 อ.) แก่ผู้ป่วยและญาติ มอบ
แผ่นพับเอกสาร ..... พร้อมทั้งประเมินการรับรู้ สอบถามข้อสงสัย
ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้ส่งต่อข้อมูลให้
ทีมเยี่ยมบ้าน (HHC) ติดตามประเมินผลอีกทางหนึ่ง ผลที่ได้ อัตราการ re-admit ก่อนถึงวันนัด ลดลงร้อยละ ....

-   ภาวะอ้วนลงพุง และรอบเอวเกินในเจ้าหน้าที่หน่วยงาน มีร้อยละ .... ได้ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนความรู้ทางวิชาการ ร่วมออกกำลังกายช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน ปฏิบัติตัวตามหลัก ( 3 อ.) ฯลฯ
ผลที่ได้ เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัว ใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้นเห็นได้จาก ...(ทำ 3 อ. มากขึ้น) รอบเอวในช่วง 6 เดือนลดลงร้อยละ ....
ภาวะอ้วนลงพุง ลดลงร้อยละ ....

-   มีวิธีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 

-   มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มั่นใจว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะ (เช่น ER ICU NICU OR Anes) จะมี competency ที่เหมาะสม

มีวิธีการในการดูแลและประเมิน competency ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะอย่างไร
-   การประเมิน technical competency ที่ได้ผล เป็นไปได้ และประหยัดเป็นอย่างไร
-   มีการเชื่อมโยงการประเมิน competency กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้ความดีความชอบอย่างไร
-   มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่นำผลการประเมิน competency มาพัฒนาตนเองอย่างไร

ประเด็นปัญหา 2: พฤติกรรมบริการยังคงเป็นปัญหาที่ได้รับคำร้องเรียนบ่อย

 • -   อะไรคือแนวทางที่ได้ผลในการลดปัญหาคำร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมบริการ
  -   มีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างไร อะไรคือแรงจูงใจที่มีพลังสูง
  -   มีการนำมาตรการทางสังคม (ของผู้ให้บริการ) มาใช้ในการควบคุมกำกับพฤติกรรมบริการอย่างไร
  -   มีการนำระบบประเมินผลและ feed back มาใช้ในการควบคุมกำกับพฤติกรรมบริการอย่างไร
  ประเด็นปัญหา 1: การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงทางคลินิก

  คำถาม:
  -   ตัวอย่างความเสี่ยงที่ค้นพบได้ในช่วงหลังๆ มีอะไรบ้าง มีที่มาในการค้นพบความเสี่ยงนั้นอย่างไร
  -   มีแนวทางในการตัดสินใจอย่างไรว่าอะไรเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง
  -  มีแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างไร
  -  มีวิธีการในการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างไร
  -  มีวิธีการอย่างไรในการนำแพทย์เข้ามาร่วมค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางคลินิก
  -  ทำอย่างไรจะค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกได้ครอบคลุม
  -  มีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไร
  -  มีการค้นหาความเสี่ยงรายโรคอย่างไร
  -  มีการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงในภาพรวมอย่างไร
  -  ปัจจัยที่ทำให้การค้นหาความเสี่ยงประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

  ประเด็นปัญหา 2: เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักและไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้

  คำถาม:
  -  กลยุทธ์ที่ได้ผลในการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงคืออะไร
  -  จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไร
  -  ตัวอย่างความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้าง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวคืออะไร
  -  มีการ monitor การปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้อย่างไร
  -  เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการอย่างไร

  ประเด็นปัญหา 3: เจ้าหน้าที่ไม่กล้ารายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

  คำถาม:
  -  จะสร้างความตระหนักอย่างไรให้มีการรายงานอุบัติการณ์มากขึ้น
  -  จะสร้างความไว้วางใจให้มีการรายงานอย่างไร สร้างแรงจูงใจอย่างไร ลดภาระงานในการรายงานอย่างไร
  -  กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร ปรับระบบงานในกลุ่มงาน/ฝ่ายอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานที่สมบูรณ์
  -  ประเด็นที่ sensitive ในการรายงานอุบัติการณ์มีอะไร ทาง รพ.แก้ไขอย่างไร
  -  การรายงานอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆ เป็นอุบัติการณ์เกี่ยวกับอะไร เหตุใดจึงมีการรายงานเพิ่มขึ้น
  -  รพ.ประเมินความสำเร็จของการรายงานอุบัติการณ์อย่างไร จะมั่นใจอย่างไรว่าความเสี่ยงจะไม่ถูกปกปิด


  ประเด็นปัญหา 4: ยังคงมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆ เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ให้ได้ root cause ของปัญหา

  คำถาม:
  -  รพ.นำผลรายงานอุบัติการณ์มาใช้อย่างไร มีการติดตามแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างไร
  -  อุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างไร
  -  มีวิธีการวิเคราะห์ให้ได้รากของปัญหาเพื่อแก้ไขอย่างไร
  -  รู้ได้อย่างไรว่ามีการแก้ปัญหาที่รากเหง้า
  -  ทำอย่างไรให้ RCA อยู่ในชีวิตการทำงานประจำวัน
  -  การทำ RCA ที่ง่ายและได้ผลเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจะทำให้การทำ RCA ไม่กระทบไปที่ตัวบุคคล
  -  อะไรคือ root cause ที่พบบ่อย
  -  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบได้อย่างไร
  -  ขอตัวอย่างความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ และการหา RCA ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

  ประเด็นปัญหา 5: การจัดการความเสี่ยงในภาพรวมยังขาดความเชื่อมโยง และไม่รู้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

  คำถาม:
  -  จะวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงอย่างไร
  -  มีแนวทางการเชื่อมโยงของระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างไร
  -  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  -  มีวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงจากทุกโปรแกรมสู่ RM ใหญ่ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม จัดลำดับความสำคัญ และหา RCA รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข หามาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบอย่างไร
 • Critical Issue 5: Medication Error
  ประเด็นปัญหา: ข้อมูลเรื่อง med error ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่ทราบระดับปัญหาที่แท้จริง, ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา, ไม่มีการป้องกันปัญหา med error อย่างเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ

  คำถาม:
  -  ทำอย่างไรจะรวบรวมข้อมูล med error ได้สมบูรณ์ครบทั้งระบบ
  -   มีวิธีการเก็บข้อมูลเรื่อง admin error ที่เชื่อถือได้และไม่เป็นภาระมากเกินไปอย่างไร
  -   นำข้อมูลที่รายงานไปใช้แก้ปัญหาอย่างไร
  -   ทำอย่างไรจะเชื่อมโยงปัญหาระหว่างแต่ละจุด/แต่ละวิชาชีพได้
  -   ทำอย่างไรให้องค์กรแพทย์/แต่ละวิชาชีพ ยอมรับปัญหาและร่วมกันแก้ไข
  -   มีแนวทางในการป้องกันปัญหาอย่างไรในหน่วยงานเภสัช/หอผู้ป่วย/ระหว่างวิชาชีพ
  -  ทำอย่างไรจึงจะลดความซ้ำซ้อนของการคัดลอกคำสั่งยาให้เหลือน้อยที่สุด
  -   มีวิธีการอย่างไรในการลด admin error ให้เหลือน้อยที่สุด
  -   มีการจัดลำดับความสำคัญของ med error หรือเลือก med error ที่มีความสำคัญสูงมาดำเนินการป้องกันอย่างไร
  -   มีการเชื่อมโยงข้อมูล med error กับ ADR อย่างไร
  -  มีการนำ IT มาใช้ในการเก็บข้อมูล med error และป้องกันปัญหา med error อย่างไร
 • Critical Issue 6: เครื่องชี้วัด
  ประเด็นปัญหา: ไม่ชัดเจนว่าควรติดตามเครื่องชี้วัดอะไรบ้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัดที่เก็บไว้

  คำถาม:
  -  ทำอย่างไรให้มีจำนวนเครื่องชี้วัดที่เป็นประโยชน์และจำนวนไม่มากเกินไป
  -  ทำอย่างไรให้มีการเชื่อมโยงเครื่องชี้วัดในระดับต่างๆ จากระดับโรงพยาบาลไปสู่ระดับทีมนำทางคลินิก และไปสู่หน่วยงาน
  -  มีแนวทางในการคัดเลือกเครื่องชี้วัดในแต่ละระดับอย่างไร
  -  มีการสนับสนุนให้ทีมงานสามารถแปลความหมายเครื่องชี้วัด/วิเคราะห์ข้อมูลและนำเครื่องชี้วัดมาใช้ประโยชน์อย่างไร
  -  ขอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อจำกัดของเครื่องชี้วัดที่ใช้อยู่และการปรับปรุงวิธีการเก็บ/ใช้เครื่องชี้วัดดังกล่าว เช่น อัตราตายรวมของ รพ.
  -   มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไรว่าเครื่องชี้วัดใดที่ควรคงไว้ เครื่องชี้วัดใดที่ควรยกเลิก
 • Critical Issue 7: ผู้นำองค์กร
  ประเด็นปัญหา: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 ปี ทำให้การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง

  คำถาม:
  -ทำอย่างไรให้โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการบ่อยๆ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  -ทำอย่างไรจะสร้างทีมแกนนำซึ่งอยู่กับโรงพยาบาลนานพอที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาได้
  -มีการใช้ศักยภาพจากภายนอก (เช่น การสร้างช่วยเหลือกันในระดับโซน การสร้างระบบคุณภาพร่วมกันในระดับจังหวัด) มาช่วยธำรงการพัฒนาในโรงพยาบาลชุมชนอย่างไร
  -จะสื่อสารกับผู้อำนวยการที่มารับตำแหน่งใหม่ ให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้อย่างไร
  -ทำอย่างไรให้พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลมีผลในการปฏิบัติต่อไป แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ
 • Critical Issue 8: การผ่าตัดคลอด
  ประเด็นปัญหา: อัตราการผ่าตัดคลอดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

  คำถาม:
  -การเก็บข้อมูลอัตราการผ่าตัดคลอดที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสามารถใช้เปรียบเทียบกับ รพ.อื่นได้ ควรจำแนกหรือจัดกลุ่มอย่างไร ควรกำหนดคำจำกัดความให้ตรงกันอย่างไร
  -ทีมงานสูติกรรมมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการผ่าตัดคลอดอย่างไร
  -วิธีการที่ได้ผลในการลดอัตราการผ่าตัดคลอด และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมีอะไรบ้าง
  -มีแนวทางในการให้มารดาและครอบครัวมีส่วนในการลดอัตราการผ่าตัดคลอดอย่างไร
 • Critical Issue 9: การเชื่อมโยง HA กับ HPH
  ประเด็นปัญหา: ทีมงานยังสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการทำงาน HA กับ HPH ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร

  คำถาม:
  -มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันอย่างไร
  -ประเด็นสำคัญที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง
  -แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพัฒนาทั้ง HA และ HPH ควบคู่กันคืออะไร
  -การประสานแผนงานและวิธีทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันมีอะไรบ้าง
  -วิธีคิดหรือเจตคติอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงการนำ HA กับ HPH ไปปฏิบัติควบคู่กัน มีแนวทางในการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างไร

 1  ป้ายชื่อหน่วยงานมองเห็นจากภายนอกหรือไม่  มีรถอื่นมาจอดกีดขวาง หน้าทางเข้า ER  หรือไม่

 • ข้อเสนอแนะ

 การดำเนินการใดๆ ให้นึกถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เรื่องความสะดวกสบายของผู้ป่วย การเข้าถึงบริการได้ง่าย

 2  การคัดกรองผู้ป่วยใช้ระบบอะไร  ใครเป็นผู้คัดกรองผู้ป่วย  และระบบนี้ดีอย่างไร  มีปัญหาในการใช้เครื่องมือนี้หรือไม่   ผลลัพธ์เป็นอย่างไร  มีการเชื่อมโยงกับ  OPD  อย่างไร

3  เมื่อมีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน  มีการพัฒนา Competency อย่างไร

4  มั่นใจได้อย่างไรว่า  แพทย์/พยาบาลเวร ER ที่หมุนเวียนมาสามารถ Dx โรคหรือภาวะฉุกเฉินได้

5  กรณี ผู้ป่วย รู้สึกตัว และไม่มีญาติ มีการตอบสนองเรื่องสิทธิผู้ป่วยอย่างไร  แพทย์รับทราบเรื่องสิทธิผู้ป่วยทุกคนหรือไม่  การให้ข้อมูล  การเซ็นใบยินยอม 

6  ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลฉุกเฉิน  เร่งด่วนของ ER  คืออะไร

7  มีปัญหา  เรื่อง  Fast Tract MI  หรือไม่  ได้ติดตามผลต่อเนื่องหรือไม่   พบข้อบกพร่องอย่างไร 

  ผู้ป่วย  MI ที่ไม่มีญาติมา  มีวิธีจัดการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ  

 ให้เก็บข้อมูลในส่วนนี้  โดยใช้  SIMPLE ตัวที่ 2  นำมาทำ CPG

 8  มีระบบการคัดแยกผู้ป่วยเพื่อกรองผู้ป่วยติดเชื้อก่อนเข้า  ER หรือไม่ อย่างไร

9  ห้องชะล้างมีโอกาสปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางจัดการอย่างไร

10  ขอดู Set  ICD  พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้  ไหม

  - ไม่มี Lot Number

  -  ผ้าห่อ Set  2 ทบ ห่อ ชั้นเดียว (ต้องใช้ 2 ทบ  2 ชั้น )

  -   Internal  sterile strip   ไม่ควรวางไว้ด้านบน  ควรอยู่ด้านล่างของอุปกรณ์

  -   อุปกรณ์ที่เป็นกรรไกร/ Clamp  ไม่ได้อ้าออกจากกัน  ทำให้ความร้อนเข้าไม่ถึง

11   ขอดู Service profile

ข้อเสนอแนะ    

ในการเขียน Service profile Goal (เป้าหมาย) ความหมายเดียวกับ  Purpose คือ  หน้าที่

- เป้าหมาย ของ ER  ปรับให้เหมาะสมกับหน้าที่ + Health Promotion

- นำความต้องการของผู้รับผลงานมากำหนดเป้าหมาย

- ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ในส่วนมิติคุณภาพ เพิ่ม  Continuous quality of  care

นำประเด็นความท้าทายและความเสี่ยงมาจัดทำแผน

 

 ผู้ป่วยใน   

ประเด็นสำคัญคุณภาพ

มาตรฐาน

คำถาม

การดู

ความปลอดภัย

SPAII-4.2

การป้องกันการติดเชื้อ

1 มีการวางระบบอย่างไร เรื่องโอกาสปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม และ การแพร่กระจายเชื้อ เพราะต้อง Concern เด็กที่คลอดกำหนด ซึ่งต้องอยู่รวมกับเด็กโต  ภายใต้ข้อจำกัดของสถานที่  มีการวางแผนอย่างไร ได้นำปัญหาไปปรึกษาใครบ้าง

ข้อเสนอแนะ   

- ควรหาวิธีการปรับปรุง  เรื่อง Zoning  โดยไม่ต้องรอว่าในอนาคตจะได้ย้ายตึก

เดินดู Zone ต่างๆ

ความปลอดภัย

ความรวดเร็ว

SPAIII-1

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

2  มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าเตียง  อย่างไร 

 

ความปลอดภัย

ความถูกต้อง

SPAII-6.2

การใช้ยา

3 เภสัชกรได้วางระบบอย่างไร  ในการบริหารยาระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโต  ใครเป็นผู้เตรียมยา ที่ให้ทางเส้นเลือดที่เป็น small dose  รวมถึงกลุ่มยา HAD

ข้อเสนอแนะ      

- การเตรียมยาที่มีความเสี่ยงสูง  และยา ที่เป็น small dose  IV เป็นหน้าที่ของเภสัชกร  ไม่ใช่งานของพยาบาล   ควรมีการปรึกษาหารือกัน  เพื่อหาโอกาสพัฒนา

-  ควรมีการกำหนด HAD ของกลุ่มงานโดย PCT   และกำหนดเกณฑ์รายงานแพทย์เมื่อใช้HAD

 

ความถูกต้อง

SPAIII-2

การประเมินผู้ป่วย

 

 

4 ตรวจสอบ  Chart ผู้ป่วย

- ตรวจสอบการประเมินผู้ป่วยแรกรับ  การประเมินสัญญาณชีพ  ได้จัดการอย่างไร เมื่อพบ V/S เปลี่ยนแปลง 

- ตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาล ว่าสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์หรือไม่ 

ข้อเสนอแนะ      

- ใบประเมินสมรรถนะแรกรับที่ใช้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยเด็ก  ควรจัดทำใหม่

- ควรมีการกำหนด Early warning sign 

- บันทึกทางการพยาบาลในส่วนการประเมินผล  ให้เขียนในรูปของการผ่านกระบวนการวิเคราะห์  แปลผลแล้ว

ดู Chart ผู้ป่วย

 

 

ข้อสังเกต

-การดูแลรักษา การพยาบาลในทารกคลอดก่อนกำหนดและเด็กที่มีช่วงอายุแรกเกิดถึง 15 ปีมีความแตกต่างกันหรือไม่

-แนวทางการป้องกันกาแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจในหน่วยงานเป็นอย่างไรเมื่อมีความแตกต่างของกลุ่มผู้ป่วย

-ใช้วิธีการจัด Zoning และ flow ภายในหน่วยงานแบบใด

-การจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานมีหลักการอย่างไรในทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน

-สิ่งที่ concern ที่สุดในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดคืออะไร

-ความเสี่ยงในหน่วยงานที่เกิดขึ้นได้มีการพูดคุยใน PCT กุมารเวชกรรมหรือไม่

-การแจกจ่ายยาในแผนกกุมารเวชกรรม ได้รับบริการจากฝ่ายเภสัชกรรมหรือไม่ อย่างไร

-อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยามีมากน้อยเพียงใด

-หน่วยงานมีการบริหารยาได้ถูกต้องอย่างไร

-ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมยา Small dose

-เมื่อไรพยาบาลจะรายงานแพทย์ (warning sign)

-แบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยทารก/เด็กมีความเหมาะสมแล้วหรือยัง  สามารถประเมินผู้ป่วยได้จริงหรือไม่   กรณีที่เด็กไม่รู้สึกตัวมีวิธีการประเมินผู้ป่วยอย่างไร

-ความเสี่ยงในหน่วยงานมีอะไรบ้าง  และมีมาตรการป้องกันอย่างไร

-กรณีเด็กแฝดมีมาตรการอย่างไร

-สร้างความเชื่อมโยง RM-QA-CQI อย่างไร

-ถ้ารอบปีที่ผ่านมาไม่เกิดความเสี่ยงนั้นๆสามารถประกันคุณภาพได้หรือไม่

 

 

การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพ  โดย สรพ. หน่วยงาน : ER

ประเด็นสำคัญคุณภาพของหน่วยงาน

มาตรฐาน  หมวดที่   บทที่

คำถาม  

การดู

ความรวดเร็ว  ความสะดวกสบาย

SPA III-1

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

 1   ป้ายชื่อหน่วยงานมองเห็นจากภายนอกหรือไม่  มีรถอื่นมาจอดกีดขวาง หน้าทางเข้า ER  หรือไม่

ข้อเสนอแนะ

      การดำเนินการใดๆ ให้นึกถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เรื่องความสะดวกสบายของผู้ป่วย การเข้าถึงบริการได้ง่าย

 

2 การคัดกรองผู้ป่วยใช้ระบบอะไร  ใครเป็นผู้คัดกรองผู้ป่วย  และระบบนี้ดีอย่างไร  มีปัญหาในการใช้เครื่องมือนี้หรือไม่   ผลลัพธ์เป็นอย่างไร  มีการเชื่อมโยงกับ  OPD  อย่างไร

 

ดูบริเวณหน้า  ER

ดู การจัด Zone

การพัฒนาบุคลากร

SPA I-5.1

ความผูกพันของบุคลากร

3  เมื่อมีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน  มีการพัฒนา Competency อย่างไร

4   มั่นใจได้อย่างไรว่า  แพทย์/พยาบาลเวร ER ที่หมุนเวียนมาสามารถ Dx โรคหรือภาวะฉุกเฉินได้

 

สิทธิผู้ป่วย

SPA I-3.3

สิทธิผู้ป่วย

-กรณี ผู้ป่วย รู้สึกตัว และไม่มีญาติ มีการตอบสนองเรื่องสิทธิผู้ป่วยอย่างไร  แพทย์รับทราบเรื่องสิทธิผู้ป่วยทุกคนหรือไม่  การให้ข้อมูล  การเซ็นใบยินยอม 

 

 

 

ประเด็นสำคัญคุณภาพของหน่วยงาน

มาตรฐาน  หมวดที่   บทที่

คำถาม  

การดู

ความปลอดภัย

SPA III-4.2

การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการ ที่มีความเสี่ยงสูง

6   ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลฉุกเฉิน  เร่งด่วนของ ER  คืออะไร

7  มีปัญหา  เรื่อง  Fast Tract MI  หรือไม่  ได้ติดตามผลต่อเนื่องหรือไม่   พบข้อบกพร่องอย่างไร 

  ผู้ป่วย  MI ที่ไม่มีญาติมา  มีวิธีจัดการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ  

        ให้เก็บข้อมูลในส่วนนี้  โดยใช้  SIMPLE ตัวที่ 2  นำมาทำ CPG

ดู  CPG  MI

-ให้ดูข้อมูล  OUTCOME ของ MI

ความปลอดภัย

SPA II-4.1

ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

8  มีระบบการคัดแยกผู้ป่วยเพื่อกรองผู้ป่วยติดเชื้อก่อนเข้า  ER หรือไม่ อย่างไร

9  ห้องชะล้างมีโอกาสปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางจัดการอย่างไร

10  ขอดู Set  ICD  พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้  ไหม

  - ไม่มี Lot Number

  -  ผ้าห่อ Set  2 ทบ ห่อ ชั้นเดียว (ต้องใช้ 2 ทบ  2 ชั้น )

  -   Internal  sterile stip   ไม่ควรวางไว้ด้านบน  ควรอยู่ด้านล่างของอุปกรณ์

  -   อุปกรณ์ที่เป็นกรรไกร/ Clamp  ไม่ได้อ้าออกจากกัน  ทำให้ความร้อนเข้าไม่ถึง

 

ดูห้องชะล้าง

ดู Set  ICD 

 

 

11   ขอดู Service profile

ข้อเสนอแนะ    

            ในการเขียน Service profile     Goal (เป้าหมาย) ความหมายเดียวกับ  Purpose คือ  หน้าที่

-                    เป้าหมาย ของ ER  ปรับให้เหมาะสมกับหน้าที่ + Health Promotion

-                    นำความต้องการของผู้รับผลงานมากำหนดเป้าหมาย

-                    ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ   ในส่วนมิติคุณภาพ เพิ่ม  Continuous quality of  care

-                    นำประเด็นความท้าทายและความเสี่ยงมาจัดทำแผน

ดู Service profile

 

 ที่ผมบอกว่าเป็น presurvey ที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่า เมื่อครั้งก่อน ๆ ไม่ว่าจะ ICV กี่รอบที่ผ่านมา ท่าน surveyer ทั้งหลายจะมองดูแต่เพียงภายนอกเท่านั้น แล้วก็ถามแบบกว้าง ๆ ทั่วไป แต่ surveyer ท่านนี้บุกถึงหม้อข้าวเลยครับ (หม้อหุงข้าวจริง ๆ ) ถามถึงการจัดถาดอาหาร เดินไปดูกับตา เลยครับ ถามถึงกระทั่งปลั๊กไฟเสียบตู้เย็นว่าทำไมเสียบปลั๊กสีแดง แล้วปลั๊กสีขาวมีไว้ทำอะไร (ปลั๊กสีแดงเป็นปลั๊กที่มีไฟฟ้าสำรองจ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ส่วนปลั๊กสีขาวเป็นไฟธรรมดาไม่มีไฟสำรอง) ผมกำลังจะตอบด้วยความฉะฉาน แต่...อาจารย์ท่านยกมือห้าม บอกให้เรียกลูกน้องที่คิดว่ารู้น้อยที่สุดมา ผมเรียกมาเลยครับ(คนนี้รู้มากที่สุดเลย ตอบฉะฉานมาก...อาจารย์ไม่รู้หรอกครับ) ลูกน้องตอบคำถามเรื่องปลั๊กสีแดง สีขาวได้ถูกใจหัวหน้างานที่สุดเลยครับ

จากนั้นอาจารย์ท่านก็เดินสำรวจไปจนทั่วห้องเตรียมอาหารครับได้รับคำแนะนำดี ๆ มากมายครับ เช่น

กายภาพ

 1. บริเวณตรวจรับวัตถุดิบควรมีการระบุที่ชัดเจน (มาตรฐานอ้างอิงในการตรวจรับวัตถุดิบ เช่น รูปวัตถุดิบที่ต้องคัดออก น้ำหนักที่ได้มาตรฐาน)
 2. ถังแก๊ซหุงข้าวป้องกันการล้ม และการชนจากการใช้งานรถเข็น
 3. วาล์วแก๊ซต้องมีสัญลักษณ์บอกถึงใช้/ไม่ใช้ วิธีการใช้งาน การตรวจสอบการเปิด/ปิดวาล์วแก๊ซ
 4. ควรเริ่มทำอาหารปั่นผสมโดยใช้ห้องอาหารทางสายให้อาหาร เน้นความสะอาดของห้อง ป้องกันฝุ่นละออง และห้ามใช้เก็บของทุกอย่างนอกจากอุปกรณ์การทำอาหาร
 5. ทางออกหนีไฟต้องมีการระบุให้ชัดเจน และมีการซักซ้อมแผนการหนีไฟ
 6. บริเวณจัดเก็บขยะจากโรงครัวอยู่ใกล้ทางออกของ sterile ของ cssd มากเกินไป ควรจัดพื้นที่ให้ชัดเจน

การดูแลผู้ป่วย

 1. การเชื่อมโยงการทำงานกับ PCT ในการดูแลผู้ป่วย
 2. การติดตามผลการให้โภชนบำบัดกับผู้ป่วย เช่น ดูผล Revisit หรือ Readmit หรือการติดตามที่บ้านโดยการประสานกับ PCU ต่าง ๆ ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
 3. การให้ข้อมูลเรื่องอาหาร เช่น ลักษณะอาหารเฉพาะโรค รสชาติของอาหารโดยบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย เช่น พยาบาล หมอ

เสียงชื่นชมจากอาจารย์ก็มีนะครับ เช่น

1. มีระบบการเตรียมอาหาร(flow) ที่ชัดเจน ไม่สวนกันไปมาระหว่างของสกปรกกับของสะอาด

2. โรงครัวมีความสะอาด มีการจัดสุขลักษณะได้ดี

3. มีนวัตกรรม (ผมก็เพิ่งทราบว่าเป็น) ในเรื่องบัตรอาหารแยกสีแยกโรค โดยเราจะใช้สีเมจิคมาแต้มลงในบัตรอาหารให้บ่งบอกถึงอาหารเฉพาะโรค เช่น สีชมพูแทนโรคเบาหวาน สีฟ้าแทนลดไขมัน สีเขียวแทนลดโซเดียม ถ้าหนึ่งบัตรมีหลากสีแสดงว่าเป็นหลายโรค

4. มีความเป็นธรรมให้ผู้ป่วยและญาติในเรื่องอาหาร เพราะว่าระบบการคิดค่าอาหารของโรงพยาบาลเป็นระบบเหมาจ่ายาย คือ ค่าห้องและค่าอาหารคิดเหมารวมกัน ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยที่ admit มีนัดทำหัตถการ ต้องงดน้ำงดอาหารทุกชนิด อาหารผู้ป่วยที่เคยได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับญาติแทน โดยการปั๊มคำว่าให้ญาติตัวโต ๆ ลงในบัตรอาหารก่อนนำส่งขึ้นหอผู้ป่วย

IM
- การออกแบบสารสนเทศ การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ การนำไปใช้
- รายงาน สถิติ ตัวชี้วัด ของฝ่ายงานต่าง ๆ
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การพร้อมใช้ของข้อมูล สารสนเทศ ในภาวะฉุกเฉิน
- การประมวลผลข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลให้ทีมนำต่าง ๆ และนำไปใช้จริง พร้อม CQI

เวชระเบียน
- การจัดเก็บเวชระเบียน ข้อมูล electronic file
- ความปลอดภัย การสำรองข้อมูล
- ความพร้อมใช้ของข้อมูลในการเกิดภาวะฉุกเฉิน
- ผลการตรวจสอบเวชระเบียน วิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปี
- การบันทึกทางการพยาบาล
- การจัดเก็บเวชระเบียน การยืม-คืนเวชระเบียน
- การเข้าถึงข้อมูล การบ่งชี้ตัวผู้ป่วย
- การปกปิดชื่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดเชื้อ
- การให้รหัส B20 B24 กลุ่มผู้ติดเชื้อ

 

ตัวอย่างคำถามที่ พรพ.มักถามในกระบวนการคุณภาพ

 • Critical Issue 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  ประเด็นปัญหา: ไม่มีการนำแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล

  คำถาม:
  -   ผู้นำสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติทราบถึงความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของแผนกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้มีการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
  -   ทำอย่างไรให้เป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและเป้าหมายขององค์กรเป็นเป้าหมายเดียวกัน
  -   มีวิธีการติดตามประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร นำระบบสารสนเทศมาใช้อย่างไร
  -    มีการสนับสนุน การใช้แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างไรเพื่อให้มีการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ได้ผล
 • Critical Issue 2 เวชระเบียน
  ประเด็นปัญหา: บันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

  คำถาม:
  -  ทำอย่างไรให้การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  - ทำอย่างไรให้บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์
  - ทำอย่างไรให้วิชาชีพต่างๆ เขียน progress note อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์
  - จูงใจอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกร่วมกันอย่างครบถ้วน
  -   ตัวอย่างรูปแบบ/วิธีการบันทึกที่เชื่อมโยง และนำข้อมูลของแต่ละวิชาชีพมาใช้
  -   มีวิธีการติดตามประเมินคุณภาพของการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างไร
  -   วิชาชีพต่างๆ นำบันทึกของวิชาชีพอื่นไปใช้อย่างไร (เช่น แพทย์ใช้ประโยชน์จากบันทึกทางการพยาบาลอย่างไร หรือพยาบาลใช้ประโยชน์จากบันทึกของแพทย์อย่างไร)
  -    ทำอย่างไรให้มีการใช้เวชระเบียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย การประเมินและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
  (บันทึกข้อมูลผู้ป่วยหมายถึงการบันทึกข้อมูลของทุกวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล)
 • Critical Issue 3 ทรัพยากรบุคคล
  ประเด็นปัญหา 1: บุคลากรวิชาชีพต่างๆ มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

  คำถาม:
  -   มีวิธีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
  -   มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มั่นใจว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะ (เช่น ER ICU NICU OR Anes) จะมี competency ที่เหมาะสม
  -    มีวิธีการในการดูแลและประเมิน competency ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะอย่างไร
  -   การประเมิน technical competency ที่ได้ผล เป็นไปได้ และประหยัดเป็นอย่างไร
  -   มีการเชื่อมโยงการประเมิน competency กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้ความดีความชอบอย่างไร
  -   มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่นำผลการประเมิน competency มาพัฒนาตนเองอย่างไร

  ประเด็นปัญหา 2: พฤติกรรมบริการยังคงเป็นปัญหาที่ได้รับคำร้องเรียนบ่อย

  คำถาม:
  -   อะไรคือแนวทางที่ได้ผลในการลดปัญหาคำร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมบริการ
  -    มีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างไร อะไรคือแรงจูงใจที่มีพลังสูง
  -   มีการนำมาตรการทางสังคม (ของผู้ให้บริการ) มาใช้ในการควบคุมกำกับพฤติกรรมบริการอย่างไร
  -    มีการนำระบบประเมินผลและ feed back มาใช้ในการควบคุมกำกับพฤติกรรมบริการอย่างไร
  -    ในหน่วยงานที่ต้องรับภาระงานหนักหรือมีปริมาณผู้ป่วยมาก มีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อลดความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่อันจะนำไปสู่พฤติกรรมบริการที่ไม่เหมาะสม
  -   เมื่อไรที่จะใช้การลงโทษเมื่อเกิดปัญหาพฤติกรรมบริการ
  -   วิธีการทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในคุณค่าของตนเอง (ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมบริการที่ดี) มีอะไรบ้าง
 • Critical Issue 4 การบริหารความเสี่ยง
  ประเด็นปัญหา 1: การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงทางคลินิก

  คำถาม:
  -   ตัวอย่างความเสี่ยงที่ค้นพบได้ในช่วงหลังๆ มีอะไรบ้าง มีที่มาในการค้นพบความเสี่ยงนั้นอย่างไร
  -   มีแนวทางในการตัดสินใจอย่างไรว่าอะไรเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง
  -  มีแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างไร
  -  มีวิธีการในการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างไร
  -  มีวิธีการอย่างไรในการนำแพทย์เข้ามาร่วมค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางคลินิก
  -  ทำอย่างไรจะค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกได้ครอบคลุม
  -  มีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไร
  -  มีการค้นหาความเสี่ยงรายโรคอย่างไร
  -  มีการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงในภาพรวมอย่างไร
  -  ปัจจัยที่ทำให้การค้นหาความเสี่ยงประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

  ประเด็นปัญหา 2: เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักและไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้

  คำถาม:
  -  กลยุทธ์ที่ได้ผลในการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงคืออะไร
  -  จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไร
  -  ตัวอย่างความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้าง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวคืออะไร
  -  มีการ monitor การปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้อย่างไร
  -  เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการอย่างไร

  ประเด็นปัญหา 3: เจ้าหน้าที่ไม่กล้ารายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

  คำถาม:
  -  จะสร้างความตระหนักอย่างไรให้มีการรายงานอุบัติการณ์มากขึ้น
  -  จะสร้างความไว้วางใจให้มีการรายงานอย่างไร สร้างแรงจูงใจอย่างไร ลดภาระงานในการรายงานอย่างไร
  -  กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร ปรับระบบงานในกลุ่มงาน/ฝ่ายอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานที่สมบูรณ์
  -  ประเด็นที่ sensitive ในการรายงานอุบัติการณ์มีอะไร ทาง รพ.แก้ไขอย่างไร
  -  การรายงานอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆ เป็นอุบัติการณ์เกี่ยวกับอะไร เหตุใดจึงมีการรายงานเพิ่มขึ้น
  -  รพ.ประเมินความสำเร็จของการรายงานอุบัติการณ์อย่างไร จะมั่นใจอย่างไรว่าความเสี่ยงจะไม่ถูกปกปิด


  ประเด็นปัญหา 4: ยังคงมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆ เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ให้ได้ root cause ของปัญหา

  คำถาม:
  -  รพ.นำผลรายงานอุบัติการณ์มาใช้อย่างไร มีการติดตามแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างไร
  -  อุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างไร
  -  มีวิธีการวิเคราะห์ให้ได้รากของปัญหาเพื่อแก้ไขอย่างไร
  -  รู้ได้อย่างไรว่ามีการแก้ปัญหาที่รากเหง้า
  -  ทำอย่างไรให้ RCA อยู่ในชีวิตการทำงานประจำวัน
  -  การทำ RCA ที่ง่ายและได้ผลเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจะทำให้การทำ RCA ไม่กระทบไปที่ตัวบุคคล
  - อะไรคือ root cause ที่พบบ่อย
  -   เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบได้อย่างไร
  -   ขอตัวอย่างความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ และการหา RCA ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

  ประเด็นปัญหา 5: การจัดการความเสี่ยงในภาพรวมยังขาดความเชื่อมโยง และไม่รู้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

  คำถาม:
  -  จะวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงอย่างไร
  -  มีแนวทางการเชื่อมโยงของระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างไร
  -   มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  - มีวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงจากทุกโปรแกรมสู่ RM ใหญ่ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม จัดลำดับความสำคัญ และหา RCA รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข หามาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบอย่างไร
 • Critical Issue 5: Medication Error
  ประเด็นปัญหา: ข้อมูลเรื่อง med error ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่ทราบระดับปัญหาที่แท้จริง, ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา, ไม่มีการป้องกันปัญหา med error อย่างเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ

  คำถาม:
  -  ทำอย่างไรจะรวบรวมข้อมูล med error ได้สมบูรณ์ครบทั้งระบบ
  -   มีวิธีการเก็บข้อมูลเรื่อง admin error ที่เชื่อถือได้และไม่เป็นภาระมากเกินไปอย่างไร
  -   นำข้อมูลที่รายงานไปใช้แก้ปัญหาอย่างไร
  -   ทำอย่างไรจะเชื่อมโยงปัญหาระหว่างแต่ละจุด/แต่ละวิชาชีพได้
  -   ทำอย่างไรให้องค์กรแพทย์/แต่ละวิชาชีพ ยอมรับปัญหาและร่วมกันแก้ไข
  -   มีแนวทางในการป้องกันปัญหาอย่างไรในหน่วยงานเภสัช/หอผู้ป่วย/ระหว่างวิชาชีพ
  -  ทำอย่างไรจึงจะลดความซ้ำซ้อนของการคัดลอกคำสั่งยาให้เหลือน้อยที่สุด
  -   มีวิธีการอย่างไรในการลด admin error ให้เหลือน้อยที่สุด
  -   มีการจัดลำดับความสำคัญของ med error หรือเลือก med error ที่มีความสำคัญสูงมาดำเนินการป้องกันอย่างไร
  -   มีการเชื่อมโยงข้อมูล med error กับ ADR อย่างไร
  -  มีการนำ IT มาใช้ในการเก็บข้อมูล med error และป้องกันปัญหา med error อย่างไร
 • Critical Issue 6: เครื่องชี้วัด
  ประเด็นปัญหา: ไม่ชัดเจนว่าควรติดตามเครื่องชี้วัดอะไรบ้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัดที่เก็บไว้

  คำถาม:
  -  ทำอย่างไรให้มีจำนวนเครื่องชี้วัดที่เป็นประโยชน์และจำนวนไม่มากเกินไป
  -  ทำอย่างไรให้มีการเชื่อมโยงเครื่องชี้วัดในระดับต่างๆ จากระดับโรงพยาบาลไปสู่ระดับทีมนำทางคลินิก และไปสู่หน่วยงาน
  -  มีแนวทางในการคัดเลือกเครื่องชี้วัดในแต่ละระดับอย่างไร
  -  มีการสนับสนุนให้ทีมงานสามารถแปลความหมายเครื่องชี้วัด/วิเคราะห์ข้อมูลและนำเครื่องชี้วัดมาใช้ประโยชน์อย่างไร
  -  ขอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อจำกัดของเครื่องชี้วัดที่ใช้อยู่และการปรับปรุงวิธีการเก็บ/ใช้เครื่องชี้วัดดังกล่าว เช่น อัตราตายรวมของ รพ.
  -   มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไรว่าเครื่องชี้วัดใดที่ควรคงไว้ เครื่องชี้วัดใดที่ควรยกเลิก
 • Critical Issue 7: ผู้นำองค์กร
  ประเด็นปัญหา: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 ปี ทำให้การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง

  คำถาม:
  -ทำอย่างไรให้โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการบ่อยๆ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  -ทำอย่างไรจะสร้างทีมแกนนำซึ่งอยู่กับโรงพยาบาลนานพอที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาได้
  -มีการใช้ศักยภาพจากภายนอก (เช่น การสร้างช่วยเหลือกันในระดับโซน การสร้างระบบคุณภาพร่วมกันในระดับจังหวัด) มาช่วยธำรงการพัฒนาในโรงพยาบาลชุมชนอย่างไร
  -จะสื่อสารกับผู้อำนวยการที่มารับตำแหน่งใหม่ ให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้อย่างไร
  -ทำอย่างไรให้พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลมีผลในการปฏิบัติต่อไป แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ
 • Critical Issue 8: การผ่าตัดคลอด
  ประเด็นปัญหา: อัตราการผ่าตัดคลอดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

  คำถาม:
  -การเก็บข้อมูลอัตราการผ่าตัดคลอดที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสามารถใช้เปรียบเทียบกับ รพ.อื่นได้ ควรจำแนกหรือจัดกลุ่มอย่างไร ควรกำหนดคำจำกัดความให้ตรงกันอย่างไร
  -ทีมงานสูติกรรมมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการผ่าตัดคลอดอย่างไร
  -วิธีการที่ได้ผลในการลดอัตราการผ่าตัดคลอด และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมีอะไรบ้าง
  -มีแนวทางในการให้มารดาและครอบครัวมีส่วนในการลดอัตราการผ่าตัดคลอดอย่างไร
 • Critical Issue 9: การเชื่อมโยง HA กับ HPH
  ประเด็นปัญหา: ทีมงานยังสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการทำงาน HA กับ HPH ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร

  คำถาม:
  -มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันอย่างไร
  -ประเด็นสำคัญที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง
  -แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพัฒนาทั้ง HA และ HPH ควบคู่กันคืออะไร
  -การประสานแผนงานและวิธีทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันมีอะไรบ้าง
  -วิธีคิดหรือเจตคติอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงการนำ HA กับ HPH ไปปฏิบัติควบคู่กัน มีแนวทางในการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างไร

 

 

 

view